AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2015/2016 projednali poslanci i senátoři

Stalo se tak na jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě představil dne 8. 2. 2017 ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, a na jednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, kde se dne 15. 2. 2017 prezentace ujal náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

V obou výborech byla k předneseným informacím vedena široká diskuse, která se následně dotkla také řady dalších aktuálních témat vzdělávání, jako jsou např. kariérní systém, nezbytnost pravidelného hodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ i SŠ, otázka jednotných přijímacích zkoušek a jejich nastavení, povinná maturita z matematiky, předčasné odchody ze vzdělávání, reforma financování regionálního školství, naplňování Strategie 2020 nebo kvalita pregraduální přípravy budoucích pedagogů na fakultách připravujících učitele.
 
V obou školských výborech byly zjištění, závěry a doporučení obsažené ve Výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2015/2016 pozitivně přijaty, zpráva byla hodnocena jako velmi dobře zpracovaný a kvalitativně velmi silný dokument poskytující relevantní, objektivní a komplexní informace o stavu počátečního vzdělávání v daném školním roce a podrobně popisující pozitiva, problémy, rizika i příležitosti počátečního vzdělávání v ČR.  Poslanci i senátoři zároveň shodně konstatovali, že zjištění, závěry a doporučení České školní inspekce je třeba vnímat velmi vážně a důsledně s nimi na všech úrovních dále pracovat.