AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Nástroje pro hodnocení gramotností jsou využitelné i ze strany škol

Jedním z důležitých výstupů projektu NIQES jsou vytvořené metodiky sledování a hodnocení rozvoje matematické, čtenářské, jazykové, přírodovědné, sociální a informační gramotnosti. Na uvedených šest gramotností se Česká školní inspekce soustředila s ohledem na jejich klíčové postavení deklarované v doporučeních Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní vzdělávání.

Výsledkem činnosti pracovních týmů pro jednotlivé gramotnosti jsou ucelené metodiky zahrnující nové inspekční nástroje a postupy jejich využití včetně instrukcí k vyhodnocení získaných informací. Česká školní inspekce tak dostává do rukou inovované nástroje, jimiž bude moci realizovat tematická šetření zaměřená na jednotlivé gramotnosti v plné šíři jejich moderního pojetí. Získané poznatky jí dají možnost získávat detailní a validní informace o podmínkách, které jednotlivé školy a školská zařízení vytvářejí pro efektivní rozvoj gramotností, o kvalitě procesu rozvoje jednotlivých gramotností a v neposlední řadě o úrovni dané gramotnosti, kterou žáci dosahují. Analýza agregovaných zjištění pak umožní formulovat závěry o stavu rozvoje jednotlivých gramotností napříč vzdělávací soustavou, identifikovat silné a slabé stránky podpory rozvoje jednotlivých gramotností a navrhovat možná opatření vedoucí ke zvyšování kvality v rozvoji gramotností jak na úrovni jednotlivých škol, tak v celém školském systému.

Vytvořené metodiky a nástroje budou sloužit primárně České školní inspekci k realizaci tematicky zaměřené inspekční činnosti. Současně ale budou z velké části k dispozici školám, které jejich prostřednictvím budou moci průběžně podle vlastních potřeb a uvážení monitorovat podmínky a stav rozvoje jednotlivých gramotností.

Škola tedy může využít například vytvořené hospitační záznamy (ať už v plném rozsahu pro celkové hodnocení jedné či více vyučovacích hodin, nebo pouze vybrané části pro zaměření se na jednotlivé aspekty výuky), dokumenty popisující minimální materiální podmínky pro efektivní rozvoj jednotlivých gramotností (např. pro zohlednění v úvahách o využití dostupných finančních prostředků takovým způsobem, který by umožnil nejširší podporu rozvoje výuky v oblasti gramotností), dotazníky pro učitele (např. ke zmapování potřeb učitelů v oblasti dalšího vzdělávání či překážek, které učitelé pociťují z hlediska možného zvyšování kvality své práce) či žáky (jako zpětnou vazbu pro vyučující jednotlivých předmětů).

Významným prvkem budoucí realizace tematických šetření zaměřených na jednotlivé gramotnosti bude snaha vytvářet na základě pozitivních inspekčních zjištění databázi příkladů inspirativní praxe (obdobně jako u kritérií kvalitní školy v oblasti obecné kvality vzdělávání a řízení školy). I zde by školy postupně měly dostávat příležitost vyhledávat v rámci jednotlivých gramotností v systému InspIS DATA příklady naplnění vybraných indikátorů, pokud je inspekční tým v některé z navštívených škol zaznamená a škola bude s jejich zveřejněním souhlasit.

Samostatnou oblastí je pak možnost využít vytvořené úlohy v systému InspIS SET pro ověřování dosažené úrovně v těch vybraných složkách některých gramotností, u nichž elektronická forma ověřování dává smysl. Učitelé mohou na základě výběru úloh z veřejného katalogu úloh zcela dle vlastního rozhodnutí v režimu školního testování využívat jednotlivé úlohy či celé připravené testy ve výuce, pracovat s nimi se žáky různými způsoby (jako motivační úlohy, ověřovací úlohy, školní či domácí procvičování apod.). Výsledky v rámci školního testování zůstávají vždy důsledně „za zdmi třídy“ a tak žáci i učitelé mohou využívat poskytnuté úlohy bez obav z jakýchkoli možných negativních dopadů.

Nástroje pro hodnocení vybraných gramotností procházejí v měsíci září 2015 závěrečnou pilotáží a po očekávaných dílčích úpravách budou uvedeny do praxe a využívány již v průběhu školního roku 2015/2016.