Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Kritéria řízení

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol

I. Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, které před 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí) 1)

Trvalý pobyt dítěte

 • místo trvalého pobytu dítěte nebo umístění dítěte v dětském domově ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
 • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů

Věková skupina

 • Pětiletí a starší: 2080 bodů
 • čtyřletí: 2040 bodů
 • tříletí:  2000 bodů

Docházka - tříletí a čtyřletí

 • tříletí a čtyřletí s celodenní délkou pobytu: 20 bodů
 • tříletí a čtyřletí s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

 

1) Pozn: Výše uvedená kritéria se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo umístěné v tomto spádovém obvodu v dětském domově. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2020. V případě nedostatečné kapacity se pořadí přijetí určí losováním za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.

 

II. Kritéria pro přijímání ostatních dětí 2)

Věková skupina

 • sedmiletí: 2160 bodů
 • šestiletí: 2120 bodů
 • pětiletí: 2080 bodů
 • čtyřletí: 2040 bodů
 • tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2020: 2000 bodů
 • tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020: 1000 bodů
 • dvouletí: 0 bodů
 • jednoletí: nepřijímáni

Trvalý pobyt dítěte  3)

 • trvalý pobyt na území města Brna a v příslušném školském obvodu MŠ: 750 bodů
 • trvalý pobyt na území města Brna a na území městské části města Brna, kde je umístěna MŠ: 250+250= 500 bodů
 • trvalý pobyt na území města Brna: 250 bodů
 • trvalý pobyt mimo město Brno: 0 bodů

Docházka

 • s celodenní délkou pobytu: 20 bodů
 • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

Sourozenec 4)

 • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2020): 10 bodů
 • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů

Den věku dítěte v roce

 • za každý den k 31. 8. 2020: 0.02 bodu

 

2) Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2020, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. 

3) Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají. 

 4) Kritérium sourozence se uplatní pouze pro děti, které dosáhnou minimálně věku 3 let do 31. 8. 2020.

 

Vysvětlivky k pořadí přijímání dětí do MŠ ve městě Brně

- ke kritériím I.:

Dětem s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, které před 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku budou body přiděleny tak, aby tyto spádové děti měly při přijímání vždy absolutní přednost před všemi ostatními dětmi. Následně budou těmto spádovým dětem přidělovány body tak, aby spádové děti od 5 let věku (s povinností předškolního vzdělávání) měly vždy přednost před spádovými čtyřletými a tříletými. Ze tříletých spádových dětí pak budou upřednostněny ty s celodenní docházkou do MŠ (o volbě docházky rozhoduje zákonný zástupce). V případě nedostatečné kapacity mateřské školy pro přijetí spádových dětí se shodným počtem bodů, se pořadí těchto dětí určí losováním (obdobný postup jako při nedostatečné kapacitě základní školy pro přijetí spádových dětí). Losování proběhne za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.

- ke kritériím II.:

Ostatní děti jsou přijímány v níže uvedeném pořadí s tím, že starší věková skupina má přednost.

 1. Věkové skupiny sedmiletých až tříletých (do 31. 8. 2020) s místem trvalého pobytu na území městské části města Brna, kde je umístěna MŠ.
 2. Věkové skupiny sedmiletých až tříletých (do 31. 8. 2020) s místem trvalého pobytu na území města Brna.
 3. Věkové skupiny sedmiletých až tříletých (do 31. 8. 2020) s místem trvalého pobytu mimo město Brno.
 4. Věková skupina tříletých (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020) s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ.
 5. Věková skupina tříletých (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020) s místem trvalého pobytu na území městské části města Brna, kde je umístěna MŠ.
 6. Věková skupina tříletých (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020) s místem trvalého pobytu na území města Brna.
 7. Věková skupina tříletých (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020) s místem trvalého pobytu mimo město Brno.

Následně budou v tomto pořadí přijímáni dvouletí. Vzhledem k tomu, že podle § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, není možné jednoleté dětí přijímat. Z tohoto důvodu budou v aplikaci Zápis do MŠ jednoleté děti pouze abecedně seřazeni na konci seznamu přijímaných dětí. Pořadí dětí v rámci věkové skupiny se stejným počtem bodů za trvalý pobyt pak ještě ovlivňuje kritérium délky docházky, sourozence a dne věku dítěte v roce, a to v uvedeném pořadí.

Definice pojmů

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Způsob prokázání:

Trvalý pobyt v městské části se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt v dané městské části nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

Trvalý pobyt ve městě Brně se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt ve městě Brně nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.
 

Veškeré další tvrzené skutečnosti, které mají být vzaty v potaz v rámci stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli / ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohl(a) mít za prokázané.