AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce bude i ve školním roce 2015/2016 hodnotit výsledky vzdělávání

Již několik let provádí Česká školní inspekce v souladu se svým zákonným zmocněním zjišťovat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání výběrová zjišťování výsledků žáků na základních i středních školách, v různých ročnících, předmětech i gramotnostech. Pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání je totiž důležitým prvkem pro poskytování účelné zpětné vazby jak na úrovni školy a hodnocení kvality jejího vzdělávacího procesu, tak na úrovni řízení vzdělávací soustavy. Na absenci národních dat o výsledcích vzdělávání poukazovali dlouhodobě jak tuzemští odborníci na vzdělávání, tak zahraniční experti a dokonce také OECD, která tyto výtky směrem k České republice adresovala opakovaně.

Na úrovni žáka a školy poskytují výsledky těchto zjišťování informaci o tom, jak žáci naplňují minimální požadavky definované státem (dle příslušných rámcových vzdělávacích programů, případně standardů), v čem jsou slabší, v čem požadavky splňují apod. Na úrovni vzdělávací soustavy a jejího řízení jsou výsledky důležitým zdrojem informací např. pro tvorbu vzdělávacích politik nebo pro případné úpravy kurikulárních dokumentů. Pro Českou školní inspekci je informace o výsledcích důležitým doplněním kontextu kvality školy, kdy např. v případě opakovaných rizikových výsledků může Česká školní inspekce školu navštívit a s pomocí dalších inspekčních nástrojů může napomoci zjistit příčiny daného stavu a podpořit školu k jeho nápravě či zlepšení. Informace o výsledcích navíc Česká školní inspekce propojuje se zjištěními z inspekční činnosti i s výsledky mezinárodních šetření typu PISA, což je velmi důležité v rámci poskytování komplexního obrazu o kvalitě vzdělávání v České republice. 

V termínu od 9. května 2016 do 20. května 2016 provede Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků žáků 6. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a 1. ročníků středních škol v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem. Ověřovanými oblastmi bude čtenářská, matematická a sociální gramotnost. Do vzorku škol je zařazeno cca 900 základních škol a víceletých gymnázií a cca 420 středních škol poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Na každé škole bude ověřována dosažená úroveň vždy pouze v jedné ze zmíněných gramotností. Výběrové zjišťování bude ověřovat aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů. Zjišťování výsledků bude provedeno elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET a s využitím testovací aplikace, která se instaluje na každý počítač, pomocí kterého má být elektronické zjišťování realizováno. Školy, které byly do vzorku zařazeny, již tuto informaci obdržely, aby ředitel či ředitelka školy mohli s touto skutečností počítat již při plánování školního roku 2015/2016 před jeho začátkem. Všechny ostatní nezbytné informace budou dotčené školy dostávat v dostatečném časovém předstihu již od ledna 2016. Po skončení tohoto výběrového zjišťování budou použité testové úlohy umístěny do veřejné databanky tak, aby si toto zjišťování výsledků v případě zájmu a na základě dobrovolnosti mohly provést také ostatní školy, které nejsou do vzorku zařazeny a které chtějí možnost poskytnutí užitečné zpětné vazby o výsledcích vzdělávání rovněž využít.