AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce diskutovala se zástupci fakult připravujících učitele

Ve středu 31. 5. 2017 se na České školní inspekci sešli zástupci deseti projektů realizovaných vysokými školami, které získaly podporu z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Toto setkání bylo realizováno v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, jehož realizátorem je Česká školní inspekce, se záměrem sdílet a propojovat zkušenosti z realizace různých projektů, čerpat náměty pro práci České školní inspekce a také formulovat doporučení pro zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pozvání České školní inspekce přijalo více než třicet hostů působících v rámci fakult připravujících učitele např. na pražské Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci, Ostravské univerzitě v Ostravě, Západočeské univerzitě v Plzni nebo Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 

Ve své úvodní prezentaci vyjádřil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zájem dále prohlubovat spolupráci mezi Českou školní inspekcí a fakultami připravujícími učitele, neboť ze setkávání akademiků, učitelů z praxe a zástupců České školní inspekce mohou vzejít důležité inspirace a podněty pro všechny zúčastněné (v případě České školní inspekce např. v oblasti zvyšování kompetence inspekčních pracovníků vyhodnocovat adekvátnost a účelnost metod rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí).
 
Poznatky ze setkání budou díky přítomnosti zástupců koncepčního oddělení, které na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy připravuje výzvy pro oblast regionálního školství v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, také důležitým zdrojem zkušeností pro přípravu dalších výzev cílených na fakulty připravující učitele.
 
Hlavním tématem setkání pak byla diskuze nad pojetím tzv. společenství praxe, která mohou mít nejrůznější podobu. Cílem "společenství praxe" v těchto projektech je propojovat aktuální poznatky pedagogického výzkumu s potřebami učitelů z mateřských, základních a středních škol, tedy sbližovat činnosti akademické sféry a pedagogické praxe. Zároveň by "společenství praxe" mělo stimulovat dialog mezi oborovými didaktiky navzájem a také mezi oborovými didaktiky, obecnými didaktiky a psychology.
 
V první části diskuse účastníci sdíleli své zkušenosti z úvodních fází činnosti "společenství praxe" uvnitř jejich konkrétních projektů. Vedle popisu problémů plynoucích ze znění a výkladu výzvy také sdíleli první dobré zkušenosti s novými formáty spolupráce mezi zástupci fakult a učiteli ze škol. Diskuse ukázala, že sdílení poznatků otevírá prostor pro vzájemnou inspiraci, ale také pro rozvoj teoretického rámce a s ním spojené terminologie důležité pro tvůrčí dialog všech zapojených aktérů.
 
Česká školní inspekce bude v navázaném dialogu pokračovat, a to nejenom ve formátu podobných větších akcí, ale také při setkáních pracovního charakteru, které se budou zaměřovat na jednotlivé dílčí aspekty.