AKTUALITY

 • 25.5.2018

  Udělení souhlasu

 • 21.5.2018

  GDPR

  Pověřenec pro GDPR pro naši organizaci je Mgr. Jan Mudra. Tel. 774 229 022 Email: jan.mudra@sms-sluzby.cz

» Zobrazit všechny články z rubriky

Minimální preventivní program školy

ZŠ a MŠ Krušovice, Rabasova 128, Krušovice Aktualizováno 1. 12. 2017

Úvod

Minimální preventivní program je komplexním systémovým prvkem v realizaci  preventivních aktivit  v základních a speciálních školách, ve školských zařízení pro výchovu mimo vyučování. Je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy. Jeho cílem je prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mladé generace. Zahrnuje oblasti:

Ø  drogové závislosti, alkoholismu a kouření

Ø  kriminality

Ø  gamblerství

Ø  závislostí na PC hrách, televizi apod.

Ø  záškoláctví

Ø  šikana, vandalismus

Ø  rasismus, intolerance

O škole

Základní škola a mateřská škola Krušovice je škola malotřídního typu, v letošním roce je zapsáno 32 žáků od 6 do 11 let, kteří jsou rozděleni do dvou učeben. V první třídě jsou žáci 1. a 2. ročníku , ve druhé třídě žáci 3., 4. a 5. ročníku.

Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Kapacita školy je stanovena na 50 žáků.

Výuku zajišťují ředitelka školy a dvě aprobované učitelky. V třídě pracuje také asistentka pedagoga, která je zároveň i vedoucí šk. družiny. Ve školní družině pracuje ještě jedna vychovatelka. 

Současný stav

Vzhledem k velikosti a rodinnému prostředí naše škola dosud nemusela řešit výrazné problémové chování, tudíž je preventivní program upraven k poměrům v malé obci a omezeným možnostem malotřídní školy.Občas se vyskytnou drobné kázeňské přestupky zejména v chování mezi dětmi vzájemně. Zařazujeme společné aktivity k utužování kolektivu a spolupráci, ke kladným vztahům mezi dětmi.

V rámci MPP spolupracují učitelé, učitelky mateřské školy, vedení školy.

Již 2. rokem se naše škola účastní programu Hodina pohybu navíc.

Prevence

V rámci vyučování jsou témata zaměřená na prevenci společensky nežádoucích jevů, na rozvoj  zdravého způsobu života, výchovu ke společenství, poznávání a utužování kladného vztahu k našemu okolí a vlasti, k ochraně životního prostředí.

1.      ročník -     Naše třída

                                   Rodina

                                   Zdraví a nemoc

                                   Správná výživa

                                   Volný čas

2.      ročník -     Rodina

                                   Soužití lidí, společenské chování

                                   Volný čas

                                   Lidské tělo a péče o zdraví

                                   Zdravá výživa

3.      ročník -     Naše obec

                                   Péče o životní prostředí

                                   Dopravní výchova a bezpečnost

                                   Zásady zdravého způsobu života

                                   Práce a volný čas

4.      ročník -     Člověk a společnost

                                   Návykové látky

                                   Péče o zdraví, zásady první pomoci

                                   Bezpečnost silničního provozu

5.      ročník -     Člověk jako součást společnosti

                                   Lidské tělo, péče o zdraví

                                   Zdravá výživa

                                   Faktory ohrožující zdravý způsob života

                                   Kyberšikana

 

Mimoškolní aktivity pro žáky, které zajišťuje škola:

Školní družina, která nabízí jak oddychové činnosti, tak i individuální pomoc slabším žákům s přípravou na vyučování, dále společné vycházky do přírody a poznávání okolí, nácvik literárně-hudebních pásem pro různé příležitosti, diskotéky, případně organizuje kulturně poznávací výlety do Rakovníka i pro děti, které šk. družinu nenavštěvují.

 

Kroužky zajištěné DDM Rakovník a soukromými osobami

 • Keramický kroužek
 • Kroužek zájmové angličtiny, který probíhá ve dvou skupinách rozdělených podle věku dětí. Žáci se zábavnou formou seznamují s cizím jazykem pod vedením zkušené učitelky AJ.
 • Sportovní kroužek pro rozvoj pohybových aktivit, s důrazem na spolupráci v týmových hrách

 

Ostatní mimoškolní aktivity:

 • Kroužek hasičů, který zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Krušovice. Kroužek probíhá zpravidla jednou týdně a nabízí dětem možnost sebevzdělávání v teoretickém i praktickém směru – tj. zásady první pomoci, obecné zásady při ohrožení, bezpečné chování nejen v dopravě, vztah k životnímu prostředí apod. SDH také organizuje pro děti nejrůznější akce  ve spolupráci s obecním úřadem Krušovice
 • Podzimní pouštění draků
 • Vystoupení k „Vítání občánků“
 • Mikulášská besídka v prostorách pivovaru
 • Besídky pro rodiče – před Vánoci a k oslavám „Dne matek“
 • Den otevřených dveří nejen pro rodiče žáků
 • Den pro předškoláky – návštěva předškolních dětí v běžné vyučovací hodině v 1. třídě

 

Spolupráce školy

Ø  s PPP v Rakovníku, vhodná pro včasnou diagnostiku případných poruch chování či učení a následnou další péčí o tyto žáky

Ø  s obecním úřadem, který se podílí na organizaci některých aktivit pro děti, zároveň škola připravuje vystoupení pro různé akce obce

Ø  spolupráce s Mateřskou školou, která je v přízemí budovy a s níž spolupracujeme především v oblasti kultury a při zápise budoucích prvňáčků

Ø  spolupráce s MŠ Řevničov, ZŠ Lišany a ZŠ Mšec v oblasti kultury a sportu

Ø  spolupráce s rodiči je zajištěna možnostmi konzultačních hodin pedagogů, lze se vždy dohodnout i individuálně

Ø  naše škola se zapojila do Projektu Šance a také spolupracuje s O. P. S. Fond Sidus

Škola zajišťuje divadelní představení v průběhu školního roku, besídky, výlety, návštěvu a bruslení na Zimním stadionu v Rakovníku, každoroční kurz plavání, který probíhá v 2. pol. školního roku.

Časový plán pro rok 2017/18

Září – listopad

 • tvorba MPP
 • seznámení se školním řádem
 • cyklistický výlet k podpoře „Evropského dne bez aut“
 • drakiáda ve spolupráci s obecním úřadem
 • návštěva divadelního představení z cyklu Popelka v Rakovníku
 • program k „vítání občánků“ ve spolupráci s Obcí

 

Prosinec – leden

 • účast na akci Česko zpívá koledy
 • příprava a prezentace Vánoční besídky
 • rozhovory se žáky na téma nebezpečí vánočních a silvestrovských oslav
 • mikulášská nadílka 
 • pololetní sebehodnocení

 

Únor – červen

 • projektový den „Den v naší obci" - Voda
 • zapojení se do projektu Noc s Andersenem
 • návštěva dopravního hřiště v Rakovníku
 • sociální hry  - umět vyjádřit vlastní názor
 • rozhovory se žáky na téma drogy, kouření, alkohol ( průběžně po celý rok)
 • zásady první pomoci - stabilizovaná poloha, krvácení, drobné poranění, úpal, úžeh (průběžně během šk. roku)
 • vystoupení pro rodiče ke „Dni matek“ ve spolupráci s OÚ
 • cyklovýlet
 • školní výlet 

 

V rámci výuky Informatiky v 5. ročníku se zaměřujeme také na problém kyberšikany.

Připraven máme i materiál pro zjištění klimatu školy.

 

Podklady

Podklady vycházejí z doporučení MŠMT, z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28. Pokud se objeví šikana na škole, bude postupováno podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení ( č. j. 24 246/2008-6).

Rodiče budou seznámeni s důležitými odkazy na vývěskách v budově školy a na webových stánkách školy.

Žáci jsou informováni o vhodném a nežádoucím chování prostřednictvím školního řádu, který je vyvěšen v každé učebně.

 

Materiály

 • Kapesní průvodce krizových situacemi doma i v zahraničí „Co dělat …“
 • DVD Řekni drogám ne!  (VZP ČR)
 • DVD Štěstí přeje připraveným (MV 2008)
 • DVD Jsme, jací jsme ( Člověk v tísni )
 • Kvarteto Jak to vidím já (MVČR)
 • Kyberšikana ( AISIS )
 • Minimalizace šikany ( AISIS)
 • DVD Seznam se bezpečně

 

Program proti šikaně

1/ Za šikanu považujeme na naší škole úmyslné a opakované týrání spolužáků ( jejich izolování od ostatních, přikazování nebo zakazování něčeho, co není druhému příjemné, zastrašování, vyhrožování, krádeže nebo ničení věcí, fyzická agrese

2/ Klademe důraz na prevenci šikany otevřenými vztahy pedagogů se žáky, společnými aktivitami i mimo školu – Den dětí, drakiáda, lampionový průvod, vícedenní školní výlety, exkurze, sportovní akce.

3/ problémem šikany se zabýváme při realizaci průřezového tématu Výchova demokratického občana formou řízených rozhovorů v prvouce, českém jazyce.

4/ Postup první pomoci při řešení šikany:

a/ odhadneme závažnost přestupku

b/ rozhovor s obětí, svědkem i agresorem – nikdy nekonfrontujeme agresora s obětí

c/ zajistíme bezpečnost oběti

d/ nevyšetřujeme veřejně

e/ rozhovor s rodiči – neumožníme rohovor rodičů oběti a útočníka

f/ práce s celou třídou

5/Učíme žáky rozlišovat mezi pojmy žalování ( bonzování) a oznamování problému za účelem ochránit někoho nebo něco.

6/ Na stránkách školy jsme zveřejnili adresu, která může rodičům pomoci, pokud chtějí problém řešit sami – www.minimalizacesikany.cz

 

Krizový plán školy

Krizový plán zahrnuje postupy  řešení:

1)      při ohrožení života

·         bezprostřední záchrana, první pomoc

·         přivolání sanity, hasičů, policie dle konkrétní situace

·         informovat vedení školy a rodiče

2)      při fyzickém nebo slovním útoku  (postup při řešení šikany rozpracován níže)

·         vhodným způsobem zasáhne a zajistí ochranu oběti

·         informuje vedení školy

·         vedení školy informuje zákonného zástupce pachatele i oběti

·         společné řešení

·         metodik prevence zajistí intervenční program pro třídní kolektiv

3)      při podezření výskytu návykových látek

·         zajistit  svědky

·         návykovou látku odebrat z dosahu dětí

·         zaměstnanci informují vedení

·         vedení informuje zákonného zástupce

·         řešení s metodikem prevence

 

Vymezení pojmu šikany 

„Opakované úmyslné chování, jehož cílem je ublížit , ohrozit nebo zastrašovat žáka (skupinu  žáků), agresor používá cíleně agresi na slabšího žáka a manipulaci s ním – v šikaně je jeden z rysů právě nepoměr sil, kdy se oběť  z nějakých příčin neumí nebo nemůže bránit. Z hlediska výkladu pojmu šikanování není důležité, zda k němu dochází verbálními útoky, fyzickým násilím nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, že se tak děje úmyslně.“

 

Postupy řešení:

Pedagogický pracovník

 • vyšetří podezření – zajistí a vyslechne přímé (vhodné) svědky
 • provede rozhovor s obětí a rozhovor s agresorem (ne však formou konfrontace )
 • spolupracuje s metodikem prevence
 •  informuje ředitelku školy
 • podílí se na vyšetřování
 • zajistí ochranu oběti
 • informuje rodiče agresora i rodiče oběti o výsledcích vyšetřování, a to i v případě, že se podezření neprokáže
 • navrhuje a spolupodílí se na kázeňských postupech pro agresora
 • v případě potřeby spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Rakovníku
 • v případě potřeby se obrátí na zařízení, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie

Dle závažnosti situace ředitelka školy věc oznámí na Policii ČR.

 

Organizace, s nimiž spolupracujeme

 • Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje –  pracoviště Rakovník, Fr.Diepolta 1576
 • Obecní úřad Krušovice
 • Sbor dobrovolných hasičů Krušovice
 • Policie ČR – besedy
 • DDM Rakovník – Nerudova 504, Rakovník
 •  

Evaluace ze šk.roku 2016/17

Žáci se během šk. roku účastnili různých vědomostních i sportovních soutěží, vždy s dobrými výsledky. V soutěži Luštěninoriskuj, kterou pořádalo o.p.s. Křivoklát získalo naše družstvo 1. místo. 

Společně jsme vyráběli zdravé pomazánky v rámci akce Laktey, o.p.s.

Prvním rokem jsme se účastnili mezinárodní spolupráce škol ve dvou projektech eTwinningu.

Prvňáci se opět věnovali prevenci zubních kazů v akci Veselé zoubky.

Díky projektu Den v naší obci - Léčivé bylinky jsme se naučili poznávat některé rostliny v našem okolí.

Navštívili jsme tři diadelní představení, věnovali jsme se sebehodnocení, hráli jsme skupinové i společné hry na podporu přátelsví.

Jednotliví členové pedagogického sboru se v průběhu loňského roku zúčastnili několika školení v různých oblastech včetně Aktivu metodiků prevence v PPP Rakovník.

 

Vypracovala : Mgr. Lenka Vernerová  - školní metodik prevence