Střední škola knižní kultury, o.p.s.

Střední škola knižní kultury, o.p.s.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola knižní kultury, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Perunova 975/6
Obec: Praha 3 - Vinohrady
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 222 365 856
Email: kancelar@sskk.cz
Fax: není
Web: www.sskk.cz
IČ:64947629
RED-IZO:600005003
Zřizovatel:Barvič a Novotný, spol. s r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Perunova 975/6
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 365 856
Fax: není
IZO:110011325
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 105
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 10 a 16 zastávka Perunova, metro A zastávka Jiřího z Poděbrad
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 22000
Rozšířené informace o ročním školném: Pokud žák (rodiče žáka) zaplatí školné za celý školní rok předem, vzniká jim nárok na slevu 1000 Kč z ročního školného.
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, plesy, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Internet v PC v každé učebně, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: Žáci mohou trávit volný čas ve svých kmenových učebnách. Zároveň jim je k dispozici počítačová učebna s přístupem na internet., studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)