AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce ověří výsledky vzdělávání ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti

Ve dnech 9. – 20. 5. 2016 provede Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků žáků 6. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a 1. ročníku středních škol v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem. Ověřována bude dosažená úroveň ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti. Ověřování výsledků vzdělávání je realizováno v režimu inspekční činnosti v souladu se zákonným zmocněním České školní inspekce zjišťovat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Výběrové zjišťování výsledků je součástí tematické inspekční činnosti zaměřené ve školním roce 2015/2016 právě na sledování podmínek, rozvoje a dosažené úrovně ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti.

Do vzorku je zařazeno 897 základních škol a víceletých gymnázií a 419 středních škol, testováno bude více než 50.000 žáků. Základní školy a víceletá gymnázia byly vybrány tak, aby sestavený vzorek byl statisticky relevantní a obsahoval školy různých zřizovatelů, různé velikosti i různého umístění v rámci jednotlivých krajů České republiky. Vzorek středních škol je pak tvořen všemi školami, které ve školním roce 2015/2016 vzdělávají žáky v 1. ročníku učebních oborů. V každé škole zařazené do testovaného vzorku bude ověřována vždy pouze jedna z výše uvedených gramotností. Upravené varianty testů jsou připraveny i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich účast je však dobrovolná a rozhoduje o ní ředitel školy.

Výběrové zjišťování bude ověřovat aktuální úroveň žáků v jednotlivých funkčních gramotnostech v rozsahu očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů. Cílem je poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Žáci obdrží výsledky svého testu ihned po jeho ukončení, souhrnné výsledky budou k dispozici po 1. červnu 2016. Výstupy pro žáky, jejich učitele i ředitele škol jsou strukturovány tak, aby poskytly formativní zpětnou vazbu využitelnou ve vzdělávání každého jednotlivého žáka, ale také objektivizované informace pro vlastní hodnocení škol.

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání bude provedeno prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InpsIS SET. Po ukončení testování budou všechny využité testy umístěny do databanky testových úloh, a zpřístupněny tak všem dalším školám zapsaným do školského rejstříku. Ty si tak budou moci podle vlastního uvážení testování provést také, a to v režimu školního testování s obdobnými výsledkovými sestavami, jako školy zařazené do výběrového zjišťování.

Výsledky výběrového zjišťování budou jedním z podkladů pro souhrnné tematické zprávy o podmínkách, rozvoji a dosažené úrovni v jednotlivých funkčních gramotnostech, v nichž doplní zjištění z inspekční činnosti prováděné ve školách. Jednotlivé tematické zprávy budou zveřejněny v srpnu 2016.