AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2015/2016 projednali poslanci i senátoři

Stalo se tak na jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě představil dne 8. 2. 2017 ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, a na jednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, kde se dne 15. 2. 2017 prezentace ujal náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

V obou výborech byla k předneseným informacím vedena široká diskuse, která se následně dotkla také řady dalších aktuálních témat vzdělávání, jako jsou např. kariérní systém, nezbytnost pravidelného hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ i SŠ, otázka jednotných přijímacích zkoušek a jejich nastavení, povinná maturita z matematiky, předčasné odchody ze vzdělávání, reforma financování regionálního školství, naplňování Strategie 2020 nebo kvalita pregraduální přípravy budoucích pedagogů na fakultách připravujících učitele.
 
V obou školských výborech byly zjištění, závěry a doporučení obsažené ve Výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2015/2016 pozitivně přijaty, zpráva byla hodnocena jako velmi dobře zpracovaný a kvalitativně velmi silný dokument poskytující relevantní, objektivní a komplexní informace o stavu počátečního vzdělávání v daném školním roce a podrobně popisující pozitiva, problémy, rizika i příležitosti počátečního vzdělávání v ČR.  Poslanci i senátoři zároveň shodně konstatovali, že zjištění, závěry a doporučení České školní inspekce je třeba vnímat velmi vážně a důsledně s nimi na všech úrovních dále pracovat.