AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce zahajuje realizaci projektu Komplexní systém hodnocení

Česká školní inspekce jako národní autorita v oblasti hodnocení a kontroly podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku i kvality a efektivity vzdělávací soustavy jako celku využívá při své činnosti nejrůznější metody, postupy a nástroje. V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) realizovaného v letech 2011–2015  Česká školní inspekce řadu z těchto metod, postupů a nástrojů inovovala a vyvinula také některé zcela nové, které dosud k dispozici nebyly. Stále však existuje několik oblastí, pro něž adekvátní metodické a nástrojové portfolio k dispozici není, a existuje také několik oblastí, u kterých je třeba dosud vyvinuté metody, postupy a nástroje doplnit a rozvinout.

K 1. 2. 2017 tak Česká školní inspekce zahájila realizaci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt bude realizován po dobu pěti let, jeho rozpočet je 248,7 mil Kč.

Výsledkem realizace projektu bude další propojení externího a interního hodnocení škol (a vybraných školských zařízení) na všech úrovních, tedy na úrovni hodnocení vzdělávací soustavy České republiky, kde je externí hodnocení vykonáváno prostřednictvím mezinárodních šetření (zejména PISA, PIRLS, TIMSS a TALIS, jejichž realizace v rámci České republiky je rovněž součástí projektu) a interní hodnocení v tomto kontextu realizuje Česká školní inspekce, a na úrovni hodnocení školy, kde externí hodnocení zajišťují Česká školní inspekce a zřizovatel a interní hodnocení je prováděno autoevaluačními nástroji. Dopracovány budou také metodiky k využití modelu kvalitní školy a na něj navázaných kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a zpracovány budou příklady inspirativní praxe v konkrétních oblastech činností reálných českých škol.

Dále budou vytvořeny nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení klíčových kompetencí (v projektu NIQES byly vyvinuty metody, postupy a nástroje pro hodnocení podmínek, rozvoje a dosažené úrovně ve vybraných gramotnostech) a nástroje pro zjišťování a zohledňování socioekonomického a teritoriálního zázemí na úrovni žáka i školy s cílem monitorovat úroveň spravedlivosti ve vzdělávání a účinně bránit nerovnostem. Inovovány budou také nástroje pro ověřování výsledků vzdělávání a pro zajištění korelace socioekonomických a teritoriálních vlivů s podmínkami, průběhem a výsledky vzdělávání.  

Projekt počítá také s realizací důsledných analýz dat a informací ze všech typů inspekční činnosti (prezenční činnost, elektronická zjišťování, národní ověřování výsledků žáků, mezinárodní šetření apod.) i z výstupů projektu s cílem poskytovat kvalitativní interpretace z různých úhlů pohledu, na základě multioborového a interdisciplinárního přístupu, se záměrem maximálně propojovat zdroje, které České školní inspekci umožňují poskytovat komplexní pohled na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Zásadním přínosem tak budou relevantní analytické zprávy postavené na informacích a datech České školní inspekce (se zohledněním dalších disponibilních a relevantních dat), které budou velmi dobře využitelné na různých úrovních řízení počátečního vzdělávání, pro tvůrce vzdělávacích politik nebo např. pro další výzkum prováděný akademickými a vědeckými pracovišti.

Nové hodnoticí postupy, metody a nástroje budou systematicky implementovány do přímé praxe jednotlivých článků systému vzdělávání v České republice, provedeno bude také důsledné proškolení těch aktérů, kteří budou s novými metodami, postupy a nástroji v rámci systému pracovat.

Výsledkem projektu bude nastavení komplexního systému, jehož prostřednictvím budou jednotlivé složky systému počátečního vzdělávání moci provádět hodnocení kvality a efektivity vzdělávání na základě propracovaných metod, postupů a nástrojů synergicky propojených na národní i mezinárodní prostor a reflektujících socioekonomické aspekty vzdělávání. Zároveň budou jednotlivé složky systému počátečního vzdělávání disponovat propracovanými a multioborovými analýzami inspekčních dat o vzdělávání, které budou využitelné pro přijímání efektivních vzdělávacích politik. Výsledkem bude rovněž sdílení představykvalitě a efektivitě ve vzdělávání napříč segmentem regionálního školství. Výstupy projektu (metodiky, soubory hodnoticích nástrojů, testové úlohy, analytické zprávy, národní zprávy o výsledcích žáků, e-learningové kurzy, metodické příručky a publikace, mapa sociálně ekonomických podmínek škol apod.) budou k dispozici nejen České školní inspekci, ale také dalším aktérům počátečního vzdělávání, zejména Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a jeho rezortním organizacím, školám a školským zařízením, pedagogům či zřizovatelům. S použitím těchto výstupů budou moci všichni relevantní aktéři počátečního vzdělávání provádět hodnocení jeho kvality a efektivity inovovaným a komplexnějším způsobem, s použitím sdílených metod, postupů a nástrojů, čímž bude podpořeno sjednocení pohledu na kvalitu ve vzdělávání.

Výsledkem projektu bude také synergické propojení výstupů dalších individuálních projektů systémových s cílem maximalizovat užitek z jednotlivých výstupů v rámci jejich komplementárního vnímání.

Projekt je realizován prostřednictvím vlastních expertních týmů zahrnujících také odborníky na nejrůznější problematiky z  akademického sektoru, neziskového sektoru, škol a školských zařízení i z dalších institucí mimo Českou školní inspekci.

Projekt je plně v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, s obsahem a pojetím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020, Strategií celoživotního učení ČR i s doporučeními mezinárodních organizací. Projekt reflektuje také dlouhodobá doporučení a stanoviska akademického sektoru.

 

Kontaktní osoba:
Ing. Miroslava Debnárová, hlavní manažerka projektu (miroslava.debnarova@csicr.cz).