AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

ČŠI připravuje databázi tisíců testových otázek

Přibližně deset tisíc validovaných testových otázek z různých oblastí a pro různé ročníky studia v rámci základního i středního vzdělávání – takový je cílový stav banky testových úloh, které Česká školní inspekce vytváří v rámci inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Odborné i laické veřejnosti se tak dostane do ruky užitečný nástroj k elektronickému ověřování úrovně získaných vědomostí a dovedností v příslušných vyučovaných předmětech či podpory a dosažené úrovně ve vybraných gramotnostech. Kdykoliv a bezplatně.


Centrální databáze testů je rozdělena na dvě části. První, neveřejná, slouží výhradně pro potřeby inspekčních šetření ČŠI. Tisíce otázek jsou ale již nyní k dispozici ve veřejné části katalogu, který je určen školám, jednotlivým pedagogům, ale také přímo žákům a jejich rodičům. Úlohy i připravené testy je možné využít v rámci školní výuky, učitelem zadané domácí přípravy nebo třeba tehdy, chce-li rodič sám ověřit míru vědomostí svého dítěte. V současné době převažují ve veřejné databázi testy z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka, postupně ale přibývají i otázky z dalších předmětů – např. biologie, zeměpisu, dějepisu či chemie. Zdaleka nejde jen o otázky s výběrem jedné správné odpovědi – v některých otázkách žák vybírá správnou odpověď, jindy sám zapisuje výsledek, případně doplňuje odpovědi do textu. Některé otázky jsou také doplněny obrázkem, poslechem či videoukázkou.

Vstup do modulu domácího testování je k dispozici v systému InspIS SET (dostupné na adrese https://set.csicr.cz).


ČŠI při sestavování a formulování otázek a testových úloh spolupracuje s řadou externích odborníků a autorů, kteří se problematice testování dlouhodobě věnují a s tvorbou úloh mají letité zkušenosti. Část testových otázek je také získávána z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS), které v ČR realizuje právě ČŠI, část úloh poskytl CERMAT v rámci aktivní spolupráce s inspekcí.
I samy školy nabízejí vlastní úlohy a testy. Každá z testových otázek je před samotným zařazením do centrální databáze ještě inspekcí zkontrolována tak, aby se eliminovaly případné nepřesnosti a nejasnosti v zadání.