AKTUALITY

 • 11.1.2018

  Poslanci projednali výroční zprávu České školní inspekce

  Ve čtvrtek 11. ledna 2018 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2016/2017.

 • 4.1.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

  Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

 • 12.12.2017

  Informační bulletin České školní inspekce

  Česká školní inspekce zveřejňuje informační bulletin.

 • 5.12.2017

  Mezinárodní šetření PIRLS 2016 - Národní zpráva

  Česká školní inspekce zveřejňuje národní zprávu z mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníku základní školy.

 • 1.12.2017

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce ověří výsledky vzdělávání ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti

Ve dnech 9. – 20. 5. 2016 provede Česká školní inspekce výběrové zjišťování výsledků žáků 6. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a 1. ročníku středních škol v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem. Ověřována bude dosažená úroveň ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti. Ověřování výsledků vzdělávání je realizováno v režimu inspekční činnosti v souladu se zákonným zmocněním České školní inspekce zjišťovat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Výběrové zjišťování výsledků je součástí tematické inspekční činnosti zaměřené ve školním roce 2015/2016 právě na sledování podmínek, rozvoje a dosažené úrovně ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti.

Do vzorku je zařazeno 897 základních škol a víceletých gymnázií a 419 středních škol, testováno bude více než 50.000 žáků. Základní školy a víceletá gymnázia byly vybrány tak, aby sestavený vzorek byl statisticky relevantní a obsahoval školy různých zřizovatelů, různé velikosti i různého umístění v rámci jednotlivých krajů České republiky. Vzorek středních škol je pak tvořen všemi školami, které ve školním roce 2015/2016 vzdělávají žáky v 1. ročníku učebních oborů. V každé škole zařazené do testovaného vzorku bude ověřována vždy pouze jedna z výše uvedených gramotností. Upravené varianty testů jsou připraveny i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich účast je však dobrovolná a rozhoduje o ní ředitel školy.

Výběrové zjišťování bude ověřovat aktuální úroveň žáků v jednotlivých funkčních gramotnostech v rozsahu očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů. Cílem je poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Žáci obdrží výsledky svého testu ihned po jeho ukončení, souhrnné výsledky budou k dispozici po 1. červnu 2016. Výstupy pro žáky, jejich učitele i ředitele škol jsou strukturovány tak, aby poskytly formativní zpětnou vazbu využitelnou ve vzdělávání každého jednotlivého žáka, ale také objektivizované informace pro vlastní hodnocení škol.

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání bude provedeno prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InpsIS SET. Po ukončení testování budou všechny využité testy umístěny do databanky testových úloh, a zpřístupněny tak všem dalším školám zapsaným do školského rejstříku. Ty si tak budou moci podle vlastního uvážení testování provést také, a to v režimu školního testování s obdobnými výsledkovými sestavami, jako školy zařazené do výběrového zjišťování.

Výsledky výběrového zjišťování budou jedním z podkladů pro souhrnné tematické zprávy o podmínkách, rozvoji a dosažené úrovni v jednotlivých funkčních gramotnostech, v nichž doplní zjištění z inspekční činnosti prováděné ve školách. Jednotlivé tematické zprávy budou zveřejněny v srpnu 2016.