AKTUALITY

 • 25.5.2018

  Udělení souhlasu

 • 21.5.2018

  GDPR

  Pověřenec pro GDPR pro naši organizaci je Mgr. Jan Mudra. Tel. 774 229 022 Email: jan.mudra@sms-sluzby.cz

» Zobrazit všechny články z rubriky

ŠVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Krušovice

6. úprava k 20. 6. 2016, platnost úpravy od 1. 9. 2016 Č.j.: 15/2016

 

1. Identifikační údaje:

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola dobré nálady

 

Název ŠVP: „Škola dobré nálady“

Údaje o škole:

Název školy: Základní škola a mateřská škola Krušovice, okres Rakovník

Adresa: Rabasova 128, 270 53 Krušovice

Ředitelka: Mgr. Dagmar Šmídová

Kontakty: 313 564 428, zskrusovice@seznam.cz

 

 

Zřizovatel: OÚ Krušovice

Adresa: Rabasova 47, 270 53 Krušovice

Telefon: 313 564 427, obeckrusovice@seznam.cz

Starostka: Eva Hůlová

 

Platnost dokumentace od: 1. 9. 2007

IČO: 71 000 534

IZO: 102 586 896

REDIZO: 600 055 663

Právní forma: příspěvková organizace

 

Podpis ředitele:

 

 

 

 

2. Charakteristika školy

 

Základní škola je málotřídní a je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poskytuje základní vzdělání v souladu s učebními projekty schválenými MŠMT ČR. Připravuje žáky ke vzdělání na školách vyššího typu. Sídlí v centru obce nedaleko autobusové zastávky.

Základní škola Krušovice byla zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení Rozhodnutím Školského úřadu v Rakovníku, č.j. P/288/95-02

k 1. 9. 1996. Do 31. 12. 2002 existovala v právní formě rozpočtové organizace.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo Zastupitelstvo obce Krušovice dne 18. 10. 2002 o zřízení nové příspěvkové organizace Základní školy Krušovice, okres Rakovník, se sídlem Krušovice, Rabasova 128, IČ 71 000 534, z organizační složky obce Základní školy Krušovice, okres Rakovník, organizační složky Mateřské školy Krušovice, okres Rakovník, ke dni 1. ledna 2003.

Rozhodnutím MŠMT č.j. 18405/0321 ze dne 7. 5. 2003 ze dne 11. února 2003 se škola zapisuje do obchodního rejstříku v oddílu Pr, vložce číslo 476. Finanční úřad v Rakovníku vydal dne 10. 3. 2003 Osvědčení o registraci DIČ 069-71000534.

Usnesením zastupitelstva obce č. 1/2006 ze dne 9. 3. 2006 obec Krušovice

v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a podle zákona č. 561/2004 Sb., (o předškolním, základním, vyšším odborném a ji-ném vzdělání), vydala pro příspěvkovou organizaci novou zřizovací listinu.

 

 

Hlavní účel a předmět činnosti

 

Činnost základní školy je vymezena § 44, mateřské školy § 33, školní družiny § 111 a § 118, školní jídelny § 119 zákona č. 561/2004 Sb.

 

Mateřská škola

Základní škola

Školní družina

Školní jídelna

Všechna zařízení sídlí v jedné společné budově.

 

je málotřídní škola s pěti ročníky ve dvou třídách. Organizačně je členěna na dvě třídy a jedno oddělení školní družiny. Kapacita školy je 50 žáků. Vyhledáváme žáky talentované a ve spolupráci s PPP Rakovník či SPC Stochov a PPP Kladno pomáháme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

K dispozici máme dvě učebny a místnost pro školní družinu. K pohybovým aktivitám slouží cvičebna v přízemí budovy a hřiště TJ Sokol Krušovice. V 1. poschodí je místnost určená pro školní družinu, která slouží i jako třetí učebna. Ve škole se vzdělávají žáci místní, jen výjimečně dojíždějící. Žáky vzdělávají tři kvalifikované učitelky, podle potřeby asistent pedagoga. Škola spolupracuje se Školskou radou, která sestává z šesti členů, dva pracují za Obec Krušovice, dva za školu a dva jsou voleni z řad rodičů.

má jedno oddělení, které pracuje podle ŠVP – zpracovaného dle pokynu MŠMT a vydaného dne 19. 3. 2001, schváleného na pedagogické radě dne 7. 9. 2006. Kapacita MŠ je 25 dětí. Sestává z jedné třídy, k ní připojené ložnice, kabinetu a prostorné šatny. MŠ využívá i školní zahradu. O děti se starají dvě kvalifikované učitelky. MŠ je bezbariérová.

Na obou podlažích jsou prostory pro osobní hygienu žáků i učitelů – WC, umyvadla, dostatečný počet hyg. zařízení odpovídající normám.

Od 1. 1. 2003 je MŠ v právním subjektu spolu se ZŠ Krušovice.

Hlavní činností školní jídelny je zajišťovat stravování dětí a zaměstnanců ZŠ a MŠ Krušovice. Má povolenou doplňkovou činnost – příprava pokrmů pro cizí strávníky. Provoz jídelny je zajišťován dvěma kuchařkami, z nichž jedna je zároveň vedoucí školní jídelny.

ZŠ zřídila šatnu pro žáky ve 2. podlaží školy, šatna MŠ je součástí MŠ, vznikla přepažením chodby a je uzamykatelná. Učitelé se připravují na vyučování ve svých třídách a využívají i ředitelnu, kde je uložena část pomůcek.

Všechny složky naší školy úzce spolupracují, zároveň spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem, Sokolem Krušovice, Obcí Krušovice, Knihovnou Krušovice a s okolními školami (MŠ Řevničov, Škola Bez hranic Mšec, ZŠ a MŠ Řevničov, ZŠ a MŠ Nové Strašecí). Velmi dobře spolupracujeme s rodiči našich dětí a žáků, kteří se zúčastňují společných akcí, pomáhají nám při organizaci projektů apod.

Volnočasové aktivity zajišťujeme smluvně, převážně s DDM Rakovník.

 

 

Projekty školy

 

Pedagogové naší školy vzájemně spolupracují na školních projektech Den

v naší obci, Lidové zvyky a tradice /viz osnovy, str. 121/.

Žáci všech ročníků absolvují plavecký výcvik v plavecké škole Plaváček Tuchlovice a ve spolupráci se Zimním stadionem Rakovník zajišťujeme i hodiny bruslení. Úzce spolupracujeme i se ZŠ a MŠ Mšec, ZŠ a MŠ Řevničov a ZŠ a MŠ Nové Strašecí.

K doplnění výuky zajišťujeme návštěvy divadel, výstav, muzeí, knihovny, kina, planetária a exkurze do různých podniků v regionu, k výuce využíváme i dopravní hřiště Rakovník. Součástí vzdělávání jsou i školní výlety.

Škola se zapojuje do projektů financovaných z ESF, v současné době OP VVV.

 

 

 

3. Charakteristika ŠVP

 

3. 1 Zaměření školy

 

Na formulaci vize školy se podílely všechny pedagogické pracovnice: „Škola dobré nálady“ škola, kde se všichni budou cítit dobře“. Tato vize by se měla dotknout nejen žáků, ale i zaměstnanců školy, rodinných příslušníků žáků a dalších partnerů, kteří do školy přicházejí.

 

3.2 Hlavní směry pro naplnění vize, profil absolventa

 

 • Vytváříme pohodové školní prostředí

 • Vychováváme lidskou osobnost

 • Vytváříme informační prostředí

 • Zvládáme pravidla komunikace

 • Učíme se i mimo školu

 • Žijeme v souladu s přírodou

 

Absolventi naší školy pracují samostatně, na dalším stupni školy jsou úspěšní, odcházejí i na gymnázia, kde dobře prospívají.

 

3.3 Organizace přijímacího řízení

 

Žáci jsou přijímáni do 1. ročníku v období, kdy se v určeném a předem zveřejněném termínu koná zápis. Na žádost rodičů mohou být přijímáni i v průběhu školního roku.

 

3. 4 Výchovné a vzdělávací strategie

 

Výchovné a vzdělávací strategie chápeme jako společné postupy, které vedou k utváření klíčových kompetencí všech žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy školy při výuce, společných akcích i individuálních setkáních. V úpravě našeho švp jsou zapracovány standardy pro základní vzdělávání.

Jako dlouhodobé projekty jsme zvolili Den v naší obci, zaměřený vždy na jinou oblast, a Lidové zvyky a tradice, které v našem kraji jsou nebo se vytvářejí.

Spolupráce na mezinárodní úrovni probíhá prostřednictvím česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ se slovenskou ZŠ a MŠ Lastomír.

 

Cíle základního vzdělávání a co představují v životě školy, žáka a ve výuce

 

Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

 

 • Rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou zkušenost.

 • Důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání důležitých informací, porovnávání získaných výsledků.

 • Důraz na propojení informací se skutečným životem.

 • Zadávání zajímavých úkolů, při kterých žáci třídí informace a sdělují je ostatním.

 • Vedení žáků k samostatnému organizování různých akcí.

 • Poznávání vlastních možností.

 • Prezentace vlastních výsledků.

 • Tvořivost (práce na projektech).

 • Práce v motivujícím prostředí.

 • Práce s přiměřeným učivem.

 • Hodnocení formou zpětné vazby.

 • Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí.

 • Výuka bez situací nerovnosti a ponížení.

 • Stanovení dílčích cílů.

 • Zařazování metod, které podporují zvídavost.

 • Využívání kladného hodnocení.

 • Dobré výsledky podporující motivaci.

 • Osobní příklad.

 

 

Cíl 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a 

k řešení problémů

 

 • Vedení žáků k řešení problémů různými způsoby s vlastní obhajobou.

 • Uplatňování mezipředmětových vztahů.

 • Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů.

 • Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám.

 • Praktická cvičení.

 • Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce.

 • Rozvíjení schopnosti logického uvažování.

 • Zapojení žáků do příprav školních projektů a jejich zhodnocení.

 

Cíl 3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

 

 • Vedení žáků ke správné komunikaci se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými.

 • Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních, nezdařených aj. Názorů).

 • Základ spolupráce a společného prožívání.

 • Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným.

 • Práce v týmu.

 • Podpora přátelských vztahů ve třídách, v ročnících a mezi různě věkově odlišnými žáky.

 

Cíl 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

 

 • Jasná pravidla pro soužití ve škole – práva, povinnosti, sankce, pochvaly.

 • Atmosféra demokracie a přátelství.

 • Kooperativní učení, spolupráce ve výuce.

 • Osobní odpovědnost za výsledky společné práce.

 • Vedení žáků k základům týmové práce – střídání rolí ve skupině.

 

Cíl 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti

 

 • Stanovení pravidel chování žáků ve třídách.

 • Respektovat rozdíly mezi žáky (národnostní, žáky se zdravotním postižením).

 • Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání, vedení žáků k toleranci a ohleduplnosti ke spolužákům.

 • Vhodnou formou prosazovat své zájmy.

 • Učit se argumentovat.

 • Pracovat se školním řádem.

 

Cíl 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a 

v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě

 

 • Chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči

podnětům z prostředí, ve kterém žijí.

 • Orientovat se ve vlastním citovém životě a v citových vztazích.

 • S pomocí dospělých řešit své citové vztahy.

 • Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své cit.

 • Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním

a etickým hodnotám.

 

Cíl 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví

a být za ně zodpovědný

 

 • Čistota prostředí školy.

 • Vhodné hygienické zázemí.

 • Vhodné prostředí – účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí – spoluúčast na jeho úpravě.

 • Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová).

 • Zdravý stravovací a pitný režim.

 • Kompenzační a hygienické přestávky v učení.

 • Nabídka pohybových aktivit pro každého (včetně víkendových a prázdninových zájezdů).

 • Důsledná prevence šikany a násilí.

 • Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání.

 • Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení.

 

Cíl 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám

a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 

 • Chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole

a společnosti.

 • Otevřenost vůči spolužákům.

 • Solidarita s druhými.

 • Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti.

 • Integrace žáků vyžadujících speciální péči.

 • Rozvíjení schopnosti empatie.

 • Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur.

 • Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiného kulturního prostředí.

 • Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem.

 

Cíl 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

 

Klíčové kompetence

K jejich utváření přispívá celý vzdělávací obsah i činnosti probíhající ve škole.

Kompetence k učení – vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

 • Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost‒ připravujeme je na celoživotní učení.

 • Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti

a znalosti než známka na vysvědčení.

 • Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení

a posilujeme pozitivní vztah k učení.

 • Podporujeme samostatnost a tvořivost.

 • Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle.

 • Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.

 • Ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání.

 • Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo

a učivo rozšiřující (doplňující).

 • Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace

v literatuře a na internetu.

 • Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky

a vyvozovat závěry.

 • Uplatňujeme individuální přístup k žákovi.

 • Motivujeme k učení - snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.

 • Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.

 • Učíme práci s chybou.

 • Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.

 

Kompetence k řešení problémů – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

 

 • Učíme žáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva).

 • Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.

 • Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.

 • Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů.

 • Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

 • Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.

 • Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.

 • Při řešení problémů učíme žáky používat různé metody.

 • V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet.

 • Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

 

Kompetence komunikativní – vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci

 • Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích

a v sociálních vztazích. Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.

 • Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.

 • Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka

a výpočetní techniky.

 • Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.

 • Podporujeme kritiku a sebekritiku.

 • Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (veřejná prezentace apod.).

 • Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií.

 • Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.

 • Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.

 • Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.

 • Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, řádu akcí mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel.

 • Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.

 • Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci.

 

Kompetence sociální a personální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

 • Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.

 • Podporujeme „inkluzi“ (začlenění) ‒ volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu.

 • Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.

 • Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.

 • Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam)

v týmu i práci (význam) ostat. členů týmu.

 • Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.

 • Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle.

 • Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.

 • Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.

 • Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.

 • Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (mezi žáky a učiteli).

 • Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.

 

Kompetence občanské – vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a své životní prostředí, jako bytosti ohleduplné, schopné a ochotné pomoci v různých situacích

 • Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).

 • Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.

 • Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.

 • Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.

 • Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.

 • Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.

 • Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem.

 • Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí.

 • Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, apod.

 • V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků.

 • Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.

 • Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, OPD, policie.

 • Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření – s ohledem na jejich účinnost.

 • Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme.

 • Jakoukoliv formu agrese žáka na učitele nebereme osobně, ale jako útok na roli učitele.

 • Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti.

 • Dodržujeme zásadu, že tu není „špatný žák“, jsou tu jen „špatné projevy jeho chování“.

 • Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu).

 • V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami.

 • Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí.

 • Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům.

 • V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.

 • Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.

 • Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti.

 • Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

 

Kompetence pracovní – vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání

 • Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.

 • Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky.

 • Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví

a k plnění svých povinností a závazků.

 • Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky

s různými profesemi – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.

 • Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání).

 • Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku).

 • Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností.

 

 

3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Za žáky se SVP jsou považováni žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně. Tito žáci jsou bezplatně vzděláváni podle PLPP (plánu pedagogické podpory) – 1. stupeň nebo podle IVP (individuálního vzdělávacího plánu) – 2. – 5. stupeň.

PLPP i IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími a má písemnou podobu. Plán obsahuje metody práce se žákem, způsob kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce organizuje termín přípravy PLPP (IVP), společné schůzky s rodiči, pedagogy i žákem samotným. PLPP i IVP obsahuje i termín vyhodnocení účinnosti, u PLPP nejdéle do tří měsíců. Výchovný poradce je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením.

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.


 

Výchovné a vzdělávací strategie


 

a) v oblasti metod výuky

- uplatňujeme individualitu a potřeby žáka

- respektujeme odlišné styly učení jednotlivých žáků

- používáme metody a formy práce, které umožní častější kontrolu práce a zpětnou vazbu žákovi

- klademe důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu

- respektujeme pracovní tempo žáků

b) v oblasti organizace výuky

- střídáme formy a činnosti během vyučování

- využíváme skupinové výuky

- postupně přecházíme ke kooperativnímu způsobu výuky

- v případě potřeby vkládáme do vyučování krátké přestávky


 


 

Podmínky vzdělávání žáků s SVP

- plánujeme výuku tak, aby vycházela z potřeb žáků, vytváříme jim příznivé společenské klima

- zajišťujeme pomoc asistenta pedagoga

- specifické učebnice a pomůcky

- úzce spolupracujeme s rodinou

- spolupracujeme s ostatními školami

- používáme formativní (průběžné) hodnocení

 

 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.

V systému péče o nadané žáky spolupracujeme s Menzou ČR, učitelé se vzdělávají v této problematice v rámci DVPP.

 

Specifikace provádění podpůrných opatření

 

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce

- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících

- obohacování vzdělávacího obsahu

- zadávání specifických úkolů a projektů

- příprava a účast na soutěžích a olympiádách

 

 

3.6 Začlenění průřezových témat

 

 

Průřezová témata

1/ Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Verbální komunikace jako klíčový nástroj jednání, témata směřující k sebepoznání, mezilidským vztahům, osobním postojům, praktickým dovednostem. Napomáhá k utváření dobrých mezilidských vztahů, formuje studijní dovednosti.

 

ročník 1. 2. 3. 4. 5.

 

a/ Osobnostní rozvoj Pr,M,Pč Pr,Čj,Tv Pr,Čj,Hv M,Pč,Čj,Vl. M,Pč,Čj,Vl

b/ Sociální rozvoj Čj,Pč,Hv Pr,Pč Pr,Pč,Tv Pč,Vl,Čj,M Pč,Vl,Čj

c/ Morální rozvoj Pr,Pč,Čj Pr,Pč,Čj Pr,M,Pč Pč,Vl,Čj,Tv Pč,Vl,Hv

 

 

2/ Výchova demokratického občana (VDO)

Vede k aktivnímu postoji v oblasti dodržování lidských práv, pochopení významu řádu, prohlubuje empatii, vychovává k úctě k zákonu, motivuje k ohleduplnosti a ochotě.

ročník 1. 2. 3. 4. 5.

 

a/Občanská spol.

a škola Pr,Pč,Vv Pr,Čj,Vv Čj,Pč,Vv Čj,Vl,Př Pč,Vl,Př

b/Občanská společnost

a stát Čj Pč Pč Vl Vl

c/Formy participace

občanů v pol. životě Pr Pr Pr Vl Vl,Čj

d/Principy demokracie Pr,Čj Čj,Pr Čj,Pr Čj,Vl Čj,Vl

 

 

3/ Multikulturní výchova (MKV)

Poskytuje žákům znalosti o různých etnických skupinách v české a evropské společnosti, učí přijmout odlišné jedince, toleruje odlišnosti, buduje správný hodnotový systém.

ročník 1. 2. 3. 4. 5.

 

a/ Kult. diference Čj, Čj Č,Aj Aj,Vv,Vl Aj,Vv

b/ Lidské vztahy Čj,Tv,M Hv,M,Č Čj,Aj,Hv Čj,Aj,Hv Aj,Hv,Vv,Vl

c/ Etnický původ Čj Č,Hv Aj,Č Č,Aj,Hv Čj,Aj,Vv

d/ Multikulturalita Čj Čj Čj Čj Čj,Aj

e/ Princip sociál. smíru Čj Čj Čj Čj Čj,

 

 

4/ Environmentální výchova (EV)

Přispívá k uvědomění si podmínek života, vztahy člověka k prostředí, k odpovědnosti ve vztahu k životnímu prostředí, zdravého životního stylu, estetických hodnot prostředí.

ročník 1. 2. 3. 4. 5.

 

a/ Ekosystémy Pr,M,Vv Pr,M,Vv Pr,M,Vv Př,Vl Př,Vl

b/ Zákl. podmínky

života Pr,Pč Pr,Hv,Pč Pr,Hv,Pč Pč,Př ,Vv Pč,Čj,Vv

c/ Lidské aktivity

a problémy živ. prostředí Pr,Pč Pr,Pč,Čj Pr,Pč M,Pč,Vv M,Pč,Př

d/ Vztah čl. k prostředí Pr,Vv Pr,Pč,Hv Pr,Pč,Vv Př,Vv,Pč Př,Hv,Pč,Vl

 

 

5/ Mediální výchova (MV)

Využívá média jako zdroj informací, kvalitní zábavy, posoudí možnost svobodného vyjádření vlastních názorů.

 

 

ročník 1. 2. 3. 4. 5.

a/Krit. čtení a vnímání

mediálních sdělení - - Čj,Vv Čj Čj

b/Interptretace vztahů - - Čj

c/Stavba med. sdělení - - - Čj Čj, I

d/Vnímání autora - - - - Hv

e/Fungování a vliv médií - - - Čj,Hv Čj

f/Tvorba med. sdělení - - - - Čj

g/Práce s realizač. týmy- projekty projekty

 

 

6/ Výchova myšlení v evropských a globálních souvislostech (VGS)

Rozvíjí a integruje vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy, pomáhá překonávat předsudky, podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám.

ročník 1. 2. 3. 4. 5.

 

a/ Evropa a svět nás zajímá Pč, Vv Pč,Vv Aj,Vv Aj,Hv Aj,Vv,Hv

b/ Objevujeme Evropu a svět Aj Aj Aj, Čj,Vl

c/ Jsme Evropané Aj Aj, Čj Aj,Hv,Vl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Učební plán

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblasti

Vyučovací předměty

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

Min.

z toho DČD

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

8+1

8+2

6+2

6+2

5+2

42

33

9

 

Anglický jazyk

 

 

3+1

3+1

3+1

11

9

3

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

24

20

4

Inform. a komunikační technologie

Informatika

 

 

 

 

1

1

1

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

 

 

12

12

 

 

Přírodověda

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Vlastivěda

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Umění a kultura

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

12

12

0

 

 

 

Hudební výchova

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

10

0

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

5

0

Povinná časová dotace

 

19

22

24

26

26

118

102

16

 

Disponibilní časová dotace

1

3

4

4

4

 

16

 

 

Poznámky k učebnímu plánu

 

Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a předmětů vycházejících z RVP ZV uvádí počet hodin ve vazbě na jednotlivé oblasti RVP. Ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání dochází k následujícím úpravám jednotlivých vyučovacích předmětů.

1) V předmětu Český jazyk dochází k navýšení hodinové dotace z disponibilních hodin, abychom dosáhli očekávaných výstupů i v oblasti literární výchovy, na niž není při spojených hodinách dostatek času.

2) V předmětu Anglický jazyk je posílena hodinová dotace ve všech ročnících, aby byl dostatek času na konverzaci a byly naplněny standardy.

 

 

 

 

 

 

5. Učební osnovy

 

Učební osnovy předmětu Český jazyk

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vyučovací předmět: Český jazyk

Charakteristika vzdělávací oblasti

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu:

 • vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi pro správné vnímání jazykových sdělení

 • učí vhodné vyjadřování

 • umožňuje se uplatňovat a prezentovat jako osobnost

 • podporuje komunikační schopnosti

 

Dovednosti získané ve výuce českého jazyka a literatury jsou potřebné pro jazykové vzdělání, jsou důležité pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Jazykové vyučování vede žáky k přesnému a logickému myšlení, otevírá cestu

k poznání a pochopení přírodních a společenských skutečností. Učí se interpretovat vyjádření a reagovat na ně, porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích. Vede k formování hodnotové orientace a k účinnému vnímání osobního světa i sebe sama.

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky, pocity, rozumět různým typům textů, analyzovat je a posuzovat obsah.

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších norem.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, umělecké záměry autora

i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišovat fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnost interpretace literárního textu.

Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet prostřednictvím dramatické výchovy, která podporuje komunikativní dovednosti a sociální rozvoj žáka. Učí žáky v různých situacích hledat řešení, projevovat své city a chápat myšlenky

a názory jiných lidí

Pokud školu navštěvuje žák, jehož mateřským jazykem není čeština, poskytne mu škola podporu tak, aby jeho účast na vzdělávání mohla být co nejefektivnější – asistent pedagoga, IVP, individuální přístup).

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Vzdělávací obsah předmětu – Český jazyk

 

 • chápání jazyka jako historického jevu s odrazem na kulturní vývoj národa

 • rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku

 • vnímání a postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací

 • zvládnutí běžných pravidel komunikace daného kulturního prostředí

 • rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku

 • samostatné získávání informací k literárním a jazykovým pramenům

 • získávání sebedůvěry při komunikaci

 • kultivovaný projev jako prostředek k prosazení sebe sama

 • umělecké prožívání slovesného díla

 • pozitivní vztah k literatuře

 • rozvíjení emocionálního a estetického vnímání na základě literárního nebo uměleckého díla

 • rozšiřující učivo – zapojení do soutěže Čtení pomáhá, reference o oblíbených knihách v rámci Dne s Andersenem, používání školní i obecní knihovny, literární a slohové soutěže

 

Časová dotace

 

 • 1.ročník – 9 vyučovacích hodin

 • 2.ročník – 10 vyučovacích hodin

 • 3.ročník – 8 vyučovacích hodin

 • 4.ročník – 8vyučovacích hodin

 • 5.ročník – 7 vyučovacích hodin

 

Místo a forma realizace

 

 • kmenová učebna

 • knihovna

 • začlenění do výuky a projektů

 

Průřezová témata

 

 • OSV: osobnostní rozvoj (rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, psychohygiena, kreativita), sociální rozvoj (poznávání lidí, komunikace verbální i neverbální, kooperace a kompetice – rozvoj ind. dovedností při řešení konfliktů, spolupráci, zvládání různých situací), morální (řešení problémů a rozhodovací dovednosti)

 

 • MKV: poznává kulturní diference, rozvíjí lidské vztahy, komunikace ve skupině, má znalosti o různých etnických skupinách, zná a učí se tolerovat minoritní skupiny, multikulturalita, rovnocennost etnik, rozpoznání projevů rasové nesnášenlivosti, princip sociálního smíru a solidarity, uvědomuje si vlastní identitu

 • EV: vztah člověka k prostředí (uvědomuje si podmínky života, pěstuje návyky pro každodenní jednání občana, napomáhá v péči o životní prostředí, chrání přírodu)

 • MV: fungování a vliv médií ve společnosti (vytváří si představu o roli médií v každodenním životě, rozvíjí komunikační schopnosti, svobodně se vyjadřuje)

 • VGS: Evropa a svět nás zajímá (vede k pochopení a poznání díla významných Evropanů, pomáhá překonávat předsudky, podporuje postoje k tradičním evropským hodnotám

 

Rozvíjení klíčových kompetencí žáků

 

kompetence k učení

 

 • vyhledává a třídí informace

 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly

 • uvádí věci do souvislostí

 • rozvoj komunikačních kompetencí

 • kultivace jazykových dovedností

 

kompetence k řešení problémů

 

 • vnímá problémové situace ve škole, umí je řešit s využitím vlastního úsudku a zkušeností

 • vyhledává vhodné informace k řešení, nenechá se odradit nezdarem, hledá konečné řešení

 • rozumí textům, záznamům, komunikačním prostředkům ke svému rozvoji

 • využívá informační a komunikační prostředky, účinně komunikuje s okolním světem

 • získané komunikační prostředky využívá pro plnohodnotné soužití a spolupráci s ostatními lidmi

 

kompetence sociální a personální

 

 • žák umí spolupracovat ve skupině, pracuje v týmu

 • upevňuje mezilidské vztahy, je ohleduplný

 • přispívá k diskuzi, efektivně spolupracuje s druhými, respektuje je

 • vytváří si pozitivní představu o sobě s pocitem sebeúcty na základě ovládání svého chování

 

kompetence občanské

 • respektuje druhé, váží si jejich hodnot, odmítá útlak a hrubé zacházení, staví se proti násilí

 • chápe základní společenské normy, je si vědom práv a povinností ve škole i mimo ni

 • poskytuje účinnou pomoc, chová se zodpovědně

 • respektuje tradice, kulturní i historické dědictví

 • chápe základní ekologické souvislosti

 

kompetence pracovní

 

 • používá bezpečně a účinně vybavení, dodržuje vymezená pravidla

 • chrání si své zdraví i zdraví druhých

 

 

Český jazyk 1.ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací výstup

Evaluace

Přesahy,

vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 

rozpoznává jednotlivé tvary písmen, skládá je do slabik a slov a čte je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seznámí se se základními komunikačními pravidly

 

správně vyslovuje všechny hlásky

 

 

seznamuje se se správným dýcháním a tempem řeči

 

 

volí vhodné prostředky řeči v nových situacích

popíše krátký zážitek

 

seznámí se a používá základní hygienické návyky při psaní

 

seznamuje se a učí se používat správné tvary písmen a číslic, spojuje písmena do slabik, slov a krátkých vět

 

vysloví správně jednoduchá sdělení

 

 

 

 

zvládá seřadit z obrázků jednoduchý děj

 

 

 

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky, slabiky a slova, odlišuje délku samohlásek

 

 

 

 

zhodnotí význam slova, zvláště slova opačného významu

 

 

odhadne v mluveném projevu správný gramatický tvar podstatných jmen a sloves

 

spojuje slova do jednodu-chých vět

 

seznamuje se s pojmem věta

 

seznamuje se se správným zápisem slabik di,ti,ni, dě,tě,ně,bě,

pě,vě, mě, správně je čte,

přednáší zpaměti vhodná říkadla a básně přiměřené věku

 

postupným získáváním znalostí a nácvikem čte přiměřeně věku

 

dokáže vyjádřit pocit z textu,

odliší poezii od prózy,

podle svých schopností pracuje s literárním textem

 

Komunikační a slohová výchova


 

 • nácvik čtení

 • čtení hlásek

 • hlásky O, S , B, U, A

 • spojení dvouhlásková

L, M, E, I, P, N, T, K, V, D

 • spojení třípísmenková, čtyřpísmenková

 • krátká a dlouhá samohláska

 • další souhlásky

 • dvojhláska au,ou

 • slova se dvěma souhláskami na začátku slova

 • slova se dvěma souhláskami uvnitř slova

 • slova se slabikotvorným r,l

 • slova se skupinami di,ti,ni

 • slova se skupinami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

 • čtení shluků souhlásek

 • plynulost čtení, správný přízvuk

 • čtení s porozuměním jednoduchých textů

 

 

 • pravidla a zásady komunikace v rámci

 

 

 • logopedická cvičení

 

 • nácvik správného dýchání

 • dechová cvičení

 • deklamace

 

 • vytváření modelových situací hrou ze života lidí

 

 • vyprávění příběhu

 • popis předmětu

 • správné sezení při psaní

 • správné držení psacího náčiní

 

 • postupné seznámení s velkými i malými tvary písmen celé abecedy

 • napojování písmen

 • vratný tah

 • psaní číslic

 

 • vzkazy mezi dětmi ve vztahu k ostatním dětem i dospělým

 

 • vyhledávání souvislostí

 

 

 

 

Jazyková výchova

 

 • jazyková, sluchová a zraková příprava

 • analýza a syntéza slov

 • hlásky a písmena celé abecedy

 • grafické znázornění délky slabik

 

 

 

 

 

 

 

 

 • významy slov

 • antonyma

 

 

 • pojmenování obrázků

 • pojmenování činností

 

 • sestavování slov

 • sestavování krátkých vět

 • významové skládání jednoduchých vět ze slov

 • charakteristické znaky věty

 

 • čtení slabik

 

 • skládání slabik a slov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova

přednes básně

 • využití rozpočítadla

 • čtení slov

 • čtení vět

 • čtení krátkých textů

 

 • rozhovor nad přečteným textem

 • dramatizace

 

 • ukázková četba učitele

 

 • doplňková četba

 

 

 

 

 

 

 • hlásky abecedy

 • Živá abeceda

 • demonstrační obrázky

 • sady písmen

 • mřížky

 • učebnice

 

 

- karty

 

- psací podoby malých a velkých písmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • rozhovor

 

 

 • hry

 • slovní zásoba

 

 • dechová cvičení

 

 

 • hra na lékaře, rodinu, v obchodě aj.

 

 

 

 

 • uvolňovací cviky

 

 • písanka

 • obtahování tvarů

 • číslice 0 – 9

 • opis,přepis,

 • diktát

 

 

 • nahodilé situace během dne

 

 

 • podobnost obrázků

 • postavení znaků

 • pravo-levá orientace

 • hledej stejný obrázek

 • zakresli podle prostorových pojmů

 • rozlišování hlásky na začátku a konci slova

 • rytmizace slov

 • znaky obrazový materiál

 • vysvětlování významu slova učitelem

 • práce s obrázkem,

textem

 • skládání (praktické předvedení)

 • písmenková abeceda

 • skládání

 

 • vhodné texty dle výběru učitele

 • hry se slovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • přiměřený text

 • četba Slabikáře

 • výběr knih z žákovské knihovny dle volby učitele

 

 

 

 

 

- rozvázání mluvidel

- logoped.

prevence

 

-dramati-

zace

 

- opěrné říkanky

 

Rozšiřující učivo:

významové souvislosti mezi slovy ve větě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – etnický původ

 

 

 

 

 • Hv – dechové hříčky

 

 

MKV - kulturní diference

 

MKV – multikul-turalita

 • Prv – běžné životní situace

 

 

 

 

 

- M – psaní číslic

 

 

MKV – kulturní diference

 

 

MKV – lidské vztahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • PČ - stříhání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – princip sociální-ho smíru a solidarity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-

morální rozvoj,

soc. rozvoj

 

 

 

 

VDO – prin-

cipy demokracie

 

VDO – obč. společnost

a stát

 

 

 

Předmět : Český jazyk 2. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

kompetence

učivo

 

 

 • čte plynule texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

 

 • porozumí krátkým mluveným a psaným pokynům přiměřené složitosti

 • dokáže využít komunikační pravidla pro rozhovor

 

 

 • pečlivě vyslovuje všechny hlásky, dokáže se opravit

 

 • používá v řeči správné tempo a dýchání

 

 

 • vhodně slovně reaguje v běžných školních i mimoškolních situacích

 

 • dokáže vytvořit krátký mluvený projev

 

 

 • dodržuje základní hygienické návyky při psaní

 

 • správně píše tvary písmen a číslic,správně spojuje písmena,dokáže si opravit vlastní písemný projev

 

 

 

 • vysloví i napíše správně jednoduchá sdělení

 

 • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a zjistí děj

 

 

 

 

 

 

 

 

- graficky rozlišuje délku samohlásek

 

 

 

 

 

 • porovnává významy slov, slova významem souřadná,nadřazená a podřazená

 

 • porovnává a třídí slova podle zobecnělého významu-vlastnost

 

 

 

 • pozná vybrané druhy slovních druhů

 

 

 • v mluveném projevu užívá správné gramatické tvary podstatných jmen,přídavných jmen a sloves

 

 • seznamuje se s možností spojování vět do jednodušších souvětí

 

 • rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího

 

 

 

 

 • odůvodňuje a správně píše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách,

 • bě,pě,vě,mě-mimo morfologický šev,

 • ú/ů

 • velká písmena na začátku věty a rozpozná vlastní jména osob a místních pojmenování

 

 

 

 

 

 

 

 

- čte s výrazem a správnou intonací věty

 

 • vysvětlí svůj pocit z přečteného textu

 

 

 • rozlišuje vyjadřování v poezii a próze přiměřeně věku

 •  

 • objasní podle svých možností a schopností obsah literárního textu

 

Komunikační a slohová výchova

 

 • čtení krátkých textů

 • čtení obtížnějších textů

 

 • základní techniky mluveného projevu-výslovnost

 • komunikační žánry: pozdrav,oslovení,

omluva, prosba,vzkaz,zpráva

 • střídání rolí mluvčího

 • rytmizace textu s častým opakováním jedné hlásky

 

 • zařazení vhodných prvků před každým čtením

 

 • komunikační situace

 • dokázat vyřídit vzkaz, přání

 • adresa svého bydliště

 • popis obrázku

 • vypravování příběhu s danými postavami

 

 • správné sezení při psaní-postavení nohou, zad a ruky, která píše

 

 • psaní tvarů všech písmen

 • malé tvary písmen abecedy

 • velké tvary písmen abecedy

 • spojování tvarů písmen do slabik a slov

 • rozdělování slov na konci řádky

 

 • zápis vzkazu rodičům

 

 • sestavení obrázků podle děje

 • rozpoznat dějové zápletky a správně reagovat

 

Jazyková výchova

 

 • grafické znázornění délky samohlásek

 • vyhledávání v textu slabik s dlouhou nebo krátkou samohláskou

 • dvojhlásky

 • rozklad slov na slabiky

 

 • pořádek slov ve větě

 • slova nadřazená,podřazenáa souřadná

 

 • průprava pro poznávání základních slovních druhů – podstatná jména a slovesa

 • abeceda

 

 • poznávání podstatných jmen a sloves

 • použití,čtení a zápis předložek

 

 • vytváření jednoduchých vět

 

 

 

 • vytváření jednoduchých souvětí

 • slovní druh – spojka

 

 • pořádek slov ve větě

 • pořádek vět v textu

 • druhy vět: oznamovací, tázací,rozkazovací, přací

 

 • určování u,ú,ů bez použití výjimek typu vrkú,cukrú apod.

 • vyjmenovávat tvrdé,měkké a obojetné souhlásky

 • psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

 • písmeno ě se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

 • párové souhlásky

 • vlastní jména

 • velké písmeno na začátku věty

 

Literární výchova

 • pokračování v nácviku čtení

 

 • dokázat chápat děj textu

 • dramatizace textu

 • rozlišení žánru poezie a próza-říkadlo,rozpočítadlo,hádanka, pohádka,verš,rým

 • poznat hlavní postavy děje,obsah přečteného

 

 

 

 • výběr textu učitelem

 • čítanka

 • doplňková četba

 

 

 

 

 

 

 • logopedické hříčky

 • říkadla

 

 • dechová cvičení

 • společná četba více dětí

 

 

 

 

 • vhodné ilustrace

 • doplňkové texty

 

 • vysvětlování učitele

 

 

 • tabulka

 • písanka

 • opis,přepis,dik-

tát

 • podobnost skupin písmen např. l,h,k,b

 

 • notýsek

čtveřice obrázků

 • pohádkové obrazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • skupiny slov

 

 

 • obrázky

 • řazení obrázků

 

 

 

 • čtení předložkových vazeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • texty učebnice

 • přepis,opis,dik

tát

 

 

 

 

 • doplňovací cvičení

 • učebnice

 • práce s textem

 • odůvodnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • skupinové čtení podle čtenářské dovednosti

 

 

 

 • vhodné texty podle výběru učitele

 

 

 

 

 

 • doplňková četba

 • školní knihovna

 • městská knihovna

 

 

 

 

 

 

MKV – etnický původ

 

MKV – lidské vztahy

MKV - kult.

diference

 

 

 

- HV – rytmizace

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – lidské vztahy

- VV – malba příběhu

 

 

MKV-multi-

kulturalita

 

 

 

 

MKV - princip

sociál. smíru

 

 

 

OSV – morální rozvoj

 

 

 

Rozšiřující učivo:

psaní na počítači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV –osobnostní

rozvoj

 

VDO – občanská společnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školní knihovna

 

Hv – pohybové hry

 

EV – podm.živ. prostředí

 

VDO – principy demokracie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Český jazyk 3. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 


 


 

 • čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

 

 • porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

 • respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

 

 • pečlivě vyslovuje,dokáže opravit vlastní nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

 

 • v mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

 

 • volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

 

 • tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků,dokáže ho i zapsat

 

 

 

 

 • zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

 

 

 • píše správné tvary písmen a číslic,správně spojuje písmena i slabiky,kontrolu-je vlastní písemný projev

 

 • zapíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

 

 • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

 

 • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,člení slova na hlásky,odlišuje krátké a dlouhé samohlásky

 

 • používá bezpečně význam slova,vyhledá v textu slova příbuzná

 

 

 

 

 • porovnává a třídí slova podle zobecnělého významu-vlastnost,děj,věc,

 • okolnost

 

 • rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ,rozdělí je s pomocí uč. na ohebná a neohebná

 

 • určí v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen,přídavných jmen a sloves

 

 

 

 • spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

 

 

 • odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech

 

 

 • rozezná a objasní typické případy vlastních jmen

 

 

 • čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty

 

 • vysvětlí a vyjádří své pocity z přečteného textu

 

 • rozlišuje vyjadřování v poezii a próze,odliší jiné žánry prózy

 

 

 

 • tvořivě pracuje s literárním textem podle pokynů učitele a svých schopností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační a slohová výchova


 

 • čtení textu s porozuměním přečteného

 

 

 • komunikační žánry:pozdrav, oslovení,omluva, vzkaz,zpráva,zahájení a ukončení dialogu,střídání role mluvčího

 

 

 • zdvořilé vystupování

 • mimojazykové prostředky-mimika,gesta

 

 • správné dýchání a tempo řeči při mluvení

 

 

 • využití komunikačních žánrů i mimo školu

 • dramatizace

 

 

 • pozdrav,pozvánka

 • popis

 • vypravování

 • osnova slohového útvaru-úvod,hlavní část,závěr

 

 • automatické použití správného sezení při jakémkoliv písemném projevu

 • správné držení psacího náčiní

 

 • dokončení správného psaní písmen a číslic a používání

 • kontrola písemného projevu a oprava chyb

 

 • adresa,blahopřání

 

 

 • vyhledávání souvislostí v textu

 • dramatizace

Jazyková výchova

 

 • slabika,hláska, písmeno

 • párové souhlásky-procvičování

 • určování délky samohlásek

 

 • antonyma,homonyma,synonyma

 • slovo nadřazené,podřazenésouřadné

 • význam slova

 • slova příbuzná

 • kořen slova

 

 • abeceda a následné řazení slov

 

 

 • vyjmenovat slovní druhy

 • vyhledat a určit slovní druhy

 

 

 • podstatná jména(rod mužský životný a neživotný,ženský,střední,číslo jednotné a množné,pád-vyjmenovat pádové otázky,přiměřeně k věku i určovat ve větě)

 • slovesa

 

 • věta jednoduchá

 • souvětí

 • spojky

 • stavba věty

 

 • obojetné souhlásky

 • vyjmenovaná slova

 • nepoužívat vyjímky v pravopise vyjmenovaných slov

 

 • vlastní jména

 • místní názvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova

 

 • dokončení nácviku čtení s porozuměním

 • výraznost čtení

 • melodie věty

 • reprodukce přečteného

 • obsah přečteného

 

 • bajka,povídka

 • říkanka,báseň

 • divadelní představení-herec,režisér

 • lidové zvyky a tradice národů Evropy

 

 • zpracování přečteného textu

 

 • poznat hlavní postavy děje,obsah přečteného

 

 

 

 

 

 • vhodné texty podle výběru učitele

 

 • psaní vzkazů

 

 

 

 

 

 

 

 • dechová cvičení

 

 

 

 

 

 

 • slohový sešit

 • zkoušení

 

 

 

 

 • individuální kontrola

 

 

 

 • opis,přepis,diktát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • test,ústní zkoušení

 

 • písemné zkoušení

 

 • doplňování do textu

 

 • vyhledávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-psaní podle diktátu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • čítanka

 • vhodná doplňková četba

 • poslech literárních textů

 

 

 

 

 • skupinové čtení podle čtenářské dovednosti

 • vhodné texty podle výběru učitele

 • doplňková četba

 • školní knihovna

 • obecní knihovna

 

 

 

 

 

MKV – etnický původ

 

MKV – lidské vztahy

 

VDO – principy demokracie

 

MKV – kult.diference

 

MKV multukultu-ralita

 

MKV - princip sociál. smíru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Vv- – malba příběhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

 

 

VDO – občanská společnosr a škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšiřující učivo:

-komiks

-příprava divadelního představení

-debata o vlastní četbě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Český jazyk 4. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

Učivo

 

 

 

 • seznámí se s jazykem jako s prostředkem komunikace

 

 • rozlišuje slova podle významu,užívá různé podoby slova,seznamuje se se slovy spisovnými a nespisovnými i citově zabarvenými,rozli-ší slova ohebná a neohebná

 

 • rozlišuje předpony a předložky a správně je píše,určí slov.základ /předponu,kořen,

 • příponu/

 

 • píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

 

 • poznává slovní druhy

 • zná vzory podstatných jmen, umí určit rod,číslo,pád a vzor,umí skloňovat podst.jm. podle vzorů,píše správně zeměpisné názvy

 • pozná zvratná slovesa,neurčitek

 • umí určit osobu,číslo a čas,určuje osobu,číslo a čas,časuje slovesa v oznamovacím způsobu

 • rozliší větu jednoduchou a souvětí,z vět jednoduchých vytvoří souvětí

 • určí základní skladební dvojici,

 • seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem

 • užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

 

 

 

 

 • čte nahlas i potichu,rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho reprodukovat

 • rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu

 • seznamuje se s úplností či neúplností jednoduchého textu

 • reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení

 • snaží se o správný dialog,telefonický rozhovor, píše dopis a adresu

 • rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě s pomocí učitele

 • volí s pomocí učitele náležitou intonaci,přízvuk,

 • pauzy a tempo

 • užívá slova spisovná,výstižná i citově zabarvená

 • sestavuje osnovu, člení text na odstavce

 • píše správně po stránce obsahové i formální nejjednodušší komunikační žánry

 

 

 • dokáže si vybrat

 • četbu podle svého zájmu a snaží se o dramatizaci textu,domýšlí literární příběhy,volně reprodukuje text,seznamuje se s autory dětských knih

 • seznamuje se s různými typy uměleckých textů

 • seznamuje se s elementárními literárními pojmy,navštěvuje divadelní a filmová představení,bese-duje o nich

 

Jazyková výchova

 

 • mateřský jazyk

 

 • nauka o slově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • stavba slova

 

 

 

 

 

 

 

 • vyjmenovaná slova

 

 

 

 

 • slovní druhy

 • podstatná jména

 • mluvnické významy podstatných jmen

 

 

 

 

 

 

 

 • slovesa

 • osoba, číslo a čas

 

 

 

 

 

 

 • stavba věty

 • věta jednoduchá a souvětí

 • vzorce souvětí

 • spojky a spojovací výrazy

 

 • podmět a přísudek

 

 • shoda přísudku s podmětem

 

 • přímá a nepřímá řeč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova

 

 • výběr četby podle vlastního zájmu

 

 

 • tvořivá práce s literárním textem, dětská literatura

 

 • umělecké žánry

 

literární pojmy

 

 

 

Komunikační a slohová výchova

 

 • čtení s porozuměním

 

 • vyhledávání klíčových slov,pozorné vnímání podrobností

 • orientace v textu

 

 • reprodukce jednoduchých textů

 

 • formy společenského styku

 

 • porovnávání názorů,tolerance

 

 • členění vět, frázování

 

 • stylizace

 

 • osnova,členění projevu

 

 • vypravování,popis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • D-diktát,

 • DC-doplňovací cvičení

 • T-test

 • P-prověrka

 • Ú-ústní zkoušení

 • V-vypravování

 • SÚ-slohový útvar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- doplňovací cvičení

 

 

- diktát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zážitkové čtení

 

- naslouchání

 

- tvořivé činnosti s textem

 

- přednes

 

- reprodukce přečteného

 

 

 

 

 

 

- mluvený projev

 

- základní komunikační pravidla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- střídání rolí mluvčího a posluchače

 

- dialog

 

- mimojazykové prostředky řeči

 

- tvoření otázek

 

- vyhledávání důležitých informací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozhovory o shlédnutých představeních

 

 

MKV-etnic.původ,rovnocennost všech etnických skupin a kultur,od-lišnost lidí,ale i jejich vzájemná rovnost

 

 

 

 • Aj

 

 

 

 

 • vlastivěda –názvy,

pojmy

 

 

 

 • cizí jazyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV-kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – reklama

 

MKV – lidské vztahy,

 • vztahy mezi kulturami

 •  

VDO – principy demokracie

 

MKV – princip sociálního smíru

 

MV – stavba med. sdělení

 

VGS – jsme Evropané

 

 

 

Rozšiřující učivo:

- besedy o knihách a četbě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – fungování a vliv médií ve společnosti

 

 

 

 

 

OSV – osobnostní,so-ciální a morální rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Český jazyk 5.ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 • žák si průběžně osvojuje jazyk jako nástroj dorozumívání,vy-

tváří si vztah k jazyku

 

 • porovnává významy slov,synonyma a slova vícevýznamová

 

 • rozlišuje slova spisovná a nespisovná

 

 • rozlišuje ve slově kořen,část příponovou,před-ponovou a koncovku

 • uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách uvnitř slova u vyjmen.slov a slov příbuzných

 • doplňuje předpony a přípony podle smyslu,získává dovednosti užívat v praxi skupiny bě-bje,vě-vje,pě,mě-mně

 • používá předložky s,z v praxi

 • osvojuje si základní význam předpon a přípon a seznamuje se s jejich pravopisem

 • píše pravopisně správně vlastní jména

 

 • určuje všechny slovní druhy

 • určí rod,číslo,pád,vzor podst.jmen

 • podst.

jména skloňuje podle vzorů

 • určí druhy přídavných jmen,zná gramatiku měkkých a tvrdých příd.jmen

 • pozná zájmena v textu,rozlišuje zájmena osobní,nahrazuje podst.jména zájmeny

 • rozpozná číslovky v textu,určí druhy číslovek

 • rozezná mluvnické kategorie u sloves,časuje slovesa ve všech časech oznamovacího způsobu,pozná všechny sloves.způsoby,pozná zvratné sloveso

 • určuje základní větné členy,rozvíjející skladební dvojice,s pomocí učitele vyhledává různé podměty

 • užívá shodu přísudku s podmětem,zná pravidlo pro psaní i/y u několikanásobného podmětu

 • rozlišuje věty jednoduché a souvětí,spojuje věty v souvětí,pozná spojky /spojovací výrazy/ v souvětí,seznamuje se s pravopisem čárky v souvětí

 

 

 

 

 • píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

 • rozpozná přímou řeč a větu uvozovací,umí užít přímou řeč ve vypravování

 • napíše dopis,telegram,po-zvánku,vede správně dialog a telefonický rozhovor

 • rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě

 • procvičuje dovednosti vypravování,sesta-ví osnovu i k popisu,zvládá vlastní popis

 

 

 

 

 

čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu

 • rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu a podstatné informace zaznamenává

 • posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého textu

 • volně reprodukuje text,vytváří zkrácený zápis textu,recituje básně

 • používá náležitou intonaci,přízvuk,

pauzy a tempo

 • rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá

 • píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

- vybírá si četbu podle svého zájmu,využívá různých druhů informací,slovníků i encyklopedií

 • dramatizuje text podle svých schopností a tvoří vlastní literární text za pomoci učitele

 • rozpozná vybrané umělecké žánry-pohádka,pověst,

 • bajka, dobrodružná četba, rozpozná poezii a prózu

 • používá elementární literární pojmy,dokáže rozebrat jednoduchý literární text

Jazyková výchova

 

 • mateřský jazyk

 

 

 • nauka o slově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • stavba slova

 

 

 

 

 • vyjmenovaná slova

 

 

 

 

 

 

 • souhláskové skupiny na styku předpony a přípony a kořene

 

 

 

 

 

 • předložky s,z

 • zdvojené souhlásky, předpony s, z, vz

 

 

 

 

 • vlastní jména,názvy

 

 

 

 • slovní druhy

 

 • podstatná jména

 

 

 

 

 

 • přídavná jména

 

 

 

 

 

 

 • zájmena

 

 

 

 

 • číslovky

 

 

 • slovesa

 • slovesný způsob

 

 

 

 

 

 

 

 

 • přímá řeč

 

 • skladba

 

 

 

 

 

 

 • shoda přísudku s podmětem

 

 

 

 • několikanásobný podmět

 

 • souvětí

 

 • spojky,spojovací výrazy,čárka

 

 

 

 

 

 

Komunikační a slohová výchova

 

 • dopis,tiskopisy,formy společenského styku

 

 • řešení konfliktních situací, porovnávání názorů

 • členění vět, frázování

 

 • stylizace

 

 • vypravování, popis

 

 • osnova,popis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova

 

 • výběr četby podle zájmu

 • odborná literatura

 

 

 • tvořivá práce s liter. textem

 

 

 • umělecké žánry,základy literatury

 

 

 • literární pojmy,rozbor textu

 

 • výrazné hlasité čtení,čtení s porozuměním

 

 • vyhledávání klíčových slov, vnímání podrobností

 

 • orientace v textu

 

 • reprodukce jednoduchých textů

 

 

 

 • D-diktát

 • DC-doplňovací cvičení

 • T-test

 • P-prověrka

 • Ú-ústní zkou-šení

 • V-vypravování

 • SÚ-slohový útvar

 • projekty

 

 

 

 

- doplňovací cvičení

 

- diktát

 

- vyhledávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pravopisná cvičení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- přiřazování ke vzorům

 

- nahrazování zájmeny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- skloňování

 

 

- časování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- skládání dvojic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věcné naslouchání

 

- komunikační žánry – scénky

 

-

 

 

 

- praktické využití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dojmy z četby

 

- reprodukce textu

 

- dramatizace

 

- čtení s výrazem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ústní vyprávění

 

- zážitkové čtení a naslouchání

 

- mluvený projev

 

– dýchání

 

- písemný projev, správné hygienické návyky

 

 

 

MKV-etnic.původa multikultu-ralita

 

MKV - princip sociál. smíru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • vlastivěda-státy,národ-nost

 

VGS-Evropa a svět nás zajímá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV - tvorba mediálních

sdělení

 

 

 

 

MV – kritické čtení a vnímání mediál. sdělení

 

 

 

 

MV – interpretace vztahů

 

 

 

 

 

MV –stavba med. sdělení

 

 

 

 

 

 

MV – fungování a vliv médií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-osobnostní a sociální rozvoj

 

 • Vv-ilustrace

 

VDO – principy demokracie

 

 

MKV – princip sociálního smíru

 

EV – základní podmínky života

 

Rozšiřující učivo:

-interpretace textu

-tvořivá práce s reklamou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv

 

Projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv

 

 

Učební osnovy předmětu Anglický jazyk

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor: Cizí jazyk

Vyučovací předmět: Anglický jazyk

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

vzdělávací obsah předmětu

 

 • získávání zájmu o studium cizího jazyka

 • rozvíjení ústní komunikace v přirozených situacích odpovídajících věku dítěte

 • získání schopností číst s porozuměním jednoduché anglické texty

 • poznávání kultury země příslušné jazykové oblasti s pomocí dostupného obrázkového materiálu

 • rozvíjení zvukové stránky jazyka a memorování jednoduchých říkanek ve fonetických cvičeních

 • osvojení jednoduchých jazykových znalostí a dovedností a jejich využití

k základní komunikaci a anglickém jazyce

 • pochopení významu znalosti anglického jazyka pro osobní život, porozumění mezi lidmi s odlišným jazykem

 • rozumí otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností a pomalu, reaguje na ně verbálně i neverbálně

 • zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se během výuky setkal

 • rozumí obsahu krátkého textu, má-li k dispozici psanou oporu

 • píše slova a krátké věty s vizuální oporou

 • Rozšiřujícím učivem pak je práce s časopisem Hello, dvojjazyčnými knihami, práce s internetem.

 

 

časová dotace

 

 • ve 3.- 5. ročníku 4 hodiny týdně

 

 

místo realizace

 

 • kmenové třídy, družina, cvičebna

 

Průřezová témata

 

 • MKV: vzájemné obohacování různých kultur, jednoduchá komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, respektování zvláštností různých etnik

 • VGS: rodinné příběhy a zkušenosti z Velké Británie a USA, život dětí ve VB,

a USA, tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích, životní styl

 

Rozvíjení klíčových kompetencí žáka

vyučující využije všech forem a metod k tomu, aby žák dosáhl níže uvedených kompetencí:

 

kompetence k učení

 

 • pochopí důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium

i praktický život

 • propojí probraná témata a jazykové jevy s pomocí učitele

 • vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v anglickém jazyce s pomocí učitele

 • čte s porozuměním krátkým textům z běžného života

 • vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu

 

kompetence k řešení problémů

 

 • s pomocí spolužáků a učitele řeší jednoduché problémové situace

v cizojazyčném prostředí

 • nebojí se odpovídat na anglické otázky

 • najde chybu a umět ji opravit, nalézat nová řešení

 • píše jednoduché věty a slovní spojení o sobě, o rodině, z oblasti svých zájmů a každodenního života

 

kompetence komunikativní

 

 • rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reagovat na ně verbálně i neverbálně

 • zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

 • utvořit na dané téma několik otázek a odpovědí, odpovídá na otázky a pokládá je

 • využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání jednoduchého vztahu

 • sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

 • rozumí obsahu krátkého psaného textu s vizuální oporou

 • sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě samém, o rodině, škole, volném času

 • odpovídá na jednoduché otázky z osvojovaných témat

 

kompetence sociální a personální

 

 • v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu a dodržovat zásady slušného chování

 • spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu a respektovat názor druhých

 • podporovat sebedůvěru a samostatný rozvoj

 

kompetence občanské

 

 • uvědomovat si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu

 • získat představu o zvycích ve Velké Británii a USA

 

kompetence pracovní

 • využívat obrázkové anglické knihy k získávání informací o Velké Británii

a USA

 

 

 

 

Cílem předmětu anglický jazyk na 1. stupni je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Zejména v počátcích upřednostňujeme induktivní způsob výuky před výukou deduktivní. Neučíme tedy nejdříve poučky, ale ponecháme žákům volný prostor, aby si z textů říkadel, jednoduchých básniček a písní podobně sami odvodili, jak vyjádřit jiné věty. Gramatiku učíme teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk ( např. časování sloves ).

Rozšiřujícím učivem pak je práce s časopisem Hello, dvojjazyčnými knihami, práce s internetem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Anglický jazyk 3. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

kompetence

učivo

 

 

 • napodobuje výslovnost učitele a poslechového cvičení z kazety

 • čte jednoduchá slova a věty foneticky správně

 • rozlišuje grafickou a mluvenou podobu jednoduchého slova

 • rozpozná obsah a smysl nejjednodušší věty

 • formou říkanek a písniček se základními gramatickými jevy

 • recituje jednotlivé říkanky a zpívá písničky

 • osvojuje si základy slovní zásoby

 • s pomocí učitele používá jednoduchá konverzační témata

 • zhodnotí nejjednodušší pokyny učitele a vykoná je

 • slovní zásoba –

 • výslovnostní návyky

 •  

pozdravy, školní taška, barvy, čísla, učebna, Halloween, Vánoce, oblečení, moje hlava, moje tělo, týden, ovoce, zelenina, domácí zvířata, škola, abeceda, jídlo a pití,

rodina

 • jednoduché otázky (Co je to, Jak jsi starý, Kde je to?, Kdo je to?, Je to velké?, Kolik je hodin?)

 

 

 • T test

 • Ú ústní zkoušení

 • P písemné zkoušení

 • PP praktické

předvedení

 

 • ZA zábavné aktivity

(zapojení)

 

 

 • Český jazyk

 • Prvouka

MKV kulturní diference

VGS- Evropa a svět nás zajímá

MKV – lidské vztahy

MKV m- etnický původ

VGS – objevujeme Evropu a svět

VGS – jsme Evropané

Pomůcky: audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, mapy, pracovní listy, kopírovaný materiál, demonstrační obrázky, skutečné předměty, karty, domino, interaktivní tabule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Anglický jazyk 4. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

kompetence

učivo

 

 

 • napodobuje výslovnost učitele a vyslovuje správně slova v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

 • čte správně foneticky jednoduchá slovní spojení a věty

 • aplikuje jednoduché pokyny učitele a dokáže na ně přiměřeně reagovat

 • rozumí slovům a krátkým větám

 • dokáže pochopit obsah a smysl jednoduché věty a správně na něj reaguje – má k dispozici vizuální oporu

 • používá nejfrekventovaněj-

ší slova a nejjednodušší věty se vztahem k osvojovaným tématům

 • orientuje se v jednoduchém textu a dokáže utvořit odpověď na otázku

 • dokáže přečíst nahlas plynule a foneticky správně nejjednodušší texty se známou slovní zásobou

 • správně gramaticky formuluje nejjednodušší písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení

 • rozumí jednoduchým krátkým textům, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

 

 • pozdrav, představení, souhlas, nesouhlas, množné číslo podst. jména , určitý a neurčitý člen, sloveso to be, have got, can v přítomném čase, přítomný čas prostý, průběhový, číslovky základní, zájmena osobní, přivlastňovací, tázací, this, that, základní předložky, existencionální vazba, vyjádření zákazu

 • číslice, abeceda, spelování, barvy, velikost, narozeniny, třída, rodina, lidské tělo, domov, oblečení, ovoce, zelenina, sport, domácí zvířata, jídlo a pití, město, můj den

 • T test

 

 • Ú ústní zkoušení

 

 • P písemné

zkoušení

 

 • PP praktické

předvedení

 

 • ZA zábavné aktivity

 • práce se slovníkem

 

 

 

 • Český jazyk

 • Vlastivěda

 • Přírodově-da

 • Hv

 

MKV kulturní diference

VGS - Evropa a svět nás zajímá

VGS – objevujeme Evropu a svět

VGS – jsme Evropané

MKV – lidské vztahy

MKV – etnický původ

 

 

 

Pomůcky: audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, mapy, pracovní listy,

obrazový materiál, hračky, demonstrační obrázky a skutečné předměty, karty, domino,

internet

 

 

Předmět : Anglický jazyk 5. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

kompetence

učivo

 

 

 • aplikuje frekventovaná slova a jednoduché věty se vztahem k osvojovaným tématům

 • rozezná smysl a obsah jednoduchých autentických textů s vizuální oporou

 • vyhledá a vysvětlí v jednoduchém textu informaci

 • tvoří správnou odpověď na otázku

 • dokáže přečíst nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty se známou slovní zásobou

 • správně formuluje jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení

 • tvoří otázky

 • ústně a písemně opakuje obsah přiměřeného textu a jednoduché konverzace

 • reprodukuje písemně i ústně krátké texty se zachováním smyslu textu

 • aktivně jednoduše konverzuje a podá požadovanou informaci (pozdraví, rozloučí se)

 • pozdrav, poděkování, adresa, dopis, domov, rodina, škola, zájmové koníčky, oblékání, nákup, počasí, divoká zvířata, příroda, zvyky, svátky, roční odobí, kalendář, povolání

 

synonyma, antonyma, význam slova, pořádek slov ve větě, nepravidelné množné číslo podstatných jmen, stupňování přídavných jmen, stažené tvary slovesa have got, předmětový tvar osobních zájmen, vyjádření a lot of, sloveso need, zájmeno any, číslovky řadové, udávání času, předložky způsobové, předložky na vyjádření posloupnosti, sloveso must v kladných větách, spojka because, vazba I would like, záporná věta s no, vyjádření ničeho, budoucí čas, čtení britských jmen a vlastních jmen v USA, minulý čas slovesa to be, have got, minulý čas prostý pravidelných významových sloves, minulý čas prostý nepravidelných významových sloves

informativně

 • T test

 • Ú ústní zkoušení

 • P písemné sdělení

 • PP praktické předvedení

 • ZA zábavné aktivity

 • Čj

 • Vl

 • MKV - kulturní diference

 • VGS Evropa a svět nás zajímá

 • VGS – objevujeme Evropu a svět

 • VGS – jsme Evropané

 • MKV – lidské vztahy

 • MKV – etnický původ

 

Pomůcky: audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, mapy, pracovní listy,

obrazový a kopírovaný materiál, hračky, obrázky, skutečné předměty, karty

 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace

Vyučovací předmět: Matematika

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Vzdělávací obsah předmětu

 

Číslo a početní operace

 

I.období

 • používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků

 • zobrazí číslo na číselné ose

 • řeší a tvoří úlohy , na kterých aplikuje osvojené početní operace

II.období

 • využívá komunikativnost a asociativnost pamětního a písemného sčítání a násobení

 • provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel, celých čísel, zlomků

 • zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací čísel

 • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

 • modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku

 • porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel

 • přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

 • porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

 • rozšiřující učivo dle učebnic nakladatelství Taktik – problémové úlohy, logická olympiáda, soutěž Koumák – dle zájmů žáka.

 •  

Závislosti , vztahy a práce s daty

 

I.období

 • orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času

 • popisuje jednotlivé závislosti z praktického života

 • doplňuje tabulky , schémata, posloupnosti čísel

II.období

 • vyhledává, sbírá, třídí data

 • čte a sestavuje jednoduché tabulky s diagramy

 

 

Geometrie v rovině a prostoru

 

I.období

 • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednotlivá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci

II.období

 • narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, trojúhelník, kružnici), užívá jednoduché konstrukce

 • sčítá a odečítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníka sečtením délek jeho stran

 • sestrojí rovnoběžky a kolmici

 • znázorní obsah obrazce pomocí čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

 

Časová dotace

 

 • 1. ročník – 4 hodiny týdně

 • 2. ročník – 5 hodin týdně

 • 3. ročník – 5 hodin týdně

 • 4. ročník – 5 hodin týdně

 • 5. ročník – 5 hodin týdně

 

Místo realizace

 

 • kmenová třída

 • prostranství mimo školu

 

Mezipředmětové vztahy

 

 • V rámci předmětu matematiky využívat návaznost na ostatní vyučovací předměty (prvouka, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, tělesná výchova, český jazyk)

 

Rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl níže uvedených kompetencí.

 

Kompetence k učení

 

 • vybírá, využívá, plánuje a organizuje výběr metod a způsobů pro vlastní učení s cílem věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

 • vyhledávané a tříděné informace využívá v učebním procesu a v praktickém životě

 • obecně užívané termíny , znaky i symboly uvádí do souvislostí

 • ze získávání výsledků vyvozuje závěry a využívá je

 • z poznaného smyslu učení kriticky zhodnotí překonané problémy

 

Kompetence k řešení problémů

 

 • pomocí získaných dovedností vlastního úsudku a zkušeností řeší problémy vzniklé ve škole i mimo ni

 • na základě získaných informací hledá další možnosti při nezdařilém problému

 • zodpovědně obhájí své postupy


 

Kompetence komunikativní

 

 • výstižný, kultivovaný, logicky seřaditelný sled myšlenek v písemném i ústním projevu

 • naslouchá a aktivně komunikuje

 • vhodně argumentuje při objasňování svých postojů

 • využívá vhodné komunikační prostředky

 

Kompetence občanské

 

 • váží si druhých lidí, jejich hodnot, přesvědčení

 • odmítá psychický i fyzický nátlak

 • chápe a respektuje společenské normy

 • je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni

 • respektuje požadavky na zkvalitnění životního prostředí

 

Kompetence pracovní

 

 • plní povinnosti, dodržuje vymezená pravidla

 • využívá a předává zkušenosti

 • dodržuje dané bezpečnostní principy

 • pozitivní vztah k práci, kvalitně odvedenou práci chválíme

 • prací nikdy netrestáme

 

 

Průřezová témata

 

 

 • OSV – osobnostní, morální a sociální rozvoj (rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace, formuje studijní dovednosti, promítá své já do chování ve skupině)

 • EV – ekosystémy, podm. živ. prostředí (učí se komunikovat o problémech živ. prostředí, vede k angažovanosti v řešení ekol. problémů)

 • VGS – objevujeme Evropu a svět (život v evropských rodinách, smysl pro zodpovědnost)

 • MKV – lidské vztahy (kulturní diference, měna – euro, příčiny a důsledky diskriminace, rozvoj tolerance, empatie, základní morální normy).

 

 

 

 

 

 

Předmět :Matematika 1.ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 

 • žák rozlišuje číslice 0-20, přečte je a zapíše

 • vytvoří soubory prvků s daným počtem

 • užívá číselnou osu 0-20 , doplní chybějící číslo v řadě, zobrazí číslo na číselnou osu

 • rozhoduje o vztazích větší, menší, rovno (s obrázky, čísly)

 • spočítá zpaměti početní operace sčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky

 • rozkládá číslo v oboru do 20 na 2 čísla, rozkladu využívá při počítání přes desítky

 • řeší jednoduché slovní úlohy s operací sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky,s přechodem desítky

 • slovní úlohu znázorní, zapíše příklad a sestaví jednoduchou slovní odpověď

 • řeší slovní úlohy s porovnáním čísel o více – méně-v oboru do 20 bez přechodu desítky i s přechodem desítky

 

Číslo a početní operace 0-20

 

 • čtení a psaní číslic

 • orientace na číselné ose

 • porovnávání čísel

 • vztahy mezi čísly menší , větší , rovno znaménka

 • počítání předmětů v souboru

 • vytváření souborů s daným počtem prvků

 • tvoření slovních úloh

 • podle obrázku

 • na sčítání

 • na odečítání

 • s využitím vztahu o více a méně

 • sčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku 2 a více sčítanců

 • odečítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku

 • počítání se závorkami

 • komunikativnost sčítání

 • rozklad čísel

 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

 

 

 

 • ústní zkoušení

 • test

 • problémové úlohy

 • praktické předvedení

 • modelování situací

 • písemné zkoušení

 • skupinová práce

 

 

 

OSV-osobnostní rozvoj

 

poznávání lidí,

vzájemné poznávání se lidí ve třídě

 

 

EV- ekosysté-my,

les v našem prostředí

 

MKV – mezilidské vztahy

 

 

Rozšiřující učivo:

komutativnost sčítání a

odčítání s přechodem přes desítku

 

 

 • najde jednoduché závislosti z praktického života s pomocí učitele

 • doplňuje tabulky s pomocí učitele

 • pozná české mince a bankovky

 

 

 

 

 • orientuje se v prostoru

 • rozlišuje pojmy před, za, hned před, hned za

 • rozlišuje a používá pojmy napravo, nalevo, pod , nad, nahoře, dole, před, za

 • porovnává předměty podle velikosti pomocí pojmů, větší, menší, stejný, nižší, vyšší,

 • rozezná a pojmenuje geometrické tvary(trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh)

Závislosti, vztahy a práce s daty

 

 • Pojmy-den

 • týden=7 dní

 • měsíc

 • rok=12 měsíců

 

 

 

 

 

Geometrie

 

 • pojmy, vpravo, vlevo, nahoře, dole, pod, nad, hned před, (za)

 • menší, větší, stejný , nižší, vyšší

 • obrazce, čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník

 • skládání ze stavebnic geometrických tvarů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšiřuící učivo:

plán krychlové stavby při sestavování prostorového útvaru složeného z krychlí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edmět : Matematika 2.ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 

 • žák sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku

 • rozlišuje číslice 0-100

 • přečte je a zapíše

 • vytváří soubory prvků 0-100 s daným počtem prvků

 • orientuje se na čís. ose do 100,doplní číslo.

 • porovnává čísla 0-100, používá symboly, větší , menší, rovno

 • zaokrouhlí dané číslo na desítky

 • sčítá a odčítá dvojciferná a jednociferná čísla v oboru do 100 i s přechodem přes desítku

 • počítá příklady se závorkami

 • užívá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh

 • řeší slovní úlohy s porovnáním čísel 0-100 a znázorní

 • řeší, zapisuje,znázorní a tvoří slovní úlohy, vedoucí ke sčítání a odčítání v oboru do 100, sestaví odpověď

 • řeší slovní úlohy,

 • znázorní je a sestaví slovní odpověď se vztahy o více (méně)

 • řeší slov. úlohy se dvěma početními operacemi

 • užívá spoje násobek 0-10

 • pracuje s tabulkou násobků

 • využívá násobení a dělení v praktických situacích

 • znázorní, zapíše a sestaví odpověď na úlohy na násobení a dělení, na vztahy krát více(méně)

 

 

 

 

 • čte časové údaje na různých typech hodin i digitálních , sleduje délku přestávky, vyučovací hodiny atd.,odhaduje délku času

 • rozezná časové jednotky, hodina, minuta, sekunda

 • orientuje se v tabulce násobků, sčítání a odčítání do 100

 • odhadne cenu základních potravin a cenu nákupu

 

 

 • žák bezpečně pozná a pojmenuje geometrické tvary, rovinné obrazce, porovnává velikost útvaru, rozpozná a pojmenuje tělesa, krychle, kvádr, kruh, válec i v praxi kreslí křivé a rovné čáry

 

Číslo a početní operace 0-100

 

 • čtení a psaní číslic

 • orientace na číselné ose

 • porovnávání čísel

 • vztahy a znaménka, větší, menší, rovno

 • počítá po jedné, po desítkách

 • počítání předmětů v souboru, po jedné(desítkách)

 • vytváření souborů, předmětů s daným počtem prvků

 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes10 – docvičení

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

 • zavedení pojmů součet, rozdíl

 • sčítání a odčítání desítek

 • zaokrouhlování čísel na desítky

 • počítání se závorkami

 • názorné zavedení násobení, dělení na souborech předmětů

 • zavedení násobení jako opakovaného sčítání

 • záměna činitelů

 • řada násobků 0-10

 • dělení v oboru těchto násobilek, automatizace spojů

 • vztah mezi násobením a dělením

 • řešení slovních úloh na :

 • sčítání a odčítání do 100

 • vedoucí ke sčítání a odčítání

 • více (méně)

 • s více početními výkony

 • násobení a dělení v oboru násobilek 0-10

 • vedoucí ke vztahu krát více(méně)

 

 

 

 

 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty

 • orientuje se v čase

 • 1 den = 24 hodin

 • 1 hodina = 60 minut

 • 1 minuta = 60 sekund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie

 

 • geometrické tvary, porovnávání velikostí, stavebnice

 • geometrická tělesa, krychle, kvádr, válec, koule, stavebnice, modelování

 • kreslení křivých a rovných čar

 • lomená čára

 

 

 

 • ústní zkoušení

 • test

 • problémové úkoly

 • modelování situace

 • písemné zkoušení

 • skupinová práce

 

 

MKV- Lidské vztahy

 • zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy

 

EV – Ekosystémy

 • les v našem prostředí

 

Rozšuřující učivo:

komutativnost sčítání, grafické znázornění slovních úloh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšiřující učivo:

kružnice, hranol, shodnost útvarů

 

 

 

 

Předmět: Matematika 3. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 

 • žák čte a píše čísla 0-1000

 • vytváří soubory prvků s daným počtem do 1000

 • zakreslí dané číslo na číselné ose

 • porovnává čísla 0-1000, využívá znaky větší, menší, rovno

 • zaokrouhluje čísla na desítky, stovky

 • sčítá a odčítá v oboru 0-1000

 • používá sčítání a odčítání 0 -1000 v praktických úlohách

 • písemně sčítá a odečítá dvě dvojciferná čísla a trojciferná čísla, provádí kontrolu výpočtu

 • spočítá spoje násobilek 0 – 10, pamětně dělí a násobí v oboru násobilky,

 • v jednotlivých případech násobí dvojciferná čísla jednociferným(2x11

 • dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek, určuje neúplný podíl a určí zbytek

 • řeší slovní úlohy

 • na porovnávání dvou trojciferných čísel na vztahy o méně(více)

 • na sčítání a odčítání 0 – 1000

 • vedoucí k násobení dvojciferného čísla jednociferným a dělení dvojciferného jednociferným

 • vedoucí k užití vztahů krát více(méně)

 • slovní úlohu zapíše, sestaví odpověď, sestaví jednoduchou rovnici

 

 

 • orientuje se v čase

 • převádí jednotky času

 • řeší a zavádí do praktických situací vztahy (čas,délka)

 • doplňuje a zapisuje do tabulky známé početní operace

 

 

 

 • žák si osvojí práci s rýsovacími potřebami (pravítko, trojúhelník, tužka)

 • označí bod, krajní body, úsečky, průsečík dvou přímek

 • narýsuje přímku, polopřímku

 • změří délku úsečky s přesností na milimetry

 • sestrojí úsečku dané délky s využitím jednotky centimetr, milimetr

 • označí vrchol, stranu obrazce (trojúhelník, obdélník, čtverec) a sečtením délek jeho stran určí obvod

 • převádí jednotky délek

 • kilometr na metr

 • metr na decimetr,centime-tr a milimetr

 • decimetr na centimetr a milimetr

 • centimetr na milimetr

 

 

Číslo a početní operace 0-1 000

 

 • číselná řada,zápis čísel,počítání po stovkách,desít-kách,jednotkách

 • znázorňování čísel na číselné ose

 • čtení a zápis trojciferných čísel do tisíce v tabulce,posloup-nost čísel

 • zaokrouhlování čísel na stovky a desítky

 • porovnávání čísel do 1 000

 • rozklad čísel

 • sčítání a odčítání celých stovek

 • sčítání a odčítání v oboru 0-1 000 bez přechodu stovek i s přechodem stovek (pamětné počítání)

 • písemné sčítání dvou sčítanců

 • kontrola záměnou sčítanců

 • písemné odčítání, kontrola výsledku sčítáním

 • odhad a kontrola výsledku

 • automatizace spojů, násobení a dělení v oboru násobilek 6, 7, 8, 9, 10

 • násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným

 • dělení se zbytkem

 • součin,podíl,zbytek

 • pamětné násobení dvojciferného čísla jednociferným mimo obor násobilek

 • užívání závorek

 • písemné násobení jednociferným činitelem

 • řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými početními výkony

 • rozlišování sudých a lichých čísel, označuje je v tabulce čísel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislosti,vztahy a práce s daty

 

 • orientace v čase, odhad času

 • převod jednotek

 • den na hodiny

 • hodina na minuty

 • minuta na sekundy

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie

 

 • hygiena při práci v geometrii

 • přímka, polopřímka, vzájemná poloha přímek (rovnoběžky, různoběžky) rýsování, průsečík

 • označení bodů úseček

 • úsečka, rýsování, měření délky s přesností na cm,mm odhad délky úsečky

 • rýsování úsečky dané délky(cm,mm)

 • modelování úseček

 • rovinné obrazce trojúhelník, čtverec, obdélník

 • označení jejich stran, vrcholů.

 • měření délek stran rovin.obrazců

 • obvod rovinných obrazců(sčítání stran)

 • jednotky délky – převod

 • provádění odhadů délek v terénu

 • modelování staveb tvaru kvádru, krychle

 

 

 

 • ústní zkoušení

 • test

 • problémové úkoly

 • modelování situace

 • písemné zkoušení

 • skupinová práce

 

 

 

OSV – Morální rozvoj

 • řešení problémů

 • rozhodování

 • dovednosti řešení problémů vázaných na učivo

 

EV – Ekosystémy

 • lidské sídlo

vesnice, města

 

 

 

 

 

 

 

Rozšiřující učivo:

pohyb po číselné ose

(propedeutika záporných čísel), aritmetické operace a vztahy mezi čísly v různých kontextech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšiřující učivo:

pravoúhlý trojúhelník, osa souměrnosti

rovinných útvarů, využití počítačových programů pro geometrii na I. stupni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět :Matematika 4. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 

 • aplikuje komunikativnost

 • a asociativnost sčítání a násobení s pomocí učitele

 • odhaduje, vypočítá a porovná odhad s dosaženými výsledky a zaokrouhluje

 • znázorňuje na číselné ose

 • po zjištění výsledku zhodnotí úspěšnost řešení

 

 

 • zapíše vyhledá, podstatnou část slovní úlohy, stanoví a objasní slovní postup řešení, sestaví početní postupy (popřípadě znázorní) a zhodnotí úspěšnost řešení

 • zapíše, rozliší, vyhledává s pomocí učitele

 • modeluje a určí část celku

 • porovnává zlomky se stejným jmenovatelem

 

Číslo a početní operace do 1 000 000

 • přirozená čísla do 1 000 000

 • zápis

 • čtení

 • porovnání

 • zobrazeni na číselné ose

 • pamětné a písemné: plus, mínus, krát po tisících, desetitisících, statisících

 • písemné dělení se zbytkem

 • zobrazení na číselné ose

 • zaokrouhlování až na desetitisíce

 • rozklad v desítkové soustavě

 • plus, mínus, alespoň tři sčítance

 • mínus od jednoho čísla odečíst dvě

 • od součtu dvou čísel odečíst jedno

 • krát- až dvojciferným činitelem

 • dělení jednociferným dělitelem

 • nerovnice

 • slovní úlohy - o x více

- o x méně

- x krát méně

 • x krát více - složené(2-3 početní výkony)

 • zlomky

 

 

 

 

 • ústní zkoušení

 • test

 • problémové úkoly

 • písemné zkoušení

 • praktická předvedení

 • situační modelování

 • skupinová práce

 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj

OSV – sociální rozvoj

 • dovednosti pro pozitivní naladění mysli

 • mezilidské vztahy

 • chování podporující dobré vztahy

 

 

 

EV- lidské aktivity a podmínky životního prostředí

 

 

 

 

Rozšiřující učivo:

znázornění záporného čísla na číselné ose, kmenové zlomky v kontextu části

 

 

 

 

 • převádí a převody jednotek zapisuje do jednoduché tabulky s pomocí učitele

 

 

 

 

 • modeluje a narýsuje základní rovinné útvary s pomocí učitele

 • užívá jednoduché konstrukce

 

 

 

 

 • rozpozná, ukazuje, znázorňuje souměrné útvary

 

 • určí délku úsečky a provede jednoduché převody

 • sčítá a odčítá graficky

 

 • sestrojí s pomocí učitele


 

Závislosti, vztahy a práce s daty

 • jednotky – délky, hmotnosti a času

 

 

 

 

 

 

Geometrie

 • čtverec

 • obdélník

 • trojúhelník

 • kružnice

 • přímka

 • polopřímka

 • úsečka

 • souměrnost

 • útvar

 • osa souměrnosti překládáním

 • úsečka-jednotky délky

  • grafický součet

  • grafický rozdíl

 

 • rovnoběžky a kolmice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšiřující učivo:

další rovinné útvary, pravý úhel, pravidelné mnohoúhelníky, sítě těles, papírové modely,

zašifrované příklady, hlavolamy, sudoku, algebrogramy, magické čtverce, součtové trojúhelníky, rébusy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Matematika 5. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 

 • vypočítává

 • aplikuje komunikativnost a asociativnost sčítání a násobení

 • vypočítá písemně početní operace v oboru přirozených čísel

 • porozumí znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

 • nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě

 

 • odhaduje a porovnává odhad s písemnými výsledky a zaokrouhluje

 • znázorňuje na číselné ose

 • ověří výsledky písemného výpočtu s kalkulátorem

 • převádí a aplikuje do životních situací

 • porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem

 • přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose

 • vysvětlí vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem

 

 • odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze

 • vysvětlí, proč spořit, jak a kdy si půjčovat a jak splácet dluhy

 • znázorní římské číslice, přečte, rozliší, zapíše

 • aplikuje na životní situace

 • rozezná, přečte, zapíše

 • provede početní operace

 • zhodnotí výsledky

 • s pomocí učitele

 

 

 • zhodnotí úspěšnost řešení

 • aplikuje na životní situace,řeší a tvoří slovní úlohy s aplikacemi početních operacích v celém oboru přirozených čísel

 • řeší a tvoří slovní úlohy s aplikacemi početních operací v oboru přirozených čísel

 

 

 • vyhledává a třídí data ze životních situací

 • sestaví tabulku a vytvoří diagram

 

 

 

 

 

 

 • rozeznává a sestrojí kolmice a rovnoběžky

 • narýsuje základní rovinné útvary

 • znázorní

 • aplikuje do životních situací

 

 • zakreslí obsah do čtvercové sítě

 • znázorňuje a navrhuje vlastní osově souměrné útvary

 • doloží přenesením lomené čáry na přímku a určí její délku

 • určí a vypočítá grafickým sečtením délek stran

 • znázorní

 • určí pomocí jednotek obsah = 1 čtvereček

 

 

 

 

Přirozená čísla nad 1 000 000

 

 • pamětné: plus, mínus, krát, děleno 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000

 

 • čtení a zápis

 • zobrazení na číselné ose

 • porovnávání

 • dělení se zbytkem

 • nerovnice

 • zaokrouhlování do 100 000

 • dělení 10, 100 , 1000, 10000

 • plus, mínus

 • písemné násobení (až čtyřciferným činitelem) a písemné dělení(dvojciferným dělitelem)

 • vlastnosti početních výkonů

 • komunikativnost

 • asociativnost

 • distributivnost

 • aritmetický průměr

 • kalkulátor

 • římské číslice

 

 

 • zápis, slovní úlohy z obchodu

 

 • desetinná čísla

 • zápis do 2 desetinných míst

 • násobení 10, 100, 1000

 • dělení

 

 • slovní úlohy

 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty

 • tabulky

 • diagramy

 • jízdní řády

 • jednotky

 • - délky, hmotnosti(kg,g),času

objemu(l,dl),obsahu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie

 • kolmice

 • rovnoběžky

 • trojúhelník-obvod,slovní úlohy

 • čtverec-obvod,slovní úlohy

 • obdélník-obvod,slovní úlohy

 • kružnice-obvod,slovní úlohy

 • rovinné obrazce-obsah

 • osově souměrné útvary

 • lomená čára-délka

 • mnohoúhelník-obvod

 • čtyřúhelník

 • obrazec-obsah pomocí čtvercové sítě

 

 

 

 • ústní zkoušení

 • test

 • problémové úkoly

 • písemné zkoušení

 • praktické předvedení -

teploměr, model

 • situační modelování

 • skupinová práce

 

 

 

OSV –osobnostní rozvoj seberegulace

cvičení sebekontroly

kooperace a kompetice

 

dovednost odstoupit od vlastního nápadu

 

hodnoty a postoje

 

analýza vlastních cizích postojů

 

VGS –objevujeme Evropu a svět

 

MKV – Lidské vztahy

 • vztahy mezi kulturami

 

MV–kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

identifikování základních orientačních prvků v textu

 

EV-Lidské aktivity

a problémy životního prostředí

 • doprava a životní prostředí

 

 

Rozšiřující učivo:

vyjadřování celku zlomkem se jmenovatelem 10 nebo 100,

zašifrované příklady, sudoku, hlavolamy, součtové trojúhelníky

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

Vyučovací předmět: Informatika

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Obsahové, časové a organizační vymezení

 

 • realizován v 5. ročníku - jedna hodina týdně (všichni žáci získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na víceleté gymnázium)

 • vyhledávání informací a komunikace

 • zpracování a využití informací

 • součást všech dalších vzdělávacích oblastí vzdělávání


 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

 

 • zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě

 • tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou

 • srovnává různé varianty informací

 

Kompetence k řešení problémů

 

 • žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více

 • vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce

 

Kompetence komunikativní

 

 • žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty

 • při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.)

 

Kompetence sociální a personální

 

 • při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.

 • žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný

 

Kompetence občanské

 

 • žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...)

 • při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami

 

Kompetence pracovní

 

 • žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou

 • žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svoji další potřebu

 

 

 

Předmět : Informatika 5. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

Kompetence

Učivo

 

 

 

 

 

 

 

žák vysvětlí pojem informatika, uvede příklady informací a zdrojů

 

 • zná základní pravidla bezpečnosti

 • správně zapne a vypne počítač

 • orientuje se v základním uživatelském prostředí, pozná a označí základní prvky

 • provádí základní operace s ikonou

 

 

 • ví, jak postupovat

v případě závady počítače

 

 • chrání data před poškozením

 

 • ovládá práci s okny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- při vyhledávání informací používá jednoduché a vhodné cesty

 

 

 

 

 

 

 

 • pracuje s textem v textovém a grafickém editoru

 

 

 

 

 

 

 

Základy práce s počítačem

 

 • základní pojmy

 • bezpečnost práce

 • péče o počítač

 • struktura, funkce a popis počítače

 • přídavná zařízení

 • klávesnice – funkce kláves, práce s ní

 • myš, práce s ní

 • uživatelské prostředí (Windows) základní pojmy a prvky (ikony, okna, složky, soubory, hlavní nabídka, plocha, hlavní panel)

 

 • jednoduchá údržba

 

 • operační systémy a jejich základní funkce

 

 • principy ovládání – tj. operace s ikona-

 • mi, s okny, s hlavní nabídkou

 

 

 

Vyhledávání informací a komunikace

 

 • základní způsoby komunikace

 

 • formulace požadavku při vyhledávání na internetu

 

Zpracování a využití informací

 

- základní funkce grafického a textového editoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T - test

PP – písemná práce

 

PC – praktická cvičení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- OSV - osobnostní rozvoj

 

 

 

 

- MV – stavba med. sdělení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Vyučovací předmět: Prvouka

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Vzdělávací obsah předmětu

 

Prvouka

 

 • na základě dosavadních zkušeností utvářet prvotní a ucelený obraz světa

 • ujasňovat si základní vztahy ve světě

 • porozumět problémům včetně situací ohrožení

 • vytvářet a posilovat vnímavý vztah žáků k okolí

 • položit základ k utváření základních životních postojů a hodnotových orientací

 • osvojit si přiměřeně bohatou slovní zásobu vztahující se k učivu prvouky

 • Rozšiřující učivo – práce s internetem, pokusy, pozorování, soutěže, demonstrace pokusů – podle zájmů žáka.

 

 

Průřezová témata

 

OSV - osobnostní a sociální výchova

 • porozumět sám sobě i druhým

 • zvládat vlastní chování

 • pomáhat vytvářet pozitivní mezilidské vztahy

 • komunikovat s okolím v různých situacích

 

VDO - výchova demokratického občana

 • rozvíjet sebeúctu, sebedůvěru a samostatnost

 • chápat hodnotu spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti

 •  ohleduplnosti a ochotě pomáhat druhým

 

 

EV - environmentální výchova

 • vést k uvědomování si podmínek života

 • pěstovat návyky nezbytné pro každodenní jednání vůči životnímu prostředí

 • ukazovat příklady vhodného i nevhodného jednání k životnímu prostředí

 • položit základy k utváření zdravého životního stylu

 • Prvouka má 5 tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé

a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví

 

Časová dotace

 

 • 1. - 3. ročník – 2 hodiny týdně

 

 

 

Místo realizace

 

 • učebna

 • okolí školy, obec, okolí obce (při vycházkách a exkurzích)

 

 

 

Rozvíjení klíčových kompetencí

 

Kompetence k učení

 

 • vyhledává a třídí informace, vzájemně je propojuje a využívá

 • vytváří si vlastní pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy

 • pod vedením učitele pozoruje a experimentuje, porovnává získané výsledky

 • poznává smysl a cíl učení, je aktivní, hodnotí výsledky svého učení

 • projevuje ochotu k učení

 

Kompetence k řešení problému

 

 • vnímá různé problémové situace, přemýšlí o nich a hledá způsoby řešení

 • při řešení problému používá již získané vědomosti a dovednosti

 • rozhoduje se a umí své rozhodnutí vysvětlit a obhájit

 • řeší dopravní situace např. na cestě do školy

 • poznává a upevňuje preventivní chování, rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech.

Kompetence komunikativní

 

 • vyjadřuje své myšlenky a názory zejména v ústním projevu

 • naslouchá ostatním, rozumí jim a reaguje na ně

 • zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor, dokáže argumentovat

 

Kompetence sociální a personální

 

 • spolupracuje ve skupině, řídí se danými pravidly práce

 • jedná ohleduplně s ostatními lidmi, poskytuje pomoc, požádá o pomoc

 • čerpá poučení z toho, co ostatní lidé dělají nebo říkají

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém

 • poznává podstatu zdraví a příčiny jeho ohrožení

 • umí se chovat při mimořádných událostech

 

Kompetence občanské

 

 • respektuje názory druhých lidí, odmítá hrubé zacházení, je schopen se vcítit do situace ostatních, respektuje pravidla soužití

 • je si vědom svých práv i povinností ve škole i mimo školu

 • podle svých možností poskytne účinnou pomoc a přiměřeně reaguje na krizové situace

 • aktivně se zapojuje do kulturního a sportovního dění

 • orientace v problematice peněz a cen, spravování osobního rozpočtu

 

Kompetence pracovní

 

 • používá bezpečně a účinně pomůcky, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla a plní povinnosti

 • je veden k bezpečné komunikaci prostř. elektronických médií

 • hodnotí výsledky pracovní činnosti

 • pozoruje přírodu, činnosti lidí

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka - 1. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 • rozpozná své spolužáky,vyučují-cí a další osoby spojené se životem ve škole

 • orientuje se ve své třídě a podle potřeby i ve školní budově a všímá si změn

 • určí své pracovní místo a rozliší školní pomůcky

 • používá základní pravidla společenského styku

 • popíše cestu do školy

 • při vycházce pojmenuje skutečnosti kolem sebe

 

 • rozpozná příbuzenské vztahy

 • zná jména svých rodičů a sourozenců

 • orientuje se ve svém domově

 • zná riziková místa a situace

 • popíše vybrané situace a události spojené se životem rodiny

 

 • rozpozná jednotlivá roční období

 • pozoruje a popíše život rostlin a živočichů v jednotlivých obdobích rozliší zvířata volně žijící a hospodářská

 • pojmenuje mláďata domácích zvířat

 • určí hry a zábavy

 

 • popíše své tělo a určí názvy částí těla

 • popíše rozdíly mezi dvěma různými lidmi

 • objasní a získává základní hygienické

 • návyky

 • rozliší nemoci a úrazy

 • ošetří drobná poranění

 • rozezná správnou výživu

 • projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků

 

 • rozpozná měsíce, dny a celé hodiny

 • popíše režim svého dne

 • zvládne jednoduchou orientaci v čase

 

 • rozpozná obvyklá povolání dospělých

 • zná zaměstnání otce a matky

 

 • osvojí si základní návyky chodce

 • bezpečně přechází vozovku

 

 

Místo, kde žijeme

Lidé kolem nás

Jsem školák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková místa a situace

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás

Moje rodina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas, Rozmanitost přírody

Poznávám roční období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví

Moje tělo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas

Já a čas

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás

Práce dospělých

 

 

 

Místo, kde žijeme

Dopravní výchova

 

 

 

PP (praktické předvedení)

 

T (test)

 

ŘR (řízený rozhovor)

 

PÚ (problémová úloha)

 

MS (modelová situace)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV, PČ, LV

OSV – osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj

 

VDO – občanská společnost a škola, formy participace občanů v pol. životě,

principy demokracie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV, LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV, PČ, LV

 

EV – ekosystémy, zákl. podmínky života, lidské aktivity a podmínky živ. prostředí, vztah člověka

k prostředí

 

 

 

 

 

M, VV

 

 

 

VV, PČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka - 2. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 • respektuje školní režim a řád

 • orientuje se v budově školy

 • zvládne bezpečně cestu do školy jako chodec

 • osvojí si základní pravidla slušného chování

 

 • rozliší školní a kalendářní rok

 

 • pozoruje a popíše proměny v přírodě

 • rozliší a pojmenuje zvířata volně žijící, hospodářská a domácí mazlíčky

 • popíše způsob péče o některé živočichy

 • rozeznává a třídí ovoce a zeleninu

 • rozezná pokojové rostliny a popíše péči o ně

 

 • orientuje se v čase podle hodin

 • objasní pojmy minulost, současnost a budoucnost

 • rozezná roční období, měsíce, týden, den a části dne

 • určí datum a letopočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 • určí příbuzenské vztahy

 

 • popíše život v rodině

 

 • zná a zapíše svoji adresu

 

 • orientuje se ve své obci

 • určí rozdíly mezi městem a vesnicí

 

 

 • rozliší a pojmenuje části těla

 • vysvětlí význam čistoty a hygieny

 • popíše prevenci nemocí a úrazů

 • poskytne jednoduchou první pomoc nebo ji přivolá

 • ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek

 • rozezná nebezpečí různého charakteru

 • pro hru využívá bezpečná místa

 • ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek

 

 • objasní zásady zdravé výživy a zdravého životního stylu

 •  

 

 • pojmenuje obvyklá povolání dospělých

 • rozliší různé pracovní pomůcky, nástroje, nářadí, suroviny a výrobky

 • popíše zaměstnání rodičů

 • váží si práce a jejích výsledků

 • rozezná volný čas a vnímá možnosti jeho využití

 

 • prohloubí si návyky chodce

 • rozliší a pojmenuje dopravní prostředky

 • zná riziková místa

 • popíše ochranu cyklisty

 

 

Místo, kde žijeme,

Lidé kolem nás

Ve škole

 

Na ulici – dopravní značky

 

 

 

 

Rozmanitost přírody

Příroda kolem nás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas

Orientace v čase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo, kde žijeme,

Lidé kolem nás

Rodina a domov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví

 

lidské tělo, péče o zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás

Práce lidí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo, kde žijeme

Dopravní výchova

 

 

 

 

 

 

M, PP,T

PÚ, T, Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS(modelová situace)

 

PP(praktické předvedení)

 

T(test)

 

PÚ(problémová úloha)

 

Ú(ústní zkoušení)

 

 

- VV, PČ, Čj

OSV – osobností, sociální a morální rozvoj

 

VDO – občanská společnost a škola, formy participace občanů v pol. Životě, principy demokracie

 

 

 

 

 

 

- Vv, Pč, Čj

EV – ekosystémy, zákl. podmínky života, lidské aktivity a podm. živ. prostředí, vztah člověka k prostředí

 

 

 

 

 

 

M, Vv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Čj, Vv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka - 3. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 • orientuje se v okolí bydliště a školy

 • rozezná význačné budovy a objekty

 • vyhledá místa pro volný čas, sport, kulturu a služby

 • zjistí minulost obce

 • určí okolní obce

 • určí světové strany

 • orientuje se na plánu obce a v mapce okolí

 • vysvětlí použití linek tísňového volání

 • využívá bezpečná místa pro hru

 

 • rozliší přírodniny a lidské výtvory

 • popíše získávání vybraných surovin

 • zjistí základní vlastnosti látek a porovnává je

 • změří délku, objem, čas, hmotnost a teplotu

 • pozoruje a popíše změny látek

 

 • rozliší neživé přírodniny

 • objasní úlohu Slunce, vody, vzduchu, půdy

 • popíše koloběh vody v přírodě

 • pozoruje a rozezná vybrané neživé přírodniny

 

 • objasní základní podmínky života na Zemi

 • pozoruje a popíše stavbu těla rostlin a živočichů

 • roztřídí rostliny a živočichy podle různých hledisek

 

 • pozoruje a pojmenuje vybrané druhy rostlin a živočichů

 • popíše stavbu těla člověka

 • vyjmenuje lidské smysly a objasní jejich význam

 • rozliší znaky života člověka a vývojová období

 • zdůvodní důležitost správného držení těla

 • objasní význam pohybové aktivity pro zdraví člověka

 • sestaví zdravý jídelníček

 • uplatňuje základní hygienické a zdravotně preventivní návyky

 • sestaví vhodný režim dne s ohledem na využití volného času

 • uplatňuje zásady bezpečného chování

 • rozezná možné ohrožení a vysvětlí možnosti ochrany

 • osvojí si dopravní kázeň

 • popíše cestování dopravními prostředky

 • vysvětlí možnosti ochrany dětí v dopravě

 

 

 

Místo, kde žijeme,

Lidé kolem nás

Obec, kde žiji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas, Rozmanitost přírody

 

 

Člověk a příroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmanitost přírody

 

Z neživé přírody

 

 

 

 

 

 

Z živé přírody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví

Péče o zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo, kde žijeme

Dopravní výchova

 

MS(modelová situace)

 

PP(praktické předvedení)

 

T(test)

 

PÚ(problémová úloha)

 

Ú(ústní zkoušení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VV,

VDO – občanská společnost a škola, formy participace občanů v pol. životě, principy demokracie

 

 

 

 

 

 

 

 

- VV, M

EV – ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a podmínky živ. prostředí, vztah člověka

k prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV

OSV – osobnostní, sociální a morální rozvoj

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Vyučovací předmět: Vlastivěda

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

vzdělávací obsah předmětu

Vlastivěda

 

Místo, kde žijeme - II.období

 • žák poznává okolí, vztahy a souvislosti v rodině, škole, společnosti

 • žák vyhledává nové informace a orientuje se v každodenním životě

 • rozvíjí praktické zkušenosti žáků v místních a regionálních skutečnostech

 • pozoruje a hodnotí různé jevy

 • chrání krajinu

 • rozvíjí touhu po poznání

 • osvojuje si dopravní výchovu

 • rozšiřující učivo – pokusy, práce s encyklopediemi, soutěže, aktivity podle zájmů žáka

 

Lidé kolem nás

 • osvojuje a upevňuje si základy společenského chování a jednání

 • ověřuje si význam tolerance, pomoci, úcty, snášenlivosti a rovnosti mezi lidmi

 • rozeznává různou kulturu, porovnává základní práva a povinnosti ve společnosti a světě

 • seznamuje se základními právy a povinnostmi v soužití lidí

 • projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků od jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům

 

Lidé a čas

 • žák se postupně orientuje v dějích a v čase

 • poznává a rozlišuje časové a historické děje

 • žák si objasňuje vývoj věcí v čase

 • vyhledá a zhodnotí informace z různých zdrojů (od rodiny až po celou ČR)

 

 

 

časová dotace

 

 • 4.ročník – 2 hodiny týdně

 • 5. ročník - 2 hodiny týdně

 

místo realizace

 

 • kmenová třída

 • prostranství mimo školu

 

průřezová témata

 

 • OSV: osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj

 • VDO: občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády

a způsoby rozhodování

 • EGS: objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané

 • MKV: lidské vztahy, etnický původ, principy sociální smíru a solidarity

 • EV: vztah člověka k prostředí

 • MV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti

 

 

 

 

mezipředmětové vztahy

 

v rámci předmětu člověk a jeho svět vyučující využije návaznosti na ostatní předměty (matematika, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti)

 

rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl níže uvedených kompetencí:

 

kompetence k učení

 

 • vybírá, využívá, plánuje a organizuje, řídí metody a způsoby pro vlastní učení

 • vyhledává, třídí a využívá informace v učení i v životě

 • propojuje a uvádí obecně užívané symboly, znaky, termíny

 • poznává cíl a smysl učení, má pozitivní vztah k učení

 

kompetence k řešení problémů

 

 • rozpozná a pochopí problémy, promyslí a naplánuje způsob řešení

 • samostatně řeší problémy, osvědčené postupy aplikuje, obhajuje svá rozhodnutí

 • hledá různé varianty řešení a vybírá mezi nimi

 

kompetence komunikativní

 

 • vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

 • naslouchá promluvám, diskutuje, obhajuje svůj názor

 • využívá komunikační prostředky

 

kompetence sociální a personální

 

 • spolupracuje ve skupině, přijímá role, vytváří pravidla práce v týmu

 • přispívá k upevňování mezilidských vztahů

 • respektuje, oceňuje názory a poučení druhých

 • ovládá a řídí svoje jednání a chování, vytváří si o sobě pozitivní představu

 

kompetence občanské

 

 • váží si druhých, odmítá útlak, hrubost

 • respektuje společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni

 • chrání a cení si naše kulturní a historické dědictví

 

kompetence pracovní

 

 • dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti

 • využívá znalosti a zkušenosti již získané

 

 

 

 

 

 

Předmět : Vlastivěda 4. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 

 

 • vyhledá polohu svého bydliště, pobytu vzhledem ke krajině, státu s pomocí učitele

 • orientuje se podle světových stran

 

 

 

 • zjistí informace z různých informačních zdrojů a jednoduše posoudí jejich regionální význam

 • vnímá dopravní situace v obci a dokáže vyhodnotit nebezpečí

 

 

 

 

 

 

 • používá náčrty, plány, základní typy map

 • vyhledá jednoduché údaje

 • rozliší světové strany, v přírodě i podle mapy

 

 

 

 

 

 

 

zajímavosti z vlastních cest

rozliší hlavní orgány státní moci, zástupce, symboly státu a jejich význam

 • navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce s pomocí učitele

 

 

 

 • užívá časové údaje a využívá je k pochopení vztahů s pomocí učitele

 • denní režim

 • vyhledá informace z různých zdrojů pro

pochopení minulosti

 • zhodnotí a rozliší

hlavní současné a minulé reálie

 • rozezná na jednodušších ukázkách způsob života a práci předků na našem

území v minulosti a současnosti (náš region)

 

objasní historické důvody státních svátků, významných dnů s pomocí učitele

 

Místo, kde žijeme

 

můj domov

 • prostředí domova

 • orientace v místě bydliště

 

 

 

 

obec, místní krajina

 • části obce

 • poloha v krajině

 • historie a současnost

 • orientační body

 • dopravní síť

 

 

práce s mapou

 • světové strany

 • glóbus, mapy, plány

 • orientace na mapě

 • měřítko

 • nadmořská výška

 • značky

 

nad mapou ČR

 • poloha

 • povrch

 • vodstvo

 • města

 • zemědělství

 • průmysl

 • životní prostředí

 

 

 

 

 

 

 

naše vlast

 • ČR

 • státní správa, samospráva

 • státní symboly

 

základní globální problémy

 • globální problémy

přírodního prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas

 

měření dějinného času

pravěk

dávní Slované

Velká Morava

Vláda Přemyslovců

Nástup Lucemburků

Jan Hus

husitské války

boj o českou korunu a nástup Habsburků

doba temna, J.A.Komenský

život za vlády Marie Terezie a Josefa II.

 

 

 

kultura

- podoba a projevy kultury

 

 

 

 

 

Z – zajímavosti

Ú – ústní zkoušení

T – test

PP – praktické předvedení

H – hry

 

 

 

 

 

 

 

MPM – metody práce s mapou

 

ČPKM – čtením a psaním

ke kritickému myšlení

 

 

 

 

 

 

H – hry

Ú – ústní zkoušení

T – test

MPM – metody práce s mapou

-školní výlety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS – modelová situace

PČO – práce s časovou osou

H – hádanky

E – encyklopedie

M – muzeum

P – památky

PO – pověsti, báje

 

 

 

 

VDO – občanská společnost a škola

 

 

mezipředměto-vé vztahy :

 • Čj

 • M

 • Vv

 

EV – vztah člověka k prostředí

 

 

 

MKV – lidské vztahy

- kulturní diference

 

OSV – sociální rozvoj, morální rozvoj, osobnostní rozvoj

 

VDO – občanská společnost a stát

- formy participace občanů v pol. životě

- principy demokracie

 

 

 

 

 

mezipředměto-vé vztahy :

 • Čj

 • M

 • Vv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Vlastivěda 5. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 

 

- rozliší časové údaje a ukáže vztahy mezi jevy a ději

- vyhledá v knihovně, muzeích informace, objasní základní význam nemovitých i movitých památek

- najde a rozezná minulé i současné osobnosti naší vlasti i regionu

- porovná a posoudí způsob života předků z hlediska dějin země i regionu

- vysvětlí historické důvody hlavních státních svátků, významných dnů

 

 

 

- vyhledá a objasní polohu svého pobytu v krajině, státu

- pozná světové strany i podle mapy, orientuje se a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

 

 

 

 

 

 

- rozpozná náčrty, plány, typy map

- najde jednoduché údaje o přírodě, městech na mapě ČR, Evropy, polokoulí

- zhodnotí zkušenosti, zážitky a zajímavosti z cest

- porovná způsob života a přírodu naší a jiných zemí

 

 

 

 

 

Lidé a čas

 

národní obrození a jeho představitelé

revoluční rok 1848

Rakousko- Uhersko (dualismus)

Národní divadlo a kulturní rozvoj koncem 19. st.

hospodářský rozvoj našich zemí v 19.st.

1.světová válka a vznik ČSR

T. G. Masaryk a život v 1. republice

konec 1. republiky, Mnichovská dohoda,

2. světová válka a poválečné Československo

 

 

 

 

 

Místo, kde žijeme

 

základní pojmy, poznatky o regionu

ČR – naše vlast

Praha a její okolí

přehled regionů ČR, měst a zajímavostí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropa a svět

 

mapa světa

Evropa – světadíl, ve kterém žijeme

jednotlivé oblasti Evropy (státy)

 

 • ČR a naši sousedé na severu,

jihu,východě a západě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – zajímavosti

 

PČO – práce s časovou osou

 

 

NM – návštěva muzea

ČLD-čtení literárních děl

H – hra kdo jsem

ČPKM – čtením a psaním ke kritickému myšlení

Ú – ústní zkoušení

T – test

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú – ústní zkoušení

T – test

PM – práce s mapou

H –hra

Z-zajímavosti

 

PP – praktické předvedení

H – hra

ČPKM – čtením a psaním ke kritickému myšlení

 

 

 

 

 

 

Z- zajímavosti

T – test

Ú – ústní zkoušení

 

školní výlety

 

 

 

 

mezipředměto-vé vztahy :

 • ČJ

 • M

 • VV

 

 

 

 • OSV – sociální rozvoj

 

 • VDO – principy demokracie

 

 • MKV – lidské vztahy

 

 

 

 

 

 

 

 

mezipředměto-vé vztahy :

 • Čj

 • M

 • Vv

- Aj

 

 

EV – vztah člověka k prostředí

- ekosystémy

VGS – objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané

 

 

 

 

 

mezipředměto-vé vztahy :

 • Čj

 • Vv

 

 

VDO – občanská společnost

- občanská společnost a škola

- formy participace občanů v pol. životě

 

 

OSV

- morální rozvoj

- osobnostní rozvoj

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Vyučovací předmět: Přírodověda

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Vzdělávací obsah předmětu

 

Vyučovací předmět přírodověda je zaměřen na to, aby v procesu výuky žáci získávali takové vědomosti a dovednosti a rozvíjely se ty jejich schopnosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu, člověka i prostředí, ve kterém žije a pracuje.

Spojování vlastních zkušeností žáků s osvojovanými poznatky a dovednostmi umožní vytvářet ve vyučování dostatek příležitostí k tomu, aby žáci zejména:

 • získávali základní vědomosti o Zemi, člověku a technice

 • poznávali základní jevy a vztahy v přírodě

 • poznávali souvislosti mezi organismy navzájem, mezi organismy

a prostředím i mezi člověkem a ostatní biosférou

 • rozvíjely se jejich schopnosti poznávat, pozorovat a zkoumat přírodu a řešit přiměřeně náročné úkoly a problémy

 • utvářeli si kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví a zdravému způsobu života i k ochraně životního prostředí jako celku.

 • rozšiřující učivo – encyklopedie, informace z internetu, soutěže, pracovní listy podle zájmů žáka.

 

Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů.

 

časová dotace

 

 • 4. ročník – 2 hodiny týdně

 • 5. ročník - 1 hodina týdně

 

místo realizace

 

 • kmenová třída

 • exteriér

 

 

průřezová témata

 

 • OSV: dovednosti vztahující se ke zdravému duševnímu a sociálnímu životu

 • EGS: důsledky globálních vlivů na životní prostředí a nutnost ochrany životního prostředí (i v dané lokalitě)

 • MKV: tradice, zvyky, hodnoty člověka; integrace jedince v mezilidských vztazích (tolerance, lidská solidarita …)

 • EMV: vztah člověka a životního prostředí, aktivní účast na ochraně a utváření prostředí

 • MV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl níže uvedených kompetencí:

 

 

kompetence k učení

 

 • rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva

 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, výsledky svého učení kriticky zhodnotí a diskutuje o nich

 • žák získává informace o přírodě, pozoruje přírodu, zaznamenává a hodnotí výsledky svého pozorování

 

kompetence k řešení problémů

 

 • žák aplikuje úkoly, správně se rozhoduje v různých situacích, vyhledává a třídí informace vhodné k řešení problémů

 • učitel zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům žák sám, případně ve skupině

 • žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, která objasní, zdůvodní svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

 

kompetence komunikativní

 

 • žák používá správnou terminologii, tvoří věcné otázky

 • rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech

 • naslouchá ostatním lidem, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

 

kompetence sociální a personální

 

 • účinně spolupracuje ve skupině

 • podílí se na vytváření pravidel práce v týmu a přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů

 • vyjadřuje a obhajuje svůj názor

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje rozvoj jeho sebedůvěry a sebeúcty

 • žák respektuje a aplikuje pokyny pedagogů

 

kompetence občanské

 

 • respektuje přesvědčení druhých lidí

 • vysvětlí a vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

 • objasní rozdíly mezi lidmi, rozvíjí způsoby bezkonfliktní komunikace

 • poznává a řeší situace možného ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých

 

kompetence pracovní

 

 • žák dodržuje vymezená pravidla, bezpečně používá pomůcky, vybavení

a techniku

 • utváří si pracovní návyky v jednoduché samostatné i skupinové činnosti

 • využívá výsledky své pracovní činnosti k ochraně životního prostředí, kulturních společenských hodnot

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět: Přírodověda 4. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 • Porovnává změny v přírodě podle ročních období

 • vysvětlí význam slunečního záření pro život na Zemi

 • uvede význam jednotlivých podmínek života na Zemi

 

 

 • popíše některé rostliny

 • rozliší základní orgány rostlin(kořen, stonek, list, květ +funkce)

 • popíše a rozpozná známou rostlinu, vyhledá její zobrazení v atlase

 • založí herbář

 

 

 

 • rozliší vybrané jedlé i jedovaté druhy hub

 • vysvětlí zásady sběru

 

 

 

 

 

 

 

 • popíše některé rostliny

 • rozliší základní orgány rostlin (kořen, stonek, list, květ + jejich funkce)

 • popíše a rozpozná známou rostlinu, vyhledá její zobrazení v atlase

 • aplikuje své znalosti v přírodě a popíše základní projevy života a známých druhů rostlin a objasní jejich význam

 

 

 

 

 

 

 

 • užívá třídění organismů na skupiny podle výrazných znaků

 • rozlišuje živočichy na obratlovce a bezobratlé

 • určí některé zástupce živočichů

 • rozpozná znaky života, životní potřeby, způsob života, stavbu těla živočichů

 • pozoruje přizpůsobení nepříznivým podmínkám (výživa, úkryty, migrace, vztahy mezi organismy)

 

 

 

 

 

 

 • porovná rozmanitosti života ve vybraných přírodních celcích

 • rozliší základní ekosystémy

 • vysvětlí vztahy organismů a neživé přírody

 • zasadí (vypěstuje) rostlinu

 • doloží příklady zásad ochrany přírody a životního prostředí jako celku a aplikuje je v praktickém životě

 

 

 

 

 

 

Roční období

 

 • sluneční záření

 • základní podmínky pro život

 • živá příroda

 

 

 

 

 

 

Byliny

 • rostliny kulturní a plané

 • byliny léčivé a jedovaté

 • péče člověka o rostliny

 

 

 

 

 

 

 

Houby

 

- základní stavba těla, výživa a rozmnožování

 

-jedlé, nejedlé, jedovaté

 • poznávání hub v přírodě

 

 

Rostliny

 • jednoleté, dvouleté, vytrvalé

 • užitkové a plevele

 • dřeviny (keře, stromy jehličnaté a listnaté)

 • odlišování několika odrůd (ovoce)

 • život rostlin a příprava na zimu

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

živočichové

 

 

 • pozorování, určování a základní třídění živočichů (obratlovci a bezobratlí, domácí zvířata a volně žijící zvířata)

 • etologie, chov

 

 

 

 

 

 • příprava živočichů na zimu

 

 

neživá příroda

 • látky a jejich vlastnosti

 

 • voda, vzduch, půda

 

 • horniny a nerosty

 

 

 

 

přírodní společenstva

 

 • les, rybník, louka, zahrada, pole

 

 

 • potravní řetězec, rovnováha v přírodě

 

 

 • ochrana životního prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú – ústní zkoušení

T – test

PP – praktické předvedení

 

 

PÚ – problémové úlohy

SP – skupinová práce

 

 

 

P - pokus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA – zábavné aktivity

VA– vycházka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj, Vl, Vv

 

 

 

 

 

 

 

M, Čj

 

 

 

EV – ekosystémy, vztah k prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vl

EV – základní podmínky života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj, Vv, Pč, Hv,

Aj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMV – vztah člověka k prostředí

 

OSV – člověk a společnost

- člověk a zdraví

 

 

 

 

 

Předmět: Přírodověda 5. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

Kompetence

učivo

 

 

 

 

 • poznává další rostliny a živočichy

 • prakticky třídí organismy do známých skupin

 

 

 • porovná a zapíše počasí a podnebí v Evropě (S, J, V, Z)

 • vyhledává organismy žijící v různých částech světa (atlasy, mapy, literatura)

 • popíše a zařadí ohrožené druhy

 • objasní rovnováhu v přírodě

 • stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí

 • prokáže schopnost účinně se chránit

 

 

 • vysvětlí, co je vesmír

 • objasní postavení Země ve vesmíru

 • popíše sluneční soustavu

 • vysvětlí důsledky pohybu Země a Slunce

 • zhodnotí význam letů do vesmíru

 

 

 

 

- aplikuje siloměr

 • vysvětlí, co je síla

 • vysvětlí, předvede používání jednoduchých strojů

 

 • vysvětlí na příkladech druhy, význam a využití energií

 

 • prakticky užívá informační techniku, porovná současnost a minulost v našem životě

 

 • doloží příklady zásad ochrany přírody a životního prostředí jako celku

 

 

 

 

 

 • vysvětlí základní stavbu a funkce lidského těla

 • využije poznatky k podpoře zdravého způsobu života

 • rozlišuje jednotlivé etapy lidského života

 • účelně plánuje svůj čas

 

 

 • aplikuje ohleduplné chování k druhému pohlaví

 • vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití v rodině, ve škole,…

 • zdůvodní etickou stránku sexuality

 

 • používá základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

 • ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

 

 

 • předvede jednoduché způsoby odmítání návykových látek

 

 

 • zdůvodní účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví

a v modelových situacích simulujících mimořádné události

- vnímá dopravní situaci a správně ji vyhodnotí

 

- rozpozná život ohrožující zranění

 

 

 

Rozmanitost přírody

 

 • třídění organismů

 • třídění živočichů

 • třídění rostlin

 

 

 

 

 

 

 • podnebné oblasti Země

 • rozmanitost přírody v Evropě a ve světě

 • botanické a zoologické zahrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a vesmír

 

 • Země a vesmír

 • sluneční soustava

 • den a noc, roční období

 

 • lety do vesmíru

 

 

 

 

 

Lidé a čas

 

Člověk a technika

 

 • síla

 • příklady jednoduchých strojů (páka, nakloněná rovina, kladka, kolo, parní stroj)

 

 • elektrická energie

 

 • příjem informací a jejich význam pro člověka

 • současnost a minulost v našem životě

 

 • člověk a výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví

 

lidské tělo

 • životní potřeby a projevy

 • pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou (základy lidské reprodukce)

 • vývoj jedince

 • partnerství, manželství, rodičovství, základy

sexuální výchovy

 

 

 • etická stránka sexuality a vztahů

 • rodina, vztahy v rodině

 

 

 

 

 

 

péče o zdraví, zdravá výživa

 • denní, pitný, pohybový režim

 • zdravá strava

 • nemoc, drobné úrazy a poranění

 • první pomoc

 • osobní, intimní a duševní hygiena

 • reklamní vlivy

 

návykové látky a zdraví,

- hrací automaty a počítače

- nebezpečí komunikace prostř. elektron. médií

 

 

 

osobní bezpečí

 • bezpečné chování v rizikovém prostředí

 • předcházení rizikovým situacím

 • přivolání pomoci v případě ohrožení

 • volání na tísňovou linku

 • postup v případě ohrožení zdraví

 • mimořádné události a rizika

 • dopravní značky

 • bezpečné chování v silničním provozu

 • označování nebezpečných látek

 • krizové situace

 • brutalita a jiné formy násilí

 • služby odborné pomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

MS, SP, PP, Ú,

DC, T, ŘR

 

P -pokus

 

školní výlety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Čj Cj Vl

 

 

 

EV

ekosystémy

 

 

 

 

ČJ, CJ, M, VL, Vv, Hv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj,M, Vv, Hv

 

EV – lidské aktivity a vztah člověka k prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – občanská společnost a škola

 

 

 

 

 

Čj Cj Vl,Hv, Vv, Tv, Pv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj, Aj, Vl, Tv

 

 

 

Vdělávací oblast: Umění na kultura

Vzdělávací obor: Umění a kultura

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

 

 

vzdělávací obsah předmětu

 

 • směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění

 • vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově

 • seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik

 • učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace

 • učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání

 • rozšiřující učivo – ilustrace prožitků, účast v soutěžích

 

 

časová dotace

 

 • 1. ročník – 1 hodiny týdně

 • 2. ročník – 1 hodina týdně

 • 3. ročník - 1 hodina týdně

 • 4. ročník – 2 hodiny týdně

 • 5. ročník - 2 hodiny týdně

 

 

místo realizace

 

 • učebna

 • mimo budovu školy (práce v plenéru)

 

průřezová témata

 

 

 • VGS – Evropa a svět nás zajímá (zážitky, rodinné příběhy, místa v Evropě i světě)

 • EV – vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy (naše obec, příroda, životní styl, ekologické problémy)

 • MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení ( plakáty, hledání rozdílů mezi informativním, reklamním a zábavním sdělením)

 • VDO – Občanská společnost a škola (škola jako partner, demokratické principy)

 • MKV – kulturní diference, lidské vztahy a etnický původ

 

rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl níže uvedených kompetencí

 

kompetence k učení

 

 • žáci jsou vedení ke samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů

 • učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření

 • žáci využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech

 • žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření

 

 

kompetence k řešení problémů

 

 • učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů

 • žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření

 • žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim svůj postoj

 • žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě

 

kompetence komunikativní

 

 • žáci se zapojují do diskuse

 • respektují názory jiných

 • žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření

 • učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti

 

kompetence sociální a personální

 

 • žáci umí tvořivě pracovat ve skupině

 • učitel vede žáky ke kolegiální pomoci

 • žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu

 

kompetence pracovní

 

 • žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky

 • žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla

 • učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi

 

kompetence občanské

 

 • žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí

 • učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům

Předmět : Výtvarná výchova 1. – 3. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

Kompetence

učivo

 

 

 • zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami

 

 • umí míchat barvy

 

 • dovede používat různé druhy štětců dle potřeby,rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, objekty, tvary)

 

 • zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev

 

 • rozliší teplé a studené barvy

 

 • zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem

 

 • modeluje z plastelíny, moduritu

 

 • tvaruje papír

 

 • zvládne koláž, frotáž

 

 • umí výtvarně zpracovat přírodní materiál - nalepování, dotváření, tisk, otisk apod.

 

 

 • pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové atd.

 

 • děti zvládnou použití výtvarných technik na základě vlastní životní zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního světa pomocí sluchových vjemů, hmatových,zrakových vjemů, které jsou prvotním krokem k vyjádření a realizaci jejich výtvarných představ, komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil

 • malba - rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy - barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy a jejich výrazové vlastnosti, kombinace barev

 

 • kresba -rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše, uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti

 

 • techniky plastického vyjádření - reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly, hmatové, pohybové podněty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • další výtvarné techniky, motivace založené na fantazii a smyslového vnímání

 

 • ilustrátoři dětské knihy

 

 • utvářet osobní postoj v komunikaci v rámci skupin spolužáků, rodinných příslušníků apod., vysvětlování výsledků tvorby, záměr tvorby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • vizuálně obrazné vyjádření

 

 • praktické předvedení

 

 • vizuálně obrazné vyjádření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO

 • občanská společnost a škola

 

(ohledupl-nost, výchova k samostatnosti)

 

VGS

 • Evropa a svět nás zajímá

 • (poznávání evropských kultur)

 

EV

 • ekosystémy, vztah člověka k prostředí, (výchova k životnímu prostředí)

 

MV

 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

 

 

 

 • Čj - čtení

 

 • náročnost práce bude postupně od 1. ročníku úměrně zvyšována dle věku žáků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Výtvarná výchova 4. – 5. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 • prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období

 

 • zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci různých technik

 

 • umí barevně vyjádřit své pocity a nálady pojmenovává a porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty a proporční vztahy

 

 • komunikuje o obsahu svých děl

 

 • prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období

 

 • dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu

 

 • zvládne obtížnější práce s linií

 

 • užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření

v plošném vyjádření linie,

v prostorovém vyjádření a uspořádání prvků

 

 • zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních zkušeností

v návaznosti na komunikaci

 

 • rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a životní zkušenosti

 • hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na základě smyslového vnímání,které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků

 

 • prohloubí si znalosti

z 1. období, získává cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získané pohybem a hmatem

 

 • umí výtvarně zpracovat přírodní materiály: nalepování, dotváření apod.

 

 • pozná ilustrace známých českých ilustrátorů - např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z. Müllera, A. Borna, R. Pilaře a další

 

 • žák si vytvoří škálu obrazně vizuálních elementů k vyjádření osobitého přístupu k realitě

 

 • porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

 

 

 

 

 

 

 

 • malba : hra s barvou, emocionální malba, míchání barev, Goethův barevný kruh.

 

 • ověřování komunikačních účinků

 • osobní postoj v komunikaci

 • proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vlastních děl

 

 

 • kresba : výrazové vlastnosti linie,kompozice v ploše, kresba různým materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš, rudka, uhel, např. kresba dle skutečnosti, kresba v plenéru.

 

 

 • grafické techniky: tisk z koláže, ze šablon, otisk, vosková technika

 

 • techniky plastického vyjadřování: modelování z papíru

 

 • další techniky: koláž

 

 • ilustrátoři dětské knihy

 

 

 

 • vizuálně obrazné vyjádření

 • praktické předvedení

 • vizuálně obrazné vyjádření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV

 • ekosystémy

 • základní podmínky života

 • lidské aktivity a problémy životního prostředí

 • vztah člověka k prostředí

 • (prolíná výukou VV během celého období)

 

MKV

 • kulturní diference

 • lidské vztahy (empatie)

 • etnický původ

 •  

VGS – Evropa a svět nás zajímá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Vzdělávací obor: Umění a kultura

Vyučovací předmět: Hudební výchova

 

Hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových

a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako prostředku komunikace. Hudební činnosti rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež se projevují individuálními hudebními dovednostmi sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.

 

Žák se může uplatnit prostřednictvím těchto činností při sólovém, skupinovém

i sborovém zpěvu, při doprovodu zpěvního projevu, při pohybovém doprovodu hudby.

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Vzdělávací oblast předmětu

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí:

 • vokální činnost

 • instrumentální činnost

 • hudebně pohybové činnosti

 • poslechová činnost

 

Časová dotace

 

 • 1. až 5. ročník – 1 vyučovací hodina týdně

 

Místo realizace

 

 • třída

 • prostranství mimo školu

 

Průřezová témata

 

 • VGS: Evropa a svět nás zajímá; jsme Evropané (hudba ost. národů)

 • MKV: lidské vztahy, etnický původ (hudba jako neverbální prostředek komunikace mezi národy)

 • EV: vztah člověka k prostředí

 • OSV: osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj(každodenní život,dovednosti, cesta k životní spokojenosti)

 • MV: fungování a vliv médií (populární hudba)

 

Rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl níže uvedených kompetencí.

 

Kompetence k učení

 

 • žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně

v jednohlase

 • učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky

 • učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence k řešení problémů

 

 • na základě poslechu rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

 • rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

 • učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků

 • žák je schopen vzájemnému naslouchání

 

Kompetence komunikativní

 

 • žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

 • reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

 • učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků

 • učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky

 

Kompetence sociální a personální

 

 • žák vzájemně naslouchá a spolupracuje ve skupině

 • žák je ohleduplný k druhým

 

Kompetence občanská

 

 • učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérii hodnocení činností nebo jejich výsledků

 

Kompetence pracovní

 

 • využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře rytmické, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu

 • učitel sleduje při hodině pokrok žáků

 • žák používá obecně známých termínů, znaků a symbolů

 • žáci užívají různých nástrojů a vybavení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Hudební výchova 1.ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 • osvojí si 10 nových písní

 • dbá na správné dýchání a držení těla

 • provádí hlasová a dechová cvičení

 • zřetelně vyslovuje

 • rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní

 • vytleská rytmus podle vzoru

 • rozlišuje krátké a dlouhé tóny

 

 

 • učí se používat dětské hudební nástroje k rytmickým cvičení

 

 • pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, dřívka, triangl, hůlky, bubínek

 

 • provádí hudebně pohybovou činnost(držení těla, chůze, jednoduché taneční hry, pochod)

 

 • pozná a naučí se vybrané vánoční koledy

 

 • pozná vybrané hudební nástroje

Vokální činnosti

 • nácvik 10 nových písní

 • pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)

 • hudební rytmus(realizace písní ve 2/4 taktu)

 

 

 

Instrumentální činnosti

 • hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře

 • rytmizace, hudební hry (ozvěna)

 

 

Hudebně pohybové činnosti

 • pohybový doprovod znějící hudby

 

 

Poslechové činnosti

 

 • hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

 

 • hudební styly(hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)

 

 

praktické předvedení

 

poznávání začátků známých písní

 

hudební hádanky

 

praktická provedení

MKV – lidské vztahy

 

EV - základní podmínky života

 

OSV – sociální rozvoj

 

Čj, M,Prv,Tv,Vv,

 

 

Nabídka pro nácvik písní :

 

nejméně 10 písní:

Halí belí, Kočka leze dírou, Kočka leze dolů, Ovčáci, Jedna, dvě Honza jde, Na tom pražském mostě, Sedí liška pod dubem, To je zlaté posvícení, Utíkej Káčo, Jedna dvě tři čtyři pět, V zahradě na hrušce, vánoční koledy

 

 • nejméně 4 poslechové skladby

 

 • nejméně 2 hudebně pohybové hry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Hudební výchova 2.ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 • osvojí si 10 nových písní

 • rozlišuje rytmus pomalý a rychlý

 • melodii stoupající a klesající

 • zeslabování a zesilování

 • vytleská rytmus podle vzoru říkadel a písní

 • užívá pojmy notová osnova, noty, houslový klíč

 • doplní zpěv hrou na jednoduché nástroje z Orffova instrumentáře

 • zazpívá vybrané vánoční koledy

 

 • pozná a rozlišuje některé hudební nástroje podle zvuku

 • používá dětské hudební nástroje

 

 

 

 • pohybuje se podle daného rytmu, při tanci tleská a do pochodu bubnuje

 • pohybově vyjádří hudbu, zpěv s tancem

 

 

 

 • seznámí se s vybranými skladbami klasiků

 

 

Vokální činnosti

 • nácvik 10 nových písní

 • pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)

 • hudební rytmus(realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu)

 

 

 

 

Instrumentální činnosti

 • hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře

 • rytmizace, hudební hry (otázka, odpověď, hudební improvizace)

 

Hudebně pohybové činnosti

 • taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)

 • pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

 

Poslechové činnosti

 • hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

 • hudební styly(hudba pochodová, taneční, ukolébavka)

praktické předvedení

 

poznávání začátků známých písní

 

hudební hádanky

 

praktická provedení

MKV – lidské vztahy – hudba etnických skupin

 

EV – základní podmínky života

– vztah člověka k prostředí

 

Čj – říkadla, vypravování

Prv – lidové zvyky, tradice

Tv –pochod, taneční krok,

Vv – ilustrace

Pč – vánoční výzdoba

 

 

 

Nabídka pro nácvik písní:

 

 • nejméně 10 písní Žežuličko, kde jsi byla, Holka modrooká, Já do lesa nepojedu, Já jsem kováříček, Kalamajka mik,mik,mik, Okolo Frýdku, Maličká su, Rybička maličká, Dobrú noc, Černé oči jděte spát, Pod naším okýnkem, Šel tudy, vánoční koledy

 

 • nejméně 4 poslechové skladby

 

 • nejméně 2 hudebně pohybové hry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět: Hudební výchova 3.ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

kompetence

učivo

 

 

 • osvojí si 10 nových písní

 • vytleská a taktuje 2/4 a 3/4 takt

 • pojmenuje notovou osnovu

 • rozlišuje noty, pomlky, takty

 • rozlišuje a napíše notu celou, půlovou, čtvrťovou

 • melodii stoupající a klesající

 • seznámí se s hymnou ČR

 

 • pozná a rozlišuje některé nástroje dechové, smyčcové, žesťové

 

 • doprovází na rytmické nástroje

 

 • rozliší rytmus valčíku a polky

 

 • ukáže polkové a valčíkové kroky

 

 • pohybově vyjadřuje hudbu

 

 

 • rozlišuje umělou a lidovou píseň

 • poslechem rozezná některé hudební nástroje

 • poslouchá vážnou hudbu, zábavnou

 

 

 

Vokální činnosti

 • nácvik 10 nových písní

 • pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)

 • hudební rytmus(realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu, kánon)

 

Instrumentální činnosti

 • hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře

 • rytmizace, hudební hry (otázka, odpověď, hudební improvizace)

 

Hudebně pohybové činnosti

 • taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)

 • pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

 

Poslechové činnosti

 • rozpozná tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

 • hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

 • hudební styly(hudba pochodová, taneční, ukolébavka)

praktické předvedení

 

poznávání začátků známých písní

 

hudební hádanky

 

praktická provedení

 

diktát druhů not

MKV – lidské vztahy

 

EV – základní podmínky života

 

MV – vnímání autora

 

Čj- vypravování

PRV – lidové zvyky a tradice

TV – pochod, taneční krok

VV – ilustrace, Vánoce

PČ – vánoční výzdoba

 

 

 

Nabídka pro nácvik písní:

 

 • nejméně 10 písní Beskyde beskyde, Běží liška k Táboru, Když jsem husy pásala, Dú Valaši,dú, Dívča, dívča, Marijánko, Červený šátečku, Koulelo se koulelo, Když jsem byl malučký, Ach synku, synku, Nic nedbám, Byla jedna káča, Ej padá, padá rosička, vánoční koledy

 

 • nejméně 4 poslechové skladby

 

 • nejméně 2 hudebně pohybové hry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedmět : Hudební výchova 4.ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

Učivo

 

 

 • osvojí si 10 nových písní

 • dbá na správné dýchání

 • vysvětlí pojmy repetice, napíše houslový klíč, rozlišuje délky not a zapíše je, pozná dynamická znaménka, p, mf,f a používá je v písních

 • jmenuje názvy not stupnice C dur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • rozlišuje některé nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí, žestové

 • doprovodí písně na rytmických nástrojích

 • rytmizace říkadel

 

 

 

 

 

 • pohybově vyjádří hudbu, valčíkový krok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • rozpozná opakující se téma v poslouchané skladbě

 

 

 

Vokální činnosti

 • nácvik 10 nových písní

 • pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)

 • hudební rytmus(realizace písní ve 2/4taktu, ve 3/4 a 4/4 taktu, kánon)

 • rozvíjení činností z prvního období

 • intonace durové a mollové tóniny

 • grafický záznam vokální hudby (orientace v notovém záznamu)

 

 

 

 

Instrumentální činnosti

 • hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře

 • rytmizace, hudební hry (otázka, odpověď, hudební improvizace)

 

 

 

 

Hudebně pohybové činnosti

 • taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 a 3/4 takt, valčík)

 • pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

 • orientace v prostoru(pamětné uchování tanečních pohybů)

 

 

 

Poslechové činnosti

 • kvality tónů

 • hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj (rozvíjení činností z prvního období)

 • hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)

 • hudební formy (malá písňová forma)

 • interpretace hudby (slovní vyjádření)

praktické předvedení

 

poznávání začátků známých písní

 

hudební hádanky

 

praktická provedení

 

diktát druhů not

 

notový diktát,

stupnice C dur

MKV – lidské vztahy

 • etnický původ

MV – fungování a vliv médií

 

VGS – Evropa a svět nás zajímá

 

 

ČJ - vypravování

Prv – lidové zvyky a tradice

Tv – pochod, taneční krok

Vv – ilustrace, Vánoce

Přírodověda, vlastivěda

 

 

Nabídka pro nácvik písní:

 

 • nejméně 10 písní Boleslav,Boleslav, A já su synek z Polanky, Červená modrá fiala, Utíkej Káčo, Ten Chlumecký zámek, Išla Marina, Už ty pilky, Voděnka studená, O řebíčku zahradnický, Jede, jede poštovský panáček, Znám já jeden krásný zámek, vánoční koledy

 

 • nejméně 4 poslechové skladby

 

 • nejméně 2 hudebně pohybové hry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Hudební výchova 5.ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

kompetence

učivo

 

 

 • osvojí si 10 nových písní

 • užívá pojmy: stupnice C dur, repetice, zesílení, zeslabení, čte noty v rozsahu c1 - c2 v houslovém klíči, orientuje se v zápisu jednoduché písně

 • taktuje 4/4 takt

 • zná původ státní hymny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • rozlišuje některé smyčcové nástroje – housle, violoncello, kontrabas, některé dechové nástroje

 • seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém orchestru

 • doprovodí písně na rytmických nástrojích

 

 

 

 

 

 

 

 • pohybově vyjádří hudbu

 

 

 

 

 

 

 

 • poslouchá vybrané skladby, poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové nástroje

 • pozná varhanní hudby

 • pozná vánoční hudbu a koledy, pozná trampské písně

 • seznámí se s nejdůležitějšími údaji o B.Smetanovi a A.Dvořákovi

 

 

 

 

Vokální činnosti

 • nácvik 10 nových písní

 • pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)

 • hudební rytmus(realizace písní ve 2/4taktu, ve 3/4 a 4/4 taktu, kánon)

 • rozvíjení činností z prvního období

 • intonace durové a mollové tóniny

 • grafický záznam vokální hudby (orientace v notovém záznamu)

 

 

 

 

Instrumentální činnosti

 • hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře

 • rytmizace, hudební hry (otázka, odpověď, hudební improvizace)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudebně pohybové činnosti

 • taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 a 3/4 takt, valčík, mazurka)

 • pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

 • orientace v prostoru(pamětné uchování tanečních pohybů)

 

Poslechové činnosti

 • kvality tónů, vztahy mezi tóny

 • hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj (rozvíjení činností z prvního období)

 • hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka)

 • hudební formy (malá písňová forma)

 • interpretace hudby (slovní vyjádření)

 

 

praktické předvedení

 

 

poznávání začátků známých písní

 

hudební hádanky

 

praktická provedení

 

diktát druhů not

 

notový diktát, stupnice C dur

MKV – lidské vztahy

EGS – jsme Evropané a Evropa a svět nás zajímá

 

EV – vztah člověka k prostředí

 

OSV – morální rozvoj

 

 

 

ČJ - vypravování

PRV – lidové zvyky a tradice

TV – pochod, taneční krok

VV – ilustrace, Vánoce

přírodověda, vlastivěda

 

 

Nabídka pro nácvik písní:

 

 • nejméně 10 písní, např.:

Bejvávalo, Kdyby byl Bavorov, Žádný neví, co jsou Domažlice, Ráda, ráda můj zlatej Honzíčku, A vy páni muzikanti, Na tom bošileckým mostku, Čtyři koně jdou, Na rozloučení, Tráva neroste, Týnom, tánom, Avignonský most, vánoční koledy

 

 • nejméně 4 poslechové skladby

 

 • nejméně 2 hudebně pohybové hry

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

 1. Vzdělávací obor: Tělesná výchova

Vyučovací předmět: Tělesná výchova

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Vzdělávací oblast předmětu

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na tři tématické okruhy:

 1. činnosti ovlivňující zdraví – význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech

 2. činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, sportovních her, turistika, plavání, lyžování, bruslení a pohyb v přírodě.

 3. Činnosti podporující pohybové učení – komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla pohybových činností, měření pohybových dovedností a zdroje informací o pohybových činnostech.

 

Časová dotace

 

 • 1. až 5. ročník - 2 hodiny týdně

 • v 1., 2. a 3. ročníku po 20 hodinách plavání

 

 

místo realizace

 

 • cvičebna školy

 • plavecký bazén

 • zimní stadion

 • okolí školy

 

 • průřezová témata

 

 • OSV: dovednosti vztahující se ke zdravému duševnímu a sociálnímu životu

 • MKV: integrace jedince v mezilidských vztazích

 • VDO: formy participace občanů v obč. životě

 

 

Rozvíjení klíčových kompetencí žáků

 

 • Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl níže uvedených kompetencí:

 

kompetence k učení

 

 • rozvíjet pohybové dovednosti

 • poznávat smysl pohybové aktivity

 • získávat informace o přírodě

 

 

 

kompetence k řešení problémů

 

 • žák aplikuje úkoly, vedoucí k správnému rozhodování v různých pohybových hrách

 

kompetence komunikativní

 

 • používá správnou terminologii, názvosloví

 • komunikuje při hře

 

kompetence sociální a personální

 

 • účinně spolupracuje ve skupině

 • podílí se na vytváření pravidel práce v týmu a přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů

 • žák respektuje a aplikuje pokyny pedagogů

 

kompetence občanské

 

 • vysvětlí a vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

 • rozvíjí způsoby bezkonfliktní komunikace

 • poznává a řeší situace možného ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých

 

kompetence pracovní

 

 • žák dodržuje vymezená pravidla bezpečně používá pomůcky, vybavení

a techniku

 • utváří si pracovní návyky

 • využívá výsledky své činnosti k ochraně životního prostředí, společenských hodnot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Tělesná výchova 1. – 3. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 • užívá základní tělocvičné pojmy s pomocí učitele

 

 

 • zařadí průpravná cvičení zhodnotí kvalitu pohybové činnosti,reaguje na pokyny k vlastním chybám

 • uplatňuje zásady bezpečnosti při této aktivitě s dopomocí učitele

 

 

 • reaguje na základní pokyny učitele

 • provede chůzi po lavičce

 • dbá na správné držení těla

 • používá základní kroky

 • využívá CD

 • dbá na správné držení těla

 • zařadí jednoduché kroky

 • dbá na estetické cítění pohybového prožitku

 • zvládá základní pojmy související s během, skokem, hodem

 • uplatňuje pravidla při bezpečnosti v atletických disciplínách

 • provádí průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly

 

 • reaguje na základní pokyny a gesta učitele

 • spolupracuje při hře

 • chápe zjednodušená pravidla

 • zvládá jednoducho manipulaci s míčem

 • chápe bezpečnost přesunu do terénu a chování v dopravních prostředcích

 • chová se ohleduplně při hrách na sněhu

 

 

 

 • adaptuje se na vodní prostředí

 • chápe hygienické návyky

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

 • základy pohybových her, pohybové tvořivosti a využití netradičního náčiní

 

 • základy gymnastiky

 • kotoul vpřed (využití sklonu)

 • kotoul vzad využití metodické řady vycházející z kolébky, stoj na lopatkách, výskok do vzporu dřepmo

 • na sníženou švédskou bednu náskok na kolena

 

 • šplh do výše 2m

 

 • cvičení na lavičkách s dopomocí,chůze, cvičení na žebřinách s dopomocí učitele

 

 • základy aerobiku (základní kroky)

 

 • základy lidových tanců

 

 • základy atletiky, průpravná cvičení na běžeckou vytrvalost a rychlost

 • technika nízkého a polovysokého startu

 • průpravná cvičení na odraz, hod, rozběh

 

 • základy sportovních her (jednoduchá manipulace s míčem, herní činnosti jednotlivce, míčové hry dle zjednodušených pravidel

 

 • turistika (přesun do terénu, ochrana přírody)

 

 • zimní sporty (základní pohyb na bruslích, hry na sněhu dle podmínek školy)

 

 

 

 

 

 • plavání (první ročník – příprava na základní plavecký výcvik, druhý až pátý ročník základní plavecký výcvik)

 

 

 

 

 

 

 • praktické provedení

 

 • hry

 

 

 

 

ČJ – správné vyjadřování a komunikace

 

MKV – lidské vztahy

 

 

OSV – morální, osobnostní a sociální rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět: Tělesná výchova 4. – 5. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 • jedná v duchu Fair-play , chápe pravidla hry, komunikuje se spoluhráčem

 

 • provádí přípravná cvičení, dbá na správné držení těla, dbá na bezpečnost a ohleduplnost při cvičení

 

 

 • navrhne jednouché poziční kreace, vyjádří melodii a rytmus pohybem, projeví radost z pohybu

 

 

 • pochopí jednoduché základní kroky

 

 

 • zhodnotí aktivně základní osvojované pojmy, aplikuje základní techniku běhu, skoku do dálky a výšky, v hodu kriketovým míčkem, najde informace o pohybových aktivitách ve škole

 • změří pohybové výkony, jedná v duchu fair-play

 • dodržuje pravidla her, označí přestupky a reaguje na ně, používá základní názvosloví

 • chová se bezpečně při přesunu v terénu

 

 

 • dbá na bezpečnost a ohleduplnost při zimních sportech

 

 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

 

 • pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry

 

 • základy gymnastiky (zvládá kotoul vpřed, vzad, základy gymnastického odrazu z můstku, provede roznožku, vyšplhá 2 metry na provaze

 

 • rytmická a kondiční gymnastika (vyjádří pohybem různé nálady, rytmy, činnosti)

 

 • lidové tance, založené na kroku poskočném, přísunném a přeměnném

 

 • základy aerobiku (základní kroky, jednoduché sestavy)

 

 • základy atletiky (základní pojmy z 1. období zdokonalit, průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké vytrvalosti a rychlosti, nízký start, běh na 800 metrů, skok daleký (cvičení na odraz. sílu a obratnost, rozběh a odraz z břevna), skok do výšky – střižný

 • základy sportovních her (manipulace s míčem, herní činnost jednotlivce a celého družstva, průpravné hry, základní míčové hry)

 

 • turistika (delší chůze v terénu, ochrana přírody)

 • zimní sporty (hry na sněhu, technika

 • pohybu na lyžích a bruslích, dle podmínek školy)

 • praktické provedení

 

 • hry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • praktické provedení

 

 

 • atletické testy

 • základní kola atletických závodů, školní kola, okresní

 • soutěže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – formy participace občanů v polit. životě

 

 

OSV – morální rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 • Zkvalitňuje základní plavecké dovednosti

 

 

 • zná některé kontaktní hry

 

 

 

 

 • užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence i rozhodčího

 

 

 

 

 • provádí základní pohybové testy

 

 

 

 

 • sleduje sportovní nástěnky školy

 

 • realizuje pravidelný pohybový režim s přiměřenou samostatností a vůlí po zlepšení svých výkonů

 • používá v pohybovém režimu korektivní cvičení pro jednostrannou zátěž a svalové oslabení

 • umí osvojované pohybové dovednosti, utváří varianty osvojených pohybových her

 • využívá pravidla hygieny a bezpečného chování ve sportovním prostředí

 • dovede poskytnout 1. pomoc při drobném úrazu spolužáka

 

 

 

 • plavání – základní plavecké dovednosti, navázat na předchozí plaveckou výuku

 

 • průpravné úpoly (přetahy a přetlaky)

 

Činnosti podporující pohybové učení

 • komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví osvojených činností)

 • organizace v TV (základní organizace prostoru a činností)

 • pravidla zjednodušených pohybových činností

 • měření a porovnávání sportovních výkonů

 • zdroje informací o pohybových činnostech (nástěnka)

 

Činnosti ovlivňující zdraví

 • pohybový režim žáků (délka a intenzita dle věku žáků)

 • příprava organismu před pohybovou čin., uklidnění, protah. cvičení

 • správné držení těla, zvedání zátěže, průpravná kompenzační a relaxační cvičení

 • rozvoj rychlosti, vytrv. síly, pohyblivosti, koordinace dle věku

 • hygiena při TV (oblečení, obutí)

 • bezpečnost při TV (v tělocvičně, na hřišti, bezpečná příprava nářadí, 1. pomoc při sportovních aktivitách, základní dopomoc a záchrana při cvičení)

 

 

 

 

 

 

 

 

- praktické provedení

 

 

- statistika výkonů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • test měření tepové frekvence

 

 

 

 

 

 

 • konkrétní dopomoc při cvičení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj – rozšiřování slovní zásoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

 

vzdělávací oblast předmětu

 

 • rozvíjet jemnou motoriku žáků a jejich manuální zručnost

 • vytvářet při praktických činnostech s různými materiály základní pracovní dovednosti a návyky

 • všechny pracovní praktické činnosti žáků pomáhají rozvoji jejich rozumových schopností, rozšiřují jejich obzor

 • vést žáky k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracovávání materiálů a všímat si jejich vlastností

 • umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, poznat k čemu slouží, naučit se s nimi bezpečně pracovat a volit vhodný pracovní nástroj

 • vytvářet pozitivní vztah žáků k práci

 • praktické činnosti s různým materiálem a nástroji pomáhají zpřesňovat představy žáků o věcech a jevech okolního světa

 • učit se plánovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v kolektivu

 • získávat aktivní vztah k ochraně životního prostředí a utvářet počáteční vědomí

o možnostech člověka při řešení ekologických problémů

 • dát žákům prostor pro vlastní tvůrčí myšlenkovou spoluúčast

 

Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti je na 1.st. rozdělen na čtyři tematické okruhy:

 • Práce s drobným materiálem

 • Konstrukční činnosti

 • Pěstitelské práce

 • Příprava pokrmů

 

 

časová dotace

 

 • 1. - 5. ročník - 1 vyučovací hodina týdně

 • všichni žáci (chlapci i dívky bez rozdílu)

 

 

místo realizace

 

 • kmenové třídy

 • mimoškolní prostory

 

 

průřezová témata

 

 • OSV: pomáhá žákovi získávat praktické životní dovednosti, vede žáka k sebepoznání, rozvíjí komunikaci, vzájemné respektování, kladné mezilidské vztahy, rozvíjí smysl pro toleranci a solidaritu,zdokonaluje dovednosti týkající se spolupráce,komunikace a vzájemné pomoci,rozvíjí smyslové vnímání, pozornost, soustředění a zapamatování,

 • VDO: prostřednictvím znalostí a dovedností z jiných vzdělávacích předmětů

a vlastních zkušeností vede žáka k myšlení v souvislostech, hodnotit a využívat podněty okolního světa, ke schopnosti řešit problém a samostatně se rozhodovat, vede k ohleduplnosti a ochotě pomáhat slabším, respektování kulturních

a etnických odlišností

 • VGS: vede žáka k chápání a respektování sociální a kulturní rozmanitosti, k uvědomování si společných znaků a odlišností života jedinců v evropské společnosti

 • EV: vede k pochopení vlivu činnosti člověka na životní prostředí, vlivu prostředí na vlastní zdraví, utváří pocit odpovědnosti za své jednání, vytváří návyky k aktivní ochraně přírody, vysvětluje význam a možnosti zpětného využití různých materiálů

 

 

 

 

Klíčové kompetence

 

kompetence k učení

 

 • žák se rozhoduje pro vhodné způsoby práce a používá je

 • chápe informace a účinně je využívá v tvůrčích činnostech

 • používá nové pojmy, spojuje poznatky z různých oblastí do souvislostí, vytváří si celkový pohled na přírodní jevy

 • zkouší činnosti samostatně, porovnává výsledky a vytváří si závěry pro budoucí využití

 • zhodnotí vlastní pokrok, úspěchy či neúspěchy a navrhne, jakým způsobem by se mohl zlepšit

 

kompetence k řešení problémů

 

 • setkává se s různými problémovými situacemi, promýšlí je, navrhuje řešení s využitím vlastních zkušeností, zkouší různé varianty, poučí se z nezdaru a hledá jiné řešení

 • vyzkoušené postupy používá podobných nebo neznámých situací

 

kompetence komunikativní

 

 • vyjadřuje se výstižně

 • naslouchá jiným lidem s porozuměním, vhodně reaguje, zapojuje se do diskuze

 • obohacuje svůj slovník, svoji řeč

 • poznává odlišné typy textů a učí se s nimi pracovat

 • při činnostech se učí navzájem si říci, co dělají, s čím pracují, jak určitou činnost provádějí tak se praktické činnosti spojují s rozvojem poznání a řeči

 

 

kompetence sociální a personální

 

 • učí se spolupracovat, organizovat svou práci i práci spolužáků, pracovat v týmu, cítit zodpovědnost za svou práci

 • učí se ohleduplnosti, poskytnutí pomoci nebo požádání o pomoc

 • podílí se na diskusi, přijímá zkušenosti ostatních a čerpá z nich poučení

 

kompetence občanské

 

 • uznává ostatní spolužáky, odmítá útlak a hrubé zacházení

 • zná své práva a povinnosti

 • podle svých možností poskytne pomoc

 • chová se zodpovědně v situacích, které mohou ohrozit život a zdraví spolužáku

i jeho vlastní

 • chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na životní prostředí, chrání zdraví

 

kompetence pracovní

 

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje daná pravidla

 • vytváří si pozitivní vztah k práci a odpovědnosti za kvalitu své práce, a to

i z hlediska ochrany zdraví člověka, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních a společenských hodnot

 

 

 

Předmět: Pracovní činnosti 1.- 3. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 • pojmenuje různé druhy materiálu

 

 

 • určí vlastnosti materiálu.: tvar, barva, povrch, tvrdost, soudržnost, tvárnost, tloušťka, pružnost, savost

 

 • pojmenuje jednoduché pracovní pomůcky, nářadí

 • vybere vhodnou pomůcku

 • dovede ji použít

 

 • naučí se jednoduchý pracovní postup

 • pracuje s papírem - mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, skládá

 • přírodní materiál - navléká, aranžuje, dotváří,opracová-

 • navlékne jehlu, udělá uzel, šije zadním stehem, přišije knoflík, stříhá textil

 

 • hněte a tvaruje modelovací hmotu

 

 • aranžuje plasty

 • odhadne jednoduchou operaci a postup na základě vlastní zkušenosti

 • napodobí průběh předvádění práce

 

 • připraví si pracovní materiál, nástroje a pomůcky

 • pracuje podle pokynů

 • dodržuje pracovní postup

 • vyrobí svůj vlastní výrobek podle slovního návodu a předlohy

 • pracuje ve skupině

 • využívá vlastních zkušeností

Práce s drobným materiálem

 • přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, plasty

 

 • vlastnosti materiálu

 

 

 

 • pracovní pomůcky a nástroje

 

 

 

 

 • jednoduché pracovní postupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • organizace práce

 

 

 

 

 

 

 • praktické předvedení

 

 • problémový úkol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • skupinová práce

 

 

 

OSV – osobnostní, sociální a morální rozvoj

 

Prvouka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika geometrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – občanská společnost a škola

- občanská společnost a stát

 

EV – základní podmínky života

- lidské aktivity a podmínky živ. prostředí

- vztah člověka k prostředí

 

 

 

 

 

 • podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek, který se váže k lidovým tradicím a zvykům

 

 

 

 

 

 • samostatně si upraví pracovní místo udržuje čistotu a pořádek

 • bezpečně zachází se základními nástroji

 • jednoduše ošetří drobné poranění

 

 

 

 • seznámí se s různými druhy stavebnic, s návodem, předlohou, jednotlivými částmi, možnostmi užití stavebnic

 

 • porozumí návodu, předloze

 • pochopí postup a popíše

 • sestaví podle návodu jednoduchý model

 • zkontroluje, jestli výrobek odpovídá předloze

 • sestaví model podle vlastní představy

 • demontuje model

 

 • bezpečně zachází s díly stavebnice

 • dbá na osobní čistotu

 • ošetří drobný úraz

 • lidové zvyky, tradice, řemesla

 

 

 

 

 

 

 

 • hygiena a bezpečnost práce

 

 

 

 

Konstrukční činnosti

 

 • stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž

 

 

 • práce s návodem, předlohou

 

 

 

 

 

 

 

 • bezpečnostní předpisy, první pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS -

Evropa

a svět

nás

zajímá

 

 

 

 

 

 

Čj- čtení

Prvouka

 • návštěva muzea, skanzenu

 

 

 

 

 

 

Prvouka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ - sloh

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka

 

 

 

 

 

 • pozoruje jevy v přírodě, zapisuje a porovnává výsledky pozorování

 

 

 • pozoruje klíčení rostlin,růst rostlin

 

 

 • ošetřuje nenáročné pokojové rostliny, zalévá je, kypří půdu, otírá listy, množí odnožemi

 

 

 • dbá na osobní čistotu

 

 

 

- prostře stůl pro jednoduché stolování

 

 

 • vhodně stoluje

 • dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

 

 

 • dbá na osobní čistotu

 

Pěstitelské práce

 

 • základní podmínky pro pěstování rostlin

 

 

 

 • pěstování rostlin ze semen v místnosti

 

 

 • pěstování pokojových rostlin

 

 

 

 

 • hygiena a bezpečnost práce

 

 

Příprava pokrmů

 

 

 

 • jednoduchá úprava stolu

 

 • pravidla správného stolování

 

 • hygiena

 

 

 

 

 • písemný zápis

 

 

 

 • praktické předvedení

 

 

 

 • modelová situace

 • problémový úkol

 • skupinová práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka

 

 

 

ČJ

 

 

 • návštěva zahradnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- školní jídelna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka

ČJ – čtení

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět: Pracovní činnosti 4. - 5. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 

 • provádí přiměřené praktické činnosti s daným materiálem

 • pracuje s papírem

 • vyřezává,děruje, polepuje, tapetuje

 • aranžuje přírodniny

 • používá přední a zadní steh, vyšívá

 • modeluje drobné užitkové předměty

 • vyrábí prostorové konstrukce z plastů

 • rozliší přírodní a technický materiál

 • pozoruje materiály a vysvětluje jejich vlastnosti

 • dovede vybrat vhodný materiál, využít ho a naopak

 • vhodně materiál kombinuje

 • používá složitější pracovní nářadí a pomůcky

 • vysvětlí jejich funkci

 • podle návodu s nimi zachází

 • vybere vhodný pracovní nástroj, pomůcku, nářadí

 • využívá vlastní představivost

 • vybírá vhodné materiály, nářadí,pomůcky, pracovní postupy postup

Práce s drobným materiálem

 

 • přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, plasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • vlastnosti materiálu

 

 

 

 

 • pracovní pomůcky, nářadí a nástroje

 

 

 

 

 

 

 • jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 • praktické předvedení

 

 • problémový úkol

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ústní zkoušení

 

 

 

 • modelová situace

 

 

 

 

 

 

 

OSV – osobnostní, sociální a morální rozvoj

 

 

 

 

EV – základní podmínky života

 • lidské aktivity a podmínky životního prostředí

- vztah člověka k prostředí

 

 

 

 

 

 

Přírodopis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

ČJ - sloh

EGS -

Evropa

a svět

nás

zajímá

 • popíše, jak při výrobě postupoval

 • vyrobí jednoduché lidové výrobky

 • v jednoduché formě napodobí lidové řemeslo

 

 • dodržuje pracovní řád při práci s nástroji a pomůckami

 • pracuje bezpečně, dbá na hygienu práce a na pořádek pracovního místa

 • ošetří jednoduché zranění

 

 • montuje a demontuje stavebnici

 

 • orientuje se v návodu, předloze, v jednoduchém schématu, pracuje s nimi

 • rozvíjí pozorovací schopnosti

 • pracuje podle vlastních představ

 • chápe účel nástrojů a pomůcek

 • vytváří plošné a prostorové kompozice

 • sestaví jednoduchý pohyblivý model

 • montuje a demontuje stavebnici

 

 • připraví si potřebné pomůcky

 • pracuje podle pokynů

 • vysvětlí pracovní postup

 • zhodnotí výsledek své práce

 

 • udržuje pořádek na

 • svém pracovním místě

 • dbá na osobní čistotu

 • zachází bezpečně s díly stavebnice a s nářadím

 • ošetří drobné poranění

 • lidové zvyky, tradice a řemesla

 

 

 

 

 • hygiena,bezpečnost práce, pomoc při úrazu

 

 

Konstrukční činnosti

 

 • stavebnice plošné, prostorové, konstrukční

 

 • sestavování modelů

 • práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

 

 

 

 

 

 

 • organizace práce

 

 

 

 

 • zásady hygieny a bezpečnost práce

 

 

 

 

 • první pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – občanská společnost a škola

 

 

 

 

 

 

 • návštěva muzea, skanzenu

 

 

Přírodověda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika Geometrie

 

 

 

 

 

 

 

ČJ - popis

 

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

 

 

 • vysvětlí, co rostliny potřebují k životu

 

 • vykonává jednoduché pěstitelské činnosti

 • samostatně řídí pěstitelské pokusy a pozorování

 • rychlí a předpěstovává květiny

 • pěstuje některé nenáročné plodiny

 • objasní rozdíl mezi setím a sázením

 

 • pojmenuje vybrané pokojové rostliny

 • celoročně je ošetřuje, zalévá, rosí, kypří, hnojí, přesazuje

 

 

 • seznámí se s  jedovatými, rostlinami jako drogami, alergeny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • dbá na zásady hygieny a bezpečnosti práce

 

 • ošetří drobná poranění

 

 • vyjmenuje základní vybavení kuchyně

 

 

 

Pěstitelské práce

 

 • základní podmínky pro pěstování rostlin

 

 • pěstování rostlin ze semen v místnosti

 

 

 

 

 

 

 • pěstování pokojových rostlin

 

 

 

 

 • rostliny jedovaté, drogy, alergie

 

 

 

 • pomůcky a nástroje

 

 

 

 • zásady hygieny, bezpečnost práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů

 

 

 • základní vybavení kuchyně

 

 • výběr, nákup a skladování potravin

 

 

 

 

 

 

 • ústní zkoušení

 

 • praktické předvedení

 • písemný zápis

 • ústní zkoušení

 • modelová situace

 • skupinová práce

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 • problémový úkol

 • modelová situace – exkurze do kuchyně

 

 

 • skupinová práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt Lidové zvyky a tradice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

OSV - Morální rozvoj

 

 

Botanická zahrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

 

 

 

 

6. Projekty

 

 1. Projekt: Den v naší obci

 

Charakteristika

 

 • pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí

 • vedení k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí

 • ovlivnění životního stylu a hodnotové orientace žáků

 • vazba na vzdělávací oblasti (Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Člověk a zdraví, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce, Umění a kultura)

 

 

Časová dotace

 • 1. - 5. ročník - po přípravě jeden vyučovací den (cca 4 – 5 hodin), jednou za školní rok.

 

Průřezová témata

 

 • EV: ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí, naše obec, příroda v okolí obce, náš životní styl

 • VGS: styl života mladých Evropanů, místa v blízkém okolí mající vztah k Evropě

 • OSV: běžné situace každodenního života, sebeorganizace, kreativita, sebepoznání

 • VDO: podíl žáků na životě v obci, vzájemná komunikace

 • MV: odlišnost lidí a kultur, lidské vztahy, spolupráce

Místo realizace

 

 • kmenové třídy

 • exkurze mimo školu

 • vycházky do okolí

 

Klíčové kompetence

 

Kompetence k učení

 • vyhledává a třídí informace

 • hledá souvislosti, propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí

 • učí se vytvářet komplexnější pohled na problémy životního prostředí

 • pozoruje a zaznamenává výsledky pozorování

 • porovnává získané výsledky a vyvozuje závěry

 

Kompetence k řešení problémů

 

 • vnímá problémové situace, rozpozná a pochopí problém

 • přemýšlí o vhodném řešení projektu a volí vhodný způsob jeho řešení

 • podílí se na vypracování projektu

 

Kompetence komunikativní

 

 • jasně formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory

 • obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

 • učí se tvořit věcné otázky, učí se způsobu jejich správného kladení

 • naslouchá ostatním lidem, účinně se zapojuje do diskuse

 

Kompetence sociální a personální

 

 • účinně spolupracuje ve skupině (využívá vlastních schopností a možností)

 • podílí se na vytváření pravidel práce ve skupině (společně s pedagogy)

 • vyjadřuje a obhajuje svůj názor

 • vytváří si předstau o sobě samém, dosahuje pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

 

Kompetence občanské

 

 • chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy

 • respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

 • chová se zodpovědně

 • váží si práce jiných lidí

 • aktivně se zapojuje do kulturního dění

 

Kompetence pracovní

 

 • používá pracovní nástroje a pomůcky

 • hodnotí výsledky vlastní pracovní činnosti z hlediska ochrany životního prostředí

 • dodržuje vymezená pravidla

 • plní své závazky a povinnosti

 • orientuje se v základních aktivitách podnikatelů či sdružení v obci

 

 

 

Projekt: Den v naší obci 1.– 5. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,vazby

kompetence

učivo

 

 

 

 • zná sběrná místa tříděného odpadu v okolí svého bydliště

 • dokáže roztřídit domovní odpad do barevných kontejnerů

 • má povědomí o sběrných surovinách a sběrném dvoře ve městě a popíše možnosti jejich využití

 • zná umístění vodojemu a úpravny pitné vody v našem městě

 • zná umístění čistírny odpadních vod v naší obci

 • chápe nutnost čištění odpadních vod

 • popíše cestu vody z vodojemu do čistírny odpadních vod

 • vysvětlí, jak dochází v domácnostech k znečištění vody

 • chápe nutnost čištění odpadních vod

 • popíše cestu vody z vodojemu do čistírny odpadních vod

 • vysvětlí, jak dochází v domácnostech k znečištění vody

 

 

 • třídění odpadů v naší obci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vodní zdroje a péče o ně

 

 • řízený rozhovor

 • modelová situace

 • test

 • pracovní list

 

 

 

 

 

 

 

 

 • řízený rozhovor

 • test

 • pracovní list

 

- výzdoba školy

 

 

OSV -

rozvoj schopností poznávání

 

VDO -

principy demokracie

 

VMS -

Evropa a svět nás zajímá

 • Prv,

 • Vv

 

 

EV -

ekosystémy, základní podmínky

života

 

 

 

 

 

 

 

 

Prv,

Vv

 

 

 • pozoruje a popíše základní stavbu rostlinného těla

 

 • vyhledá ve svém okolí rostlinu podle daných kritérií nebo podle názvu

 

 • zařadí rostliny do příslušného ekosystému

 

 • vysvětlí podmínky nezbytné pro život rostlin

 

 • zpracuje rostlinný materiál pro herbář

 

 • chápe nutnost chránit některé druhy rostlin a respektuje pravidla ochrany

 

 

 

 • pozoruje zvířata a popíše stavbu jejich těla

 

 • roztřídí zvířata do skupin podle různých kritérií (např. stavba těla, způsob obživy, ekosystém)

 

 

 • rostliny v okolí naší obce

 

 

- zvířata v naší obci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Louštín a okolí

 

 • živočichové v okolí naší obce

 

 • čištění okolí obce, spolupráce s PO

 

 • ochrana živočichů, spolupráce s MS

 

 • péče o zvěř i o hospo-dářská zvířata

 

 • pracovní list

 • test

 • řízený rozhovor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • pracovní list

 • test

 • řízený rozhovor

 

- herbář

 

 

 

 

 • Prv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Př, Vv

- Pč

 

Tento den bude každoročně zaměřen na jinou oblast tak, aby se během pětileté školní docházky prostřídala všechna průřezová témata a bylo dosaženo všech kompetencí.

 

 

 

 

 

Projekt Lidové zvyky a tradice

 

 

 • základní lidové zvyky a tradice během celého kalendářního roku

 • projekt probíhá všemi ročníky a vyučovacími předměty dle výběru vždy jen v jednom ročním období

 • cílem je poznávání lidových zvyklostí a tradic u nás i ve světě – Evropa

 • učivo je stejné pro všechny ročníky s ohledem na jejich znalosti a dovednosti, je na různém stupni vývoje

 

Časová dotace

 

 • 4 – 5 vyučovacích hodin ve všech ročnících, jednou za školní rok.

 

 

Průřezová témata

 

 • OSV: organizace vlastního času, rozvoj kreativity, vedení dialogu, organizace času

 • VDO: pochopení demokratických principů ve škole

 • VGS: zvyky a tradice evr. národů

 • MV: vzájemné obohacování mezi národy, vstřícný postoj k odlišnostem

 • EV: základní podmínky života, vliv průmyslu na prostředí

 • MV: tvorba sdělení pro krušovický zpravodaj, plakáty

 

 

Místo realizace

 

 • kmenové třídy

 • prostranství mimo školu

 • výstavy v chodbách školy

 

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

 

 • vyhledává informace a využívá je v procesu učení

 • operuje s užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí

 • samostatně experimentuje, kombinuje

 • učí se využívat různých přírodních i umělých materiálů při práci

 • výsledky své práce využívá v budoucnosti, uvádí je do praxe

 

Kompetence k řešení problémů

 

 • pracuje s danou předlohou, námětem

 • na základě předlohy zpracuje svůj nápad

 • na základě svých zkušeností s přírodními i umělými materiály řeší problémy při zpracování nápadu Vv, Pč

 • téma zpracuje nejen výtvarně, ale např. i jako slohovou práci atd.

 • při řešení problému využívá různých typů zpracování

 • učí se zpracovávat problém samostatně, v případě nezdaru má možnost požádat o pomoc

Kompetence komunikativní

 

 • své nápady a náměty dokáže popsat v logickém sledu

 • získává nové vědomosti o tématu z knih, internetu, muzeí apod.

 • dokáže je přiblížit spolužákům, umí o tématu diskutovat

 • zdůvodní historické zvláštnosti

 • podává náměty pro práci v ostatních vyučovacích předmětech

 • své řešení úkolu si umí obhájit

 

Kompetence sociální a personální

 

 • uvědomí si důležitosti při týmové práci, sám je jeho součástí

 • své nápady, zkušenosti, vědomosti neprosazuje v týmu jako jediné

 • pomáhá ostatním

 • čerpá zkušenosti a dovednosti i od druhých lidí

 • při samostatné práci si věří

 • uvědomuje si postoje a chování k druhým při týmové práci, slušné chování

 

Kompetence občanské

 • učí se přijmout názor druhých, pomáhá ostatním

 • připomínáním lidových tradic a zvyků ctí dědictví předků

 • uvědomuje si tehdejší i nynější význam lidových tradic, zvyků

 • učí se vztahu k lidovému umění

 • uvědomuje si závislost lidí na přírodě a důležitost její ochrany

 

Kompetence pracovní

 • při zpracování námětu používá vhodný materiál a nástroje

 • učí se hygieně práce při daném zpracování

 • k výsledkům své práce přistupuje i z hlediska funkčnosti, kvality a praktičnosti

 • při práci využívá i vědomostí a zkušeností předchozího učení

 • váží si práce jiných

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Lidové zvyky a tradice 1. - 5. ročník

Vzdělávací výstup

Vzdělávací obsah

Evaluace

Přesahy,

vazby

 • Kompetence

 • Učivo

 •  

 •  

 • utváří a rozvíjí si vztah k lidovému umění

 

 

 • vnímá lidové umění jako celek

 

 

 • umí vyjmenovat nejznámější zvyky a tradice

 

 

 • chápe a hodnotí význam lidových tradic a zvyků u nás

 

 

 • srovnává lidové zvyky a tradice u nás i ve světě

 

 

 • seznamuje se s různými technikami práce dříve a dnes, s řemesly, s lidovými hudebními nástroji atd.

 

 

 • hodnotí funkčnost a estetičnost předmětů dříve a dnes, zpracované materiály

 • srovnává předměty stejného charakteru a funkce dříve a dnes z hlediska dostupnosti materiálů

 

 

 • vyhledává poznatky o lidovém umění v dostupných zdrojích

 

 

 • navštěvuje muzea, skanzeny a zde pozoruje změny odívání, bydlení, tance, výtvarného umění, z hlediska historického vývoje

 

 

 

 

 • lidové umění

 • lidové písně

 • lidové zvyky a tradice

 • regionální zvyky

 

 • výtvarné lidové umění

 • lidová řemesla

 • lidové techniky a jejich zpracování

 • užití některých technik ke zpracování dle vlastního výběru, svých schopností a dovedností

 •  

 • lidové tradice a zvyky, jejich srovnání se světem (svátky v cizích zemích)

 

 • návštěva muzeí, galerií, skanzenů

 

 • materiály pro výrobu předmětů dříve a dnes

 

 • technika dříve a dnes

 

 • básně říkadla, pořekadla atd. (vždy k danému ročnímu období)

 

 

 

 

 

 

- praktické předvedení

 

 

- ověření znalostí (pracovní listy)

 

- následné vystavení prací ve veřejných prostorách obce, ve škole

 

 

 

- besídka jako vyvrcholení projektu v daném ročním období

 

 

 

- prezentace výrobků na veřejnosti, např. lidový trh

 

 

 

 

- kuchařka naší školy

-Vv, Hv, Pč,

- Čj,Prv, Př, Vl,

 

OSV -

kreativita, sebepoznání

 

VDO -

občan a společnost

 

 

 

 

 

VMS -

objevujeme Evropu

 

 

 

MKV

kulturní diference

 

lidské vztahy

 

spolupráce lidí a vztahy mezi nimi

 

vztahy mezi kulturami

 

- uplatňování principu slušného chování

 

- osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu

 

- etnický původ

 

- rovnocennost všech kultur

 

 

 

 

EV -

lidské aktivity

 

MV -

stavba mediálních sdělení

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ( podle §51 a 52 Školského zákona)

 • Ve II. pololetí se vydává žákovi vysvědčení, na konci I. pololetí výpis z vysvědčení.

 • Hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno klasifikačním stupněm podle Pravidel klasifikace. Během školního roku je možné z motivačních důvodů používat v sešitech i známku lomenou, případně hvězdičku u známky nebo znaménko minus.

 • U žáka s vývojovou poruchou učení může ředitel rozhodnout na základě žádosti zákonného zástupce žáka o slovním hodnocení. Škola, která hodnotí slovně, převede v případě přestupu žáka na jinou školu do klasifikace, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce.

 • Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci II. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených Švp, a také žák, který už ročník jednou opakoval.

 • Nelze-li žáka hodnotit na konci II. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby bylo hodnocení provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku.

 • Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci II. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. Ředitel školy může povolit opakování ročníku ze zdravotních důvodů, a to i v případě, že žák už na daném stupni ročník opakoval.

 • Má-li zákonný zástupce pochybnost o správnosti hodnocení, může do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Je-li vyučujícím žáka ředitel školy, stížnost přezkoumá krajský úřad. V případě, že je shledáno pochybení, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonnými zástupci žáka.

 • V případě, že se žádost týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy (krajský úřad) dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání (podle § 30 odst. 2). V případě zjištění porušení stanovených pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek změní. Nebyla-li pravidla porušena, výsledek potvrdí nejpozději do 14 dnů od dne doručení žádosti.


 

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou.


 

1.1 Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

Přihlíží i k ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání.

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných ve ŠVP, je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáka je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné a všestranné.


 

1.2 Zásady a pravidla sebehodnocení žáka

Při hodnocení žáka bere učitel v úvahu i sebehodnocení žáka, které mu bylo umožněno v rámci celkového zhodnocení výkonu žáka. Podobně mohou učitelé využít i názor spolužáků.


 

2. Stupně hodnocení


 

2.1 Prospěch

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je hodnocen těmito stupni:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný


 

Chování žáka je hodnoceno těmito stupni:

1 - velmi dobré

2 - uspokojivé

3 – neuspokojivé


 

Snížená známka z chování – uspokojivé :

Soustavné a dlouhodobé porušování školního řádu (např. kouření a alkohol ve škole). Prokázaná šikana spolužáka. Vulgární chování vůči spolužákům i dospělým zaměstnancům školy. Neomluvené hodiny ve výši 6-10.

 

Snížená známka z chování – neuspokojivé:

Ssoustavné a dlouhodobé porušování školního řádu, opakovaná šikana spolužáka, neomluvené hodiny ve výši větší než 10 hodin.

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění, uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

 

Pravidla pro udělování pochval a důtek

 

Ředitel školy může udělit pochvalu za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.

Třídní učitel může na základě vlastního uvážení nebo z podnětu ostatních vyučujících udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze žákovi podle závažnosti porušení udělit:

a) napomenutí třídního učitele

b) důtku třídního učitele

c) důtku ředitele školy.

Důtku ředitele školy je možné uložit po projednání v pedagogické radě. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně a prokazatelně oznámí udělení pochvaly či důtky zákonnému zástupci žáka. Zaznamená se i do dokumentace školy. Pochvala ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž byla udělena.


 

2.4 Hodnocení žáka


 

Získávání podkladů pro hodnocení


 

a) podklady pro hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:


 

1) soustavným diagnostickým pozorováním žáka

2) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování

3) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické,pohybové)

4) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami

5) analýzou výsledků činnosti žáka

6) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko- psychologických poraden a zdravotnických služeb.

7) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka

 

Hodnocení žáka

 

 • Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.

 • Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě.

 • Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací, praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů.

 • Kontrolní písemné práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

 • Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.

 • Žák může být z motivačních důvodů v průběhu školního roku hodnocen i mezistupněm nebo lomenou známkou.

 • Žáci se hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v ŠVP příslušného ročníku.

 • Klasifikační stupeň určí učitel , který vyučuje příslušný předmět.

 • V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy.

 • Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.

 • Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.

 • Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu klasifikace ve třídě (žákovské knížky, porady, metodická sezení).

 • Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při pedagogických radách.

 • Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu.


 

Celkové hodnocení žáka

Žák je hodnocen stupněm:

a) Prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen stupněm horším než chvalitebným a průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré.

b) Prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm nedostatečným nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

c) Neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

d) Nehodnocen.


 

Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky hodnocení z povinných předmětů, nezahrnu-je klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.

Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí mohlo být provedeno nejpozději do dvou měsíců po ukončení pololetí. Není-li možná klasifikace ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno do 30. září. Do téže doby žák navštěvuje podmínečně vyšší ročník.

Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, nejpozději do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení na příslušném krajském úřadě. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda- ředitel nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu, a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise hlasováním.

O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy žákovi a zákonnému zástupci žáka prokazatelným způsobem.

Jestliže je žák z výuky některého předmětu uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn".

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo v druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení slovo "nehodnocen".


 


 

5.Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení


 

Stupeň výborný

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvijí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.

Stupeň chvalitebný

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvijí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

Stupeň dobrý

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.


 


 


 

Stupeň dostatečný

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

Stupeň nedostatečný

Žák je v činnostech pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.


 

6. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činností


 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.


 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě ucele-ně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.


 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních

a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb.Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním písemném projevu má nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.


 


 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností , při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.


 


 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podmětem učitele. Neprojevuje samostatnost myšlení, vyskytují se u něho často logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedove-de opravit ani s pomocí učitele.

 

Opravné zkoušky

Žákovi, který je na konci druhého pololetí hodnocen nejvýše ve dvou povinných předmětech stupněm nedostatečný, s výjimkou předmětů výchovného zaměření, je umožněno vykonat opravné zkoušky.

Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel školy. Jejich průběh je písemně zaznamenán. Nemůže-li se žák dostavit pro nemoc, která je doložená lékařským potvrzením, umožní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek do 30. září.

Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez předložení dokladu o nemoci, je hodnocen stupněm nedostatečný. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.


 


 

7. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


 

U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při hodnocení nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Rodiče žáka s vývojovou poruchou, diagnostikovanou odborným pracovištěm, mohou požádat o slovní hodnocení. Dohodu s rodiči o slovním hodnocení připravuje ředitel školy ve spolupráci s ostatními učiteli, v jejichž předmětech má být žák slovně hodnocen. Po podpisu dohody zástupce žáka i školy je žák hodnocen slovně.


 

8. Slovní hodnocení

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů ŠVP, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci I. pololetí 1. ročníku lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.

a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami

- ovládá bezpečně

- ovládá

- podstatně ovládá

- ovládá se značnými mezerami

- neovládá


 

b) úroveň myšlení

- pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti

- uvažuje celkem samostatně

- menší samostatnost myšlení

- nesamostatné myšlení

- odpovídá nesprávně i na návodné otázky


 

c) úroveň vyjadřování

- výstižné, poměrně přesné

- celkem výstižné

- nedostatečně přesné

- vyjadřuje se s obtížemi

- nesprávné i na návodné otázky


 

d) úroveň aplikace vědomostí

- spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností

- dovede používat vědomosti, dopouští se drobných chyb

- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští

- dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele


 

e) píle a zájem o učení

- aktivní, učí se svědomitě se zájmem

- k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů

- malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

- pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné - naprostý nezájem


 

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte.


 

9. Sebehodnocení žáka

Žák není pasivním objektem hodnocení, vyučující jej zapojuje do hodnocení, při hodnocení neklade důraz na "srovnávání s druhými žáky" známky nejsou jediným zdrojem motivace.

Vedení žáka učitelem k sebehodnocení v průběhu všech vyučovacích předmětu je aktivizačním prvkem v procesu jeho učení (společná aktivita učitele a žáka) sebehodnocení umožňuje žákovi poznat své silné a slabé stránky, hodnotit svůj postup učení a jeho výsledky, aktivně se účastnit procesu hodnocení, rozvíjet pozitivní sebehodnocení a sebepojetí, být odpovědným za své výsledky v učení, rozvíjet dovednosti, které jsou užitečné pro život.

Při sebehodnocení se snaží popsat, co se mu nedaří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dál. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení, práce s chybou je důležitý prostředek učení.

Učitelům sebehodnocení žáka umožňuje plánovat výuku tak, aby odpovídala individuálním potřebám žáků, komunikovat s rodiči a žáky, analyzovat a zkvalitňovat výuku, nastavit realistické cíle. Učitel v procesu zavádění žákovských hodnotících aktivit do vyučování formuluje jasně, konkrétně a pro žáky dosažitelně cíle učení.

Rodičům umožňuje sebehodnocení žáka vhled do žákova učení, komunikovat s ním o učení, spolupracovat s dítětem na dosažení cíle učení. Předpokladem spolupráce učitele a žáka při učební činnosti a společných hodnotících aktivitách je navození dobrého sociálního klimatu (pozitivní přístup učitele k žákům, jejich zapojování do dění kolem nich, podpora kooperativního vyučování a vzájemné komunikace)

Sebehodnocení žáka je důležitou součástí hodnocení, která nenahrazuje hodnocení učitelem.


 

10. Vydávání vysvědčení

 

 • Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení v posledním vyučovacím dni období školního vyučování; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.

 • Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.


 


 


 

8. Materiální, personální, hygienické organizační a jiné podmínky pro uskutečňování ŠVP ZV

Hygienické podmínky

 

V celé budově školy se dodržuje zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin. Jedna z učitelek je proškolena v oblasti poskytování první pomoci podle traumatologického plánu. První pomoc se žáku dostane okamžitě, všechna poschodí jsou vybavena lékárničkou.

Rozvrh hodin je stanoven s ohledem na věk žáků a hygienu učení. Ve třídách jsou umístěny koberce využívané při vyučování i o přestávkách. Žáci ZŠ i děti v MŠ mají zajištěn celodenní pitný režim.

Škola je osvětlena novými zářivkami, dvě třídy mají možnost zaclonit okna proti slunci. Nábytek je nový, lavice i židle stavitelné. Stálými dozory nad žáky je chráníme před úrazy, zařízení školy je pravidelně kontrolováno z hlediska jeho bezpečnosti.

Budova je vytápěna plynovými kotli.

 

Psychosociální podmínky

 

Vztahy mezi žáky a učiteli jsou dobré, jednou za tři roky si škola nechává klima školy posoudit externě. Respektujeme individualitu žáků, vztahy mezi dospělými a žáky jsou otevřené, založené na vzájemné toleranci, úctě, empatii a snaze pomoci jeden druhému. Ve škole pracuje žákovský parlament, který se demokraticky podílí na řešení návrhů či přestupků proti stanoveným pravidlům. Žáci jsou chráněni před sociálně patologickými jevy, metodik prevence každoročně aktualizuje minimální preventivní program, podle něhož postupujeme.

 

Personální podmínky

 

Současný pedagogický sbor má dvě stálé kvalifikované učitelky pro první stupeň základní školy, ředitelka má kvalifikaci pro školy I. cyklu, aprobace český jazyk – hudební výchova. Jedna z učitele pracuje na částečný úvazek jako vychovatelka školní družiny, zároveň pracuje jako metodik – preventista, vytváří podmínky pro realizaci aktivit pro předcházení nebezpečných sociálně-patologických jevů. V družině pracuje na částečný úvazek druhá vychovatelka. Druhá učitelka pečuje o školní knihovnu. Průměrný věk pedagogických pracovníků je 53 let.

Všichni učitelé si doplňují své vzdělávání na akcích DVPP. Pedagogický sbor je schopný týmové práce a vzájemné komunikace.

 

 

Organizační podmínky školy

 

Všichni učitelé se podílejí na přípravě a realizaci ŠVP ZV. Společně vypracovali školní řád, který formuluje základní pravidla života školy. Režim života školy je v souladu s potřebami žáků a jejich bezpečností.

 

 

Podmínky spolupráce školy a zákonných zástupců

Spolupráce s rodiči žáků je na dobré úrovni. V roce 2005 byla zřízena při naší škole školská rada složená ze zástupců obce, učitelů a rodičů. Její členové projevují zájem o dění ve škole a přispívají k jejímu rozkvětu. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po dohodě s vyučujícími, v době konzultačních hodin a třídních schůzek.

Velmi dobrá spolupráce je s mateřskou školou. Předškoláci každý rok navštěvují ukázkové hodiny v 1. ročníku ZŠ. Této možnosti mohou využít i rodiče budoucích prvňáčků. Před zápisem do l. tříd si učitelky ZŠ a MŠ vzájemně vyměňují své zkušenosti.

Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím internetových stránek školy (zskrusovice.wbs.cz) Úzce spolupracujeme s Obcí Krušovice, která nás podporuje a přispívá na různé aktivity školy. Dobrá je i spolupráce s dětskými lékaři.

V neposlední řadě spolupracujeme s PPP Rakovník a SPC Stochov.

 

 

Materiální a prostorové podmínky školy

Škola má dvě učebny a místnost pro družinu, která jednu z učeben využívá i pro nenáročné pohybové hry a odpočinek. Obě učebny jsou vybaveny kobercem a stavitelným nábytkem, interaktivní tabulí, audiopřehrávačem, koutkem s PC. MŠ i ZŠ využívají cvičebnu, která se nachází v přízemí školy vedle MŠ. Pomůcky jsou uloženy ve skříních v učebnách, méně používané v kabinetě v prostorách půdy. Pro hromadné setkávání žáků a jejich zákonných zástupců využíváme chodbu školy, na níž se nacházejí šatny žáků. Na tělesnou výchovu se žáci převlékají v koutku cvičebny, kde si v plátěných sáčcích nechávají i cvičební úbor.

V každém poschodí jsou WC a umývárna vybavené dostatečným množstvím hygienických zařízení. Děti i žáci se stravují ve školní jídelně zřízené v suterénu školy.

Úrazy je možné ošetřovat v ředitelně školy, která je prostorná a slouží zároveň i jako kabinet učitelů. Sem rovněž uklízíme přenosnou audio techniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Obsah Švp

 

1/ Identifikační údaje str. 1

2/ Charakteristika školy str. 1

3/ Charakteristika Švp str. 3

a/ Cíle vzdělávání str. 3

b/ Výchovné a vzdělávací strategie, klíčové kompetence str. 6

c/ Zabezpečení výuky žáků se SVP str. 7

d/ Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných str. 10

e/ Začlenění průřezových témat str. 11

4/ Učební plán str. 13

5/ Vzdělávací oblasti – osnovy str. 14

a/ Jazyk a jazyková komunikace str. 14

b/ Matematika a její aplikace str. 41

c/ Inform. a komunikační technologie str. 55

d/ Člověk a jeho svět str. 58

e/ Umění a kultura str. 82

f/ Člověk a zdraví str. 100

g/ Člověk a svět práce str. 107

6/ Projekty str. 116

7/ Hodnocení výsledků vzdělávání žáků str. 124

8/ Materiální, personální, hygienické organizační a jiné podmínky pro uskutečňování ŠVP ZV str. 133

9/ Obsah str. 135

 

Soubory ke stažení