AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

ČŠI připravuje databázi tisíců testových otázek

Přibližně deset tisíc validovaných testových otázek z různých oblastí a pro různé ročníky studia v rámci základního i středního vzdělávání – takový je cílový stav banky testových úloh, které Česká školní inspekce vytváří v rámci inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Odborné i laické veřejnosti se tak dostane do ruky užitečný nástroj k elektronickému ověřování úrovně získaných vědomostí a dovedností v příslušných vyučovaných předmětech či podpory a dosažené úrovně ve vybraných gramotnostech. Kdykoliv a bezplatně.


Centrální databáze testů je rozdělena na dvě části. První, neveřejná, slouží výhradně pro potřeby inspekčních šetření ČŠI. Tisíce otázek jsou ale již nyní k dispozici ve veřejné části katalogu, který je určen školám, jednotlivým pedagogům, ale také přímo žákům a jejich rodičům. Úlohy i připravené testy je možné využít v rámci školní výuky, učitelem zadané domácí přípravy nebo třeba tehdy, chce-li rodič sám ověřit míru vědomostí svého dítěte. V současné době převažují ve veřejné databázi testy z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka, postupně ale přibývají i otázky z dalších předmětů – např. biologie, zeměpisu, dějepisu či chemie. Zdaleka nejde jen o otázky s výběrem jedné správné odpovědi – v některých otázkách žák vybírá správnou odpověď, jindy sám zapisuje výsledek, případně doplňuje odpovědi do textu. Některé otázky jsou také doplněny obrázkem, poslechem či videoukázkou.

Vstup do modulu domácího testování je k dispozici v systému InspIS SET (dostupné na adrese https://set.csicr.cz).


ČŠI při sestavování a formulování otázek a testových úloh spolupracuje s řadou externích odborníků a autorů, kteří se problematice testování dlouhodobě věnují a s tvorbou úloh mají letité zkušenosti. Část testových otázek je také získávána z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS), které v ČR realizuje právě ČŠI, část úloh poskytl CERMAT v rámci aktivní spolupráce s inspekcí.
I samy školy nabízejí vlastní úlohy a testy. Každá z testových otázek je před samotným zařazením do centrální databáze ještě inspekcí zkontrolována tak, aby se eliminovaly případné nepřesnosti a nejasnosti v zadání.