AKTUALITY

 • 16.1.2019

  Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která podrobně analyzuje podmínky a průběh rozvoje matematické gramotnosti v základních a středních školách a dosaženou úroveň matematické gramotnosti u žáků 9. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol ve školním roce 2017/2018.

 • 14.1.2019

  PIRLS 2016 - publikace s uvolněnými úlohami ze čtenářské gramotnosti

  Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PIRLS 2016.

 • 17.12.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 12.12.2018

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018 - Výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2017/2018, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

 • 12.12.2018

  Současné nastavení RVP zhoršuje kvalitu vzdělávání v ČR

  Důležitým předpokladem pro přijímání efektivních opatření přispívajících ke zvyšování kvality vzdělávání každého dítěte, žáka i studenta (dále jen „žák“) je průběžné a systematické hodnocení kvality vzdělávání na úrovni škol a školských zařízení i na úrovni vzdělávací soustavy. Externí hodnocení kvality a efektivity vzdělávání v České republice zajišťuje Česká školní inspekce. Ta prostřednictvím svých evaluačních aktivit propojujících zjištění a informace z různých typů inspekční činnosti (prezenční inspekční činnost, národní zjišťování výsledků, mezinárodní šetření výsledků vzdělávání typu PISA apod.) poskytuje důležité a v praxi využitelné informace o výkonnosti tuzemské vzdělávací soustavy i jejích jednotlivých složek.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce jednala s odborníky o možnostech propojování vnitřní a vnější evaluace škol

Ve středu 24. 10. 2018 se na ústředí České školní inspekce konal v pořadí čtvrtý Odborný panel realizovaný v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení (KSH).  Odborný panel se již podruhé zaměřil na jedno z klíčových témat, kterým se Česká školní inspekce v rámci projektu věnuje - na propojování externího a interního hodnocení, a to jak na úrovni vzdělávacího systému, tak na úrovni konkrétních škol.

Cílem Odborného panelu bylo pokračovat ve sjednocování pohledu na vizi kvalitní školy s odborníky z širokého spektra institucí. Více než tři desítky ředitelů škol a jejich zástupců, školních inspektorů, zřizovatelů, ale i zástupců akademické sféry, MŠMT a spolupracujících projektů měly možnost v otevřené atmosféře diskutovat příležitosti i rizika propojování externího a interního hodnocení.

Celodenní jednání bylo rozděleno do dvou částí. Dopolední blok prezentací zahájil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který mj. zdůraznil, že záměrem odborné diskuzní platformy je společně hledat cesty, jak prostřednictvím propojení externí a interní evaluace zajistit kvalitní vzdělávání pro děti a žáky, a přitom dále nekomplikovat náročnou situaci ředitelů škol. Následovalo vystoupení Pavla Koce, ředitele Základní školy ZŠ Josefa Kajetána Tyla v Písku, který představil přístup své školy k vlastnímu hodnocení a přiblížil panelistům jednotlivé nástroje, které se svým pedagogickým sborem na škole pravidelně využívá. V poslední prezentaci, která byla zároveň přípravou na diskuzní část, představila Eva Filipová z kanceláře náměstka ústředního školního inspektora jednoduchý metodologický koncept vytvořený expertní skupinou OECD na podporu dialogické evaluace a řízení procesu zlepšení v oblasti vedení škol.

V další části Odborného panelu následovaly diskuzní bloky, pro něž byli účastníci rozděleni do tří pracovních skupin. V prvním diskuzním bloku měli účastníci možnost prakticky ověřit a posoudit funkčnost diskuzního dotazníku určeného pro skupinové posouzení aktuální situace v oblasti vedení škol a návrhu pro zlepšení stavu do budoucna. Ze závěrů prvního bloku diskuzí vyplynulo, že při obměně obsahu např. využití kritérií z modelu Kvalitní škola může být tento nástroj vhodným formátem pro vedení a vyhodnocení skupinové diskuze a nastavení podmínek pro zlepšení v dílčích oblastech práce školy.

Druhý diskuzní blok byl věnován rozhovorům nad vybraným kritériem z modelu Kvalitní škola, během něhož měli účastníci možnost vyměnit si zkušenosti a názory na problematiku zajištění psychického a fyzického bezpečí na škole. Vedle specifických pohledů souvisejících s typem školy a její aktuální situací bylo rovněž zdůrazněno, že samotná existence kritérií vycházejících z modelu Kvalitní škola pomáhá školám porozumět, které z oblastí jejich práce jsou vnímány jako důležité. Dochází tak k postupné proměně vztahu škol a České školní inspekce, která je školami stále více vnímána jako metodická podpora a partner pro dialog.

V závěrečné panelové části se k účastníkům opět připojil ústřední školní inspektor a přímo reagoval na otázky týkající se usnadnění cest, kterými mohou školy využívat kriteriální model Kvalitní škola pro svou práci. Přítomné také seznámil s aktuálně řešenými úkoly v dané oblasti, jako je mj. příprava vysvětlujících komentářů pro školy, které ČŠI průběžně konzultuje s řediteli příslušných typů škol. Dalším diskutovaným tématem byla podpora užší spolupráce relevantních aktérů na úrovni školy, a to zejména účast zřizovatele a případně zástupce školské rady na diskuzích probíhajících v úvodu a na konci inspekční návštěvy. V závěru jednání byla znovu zdůrazněna důležitost setkávání a budování synergického pohledu všech aktérů na kvalitu práce škol na všech úrovních systému školství tak, aby z ní měli prospěch zejména děti a žáci.

Prezentace ke stažení ve formátu pdf:
Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, Ing. Dana Pražáková, Ph.D.

Mgr. Eva Filipová

Mgr. Bc. Pavel Koc