AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce bude opět zjišťovat výsledky žáků

Ve dnech 11. až  22. května  2015 provede Česká školní inspekce na vzorku cca 2 400 škol výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET (v modulu certifikovaného testování). Cílem bude ověřit aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů. Žáci 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií budou vyplňovat test v délce 75 minut ze společenskovědního a přírodovědného základu. U žáků 3. ročníků vybraných oborů SOŠ pak budou v testu ověřovány znalosti přírodovědného základu.

Výběrového testování se budou moci dobrovolně zúčastnit i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, zjišťování výsledků žáků bude povinné pouze pro žáky se sluchovým postižením.

Výsledek testu obdrží žáci bezprostředně po jeho ukončení, souhrnné výsledky pak Česká školní inspekce zveřejní v průběhu června 2015.