AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce podporuje program POKOS

Ve středu 3. 2. 2016 navštívil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys projektový den v Základní škole Vojnovičova v Ústí nad Labem zaměřený na realizaci programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS). Akci pořádalo Ministerstvo obrany ČR ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Ústeckého kraje a 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany. Jde o součást vzdělávacích programů pro žáky základních škol, které Ministerstvo obrany ČR organizuje v rámci celé České republiky. Vzdělávací program Příprava občanů k obraně státu (POKOS) vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu a od 1. září 2013 je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Výuka zmíněné oblasti by měla u žáků vytvářet pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost a ovlivňovat jejich postoje v oblastech obrany státu a ochrany fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru. Na této úrovni je příprava občanů k obraně státu zaměřena zejména na zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně, přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Žáci v rámci vzdělávání získají základní informace o současném bezpečnostním prostředí, o výhodách členství ČR v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích, o principech obrany státu a o úloze ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Zároveň se seznámí s povinnostmi, které jim jakožto občanům ČR ve vztahu k obraně státu vyplývají z platných právních norem.

Příprava občanů k obraně státu je koncipována tak, aby rozvíjela občanské a právní vědomí žáků, posilovala jejich smysl pro osobní i občanskou odpovědnost a motivovala je k aktivní a kvalitní účasti na životě demokratické společnosti v souvislosti s plněním úkolů obrany státu.

Aktivity Ministerstva obrany ČR i Armády ČR v těchto oblastech považuje Česká školní inspekce za velmi cenné a přínosné.

Další informace naleznete na http://pokos.army.cz/