AKTUALITY

 • 25.5.2018

  Udělení souhlasu

 • 21.5.2018

  GDPR

  Pověřenec pro GDPR pro naši organizaci je Mgr. Jan Mudra. Tel. 774 229 022 Email: jan.mudra@sms-sluzby.cz

» Zobrazit všechny články z rubriky

Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád školní družiny Krušovice

 

 1. Školní družina je v provozu celý týden ráno od 7,00 do 7.30 hodin, odpoledne po skončení vyučování v pondělí až pátek do 16,00.

 2. Do družiny jsou přijímáni žáci podle věku, mladší mají přednost. O přijímání žáků rozhoduje ředitelka školy, stejně tak o vyloučení žáka.

 3. Rodiče své dítě písemně přihlásí k pravidelné docházce a sdělí písemně její rozsah a způsob odchodu žáka.

 4. Při mimořádném nebo předčasném uvolnění žádáme předem písemnou omluvenku s datem a podpisem jednoho z rodičů, jinak nemůže být žák uvolněn.

 5. Za bezpečnost žáka v ŠD odpovídá vychovatelka družiny. Nepřítomnost žáka je zaznamenána v třídní knize ŠD.

 6. Po skončení ranní družiny předá vychovatelka ŠD žáky vyučujícím pedagogům. Po skončení vyučování si žáky opět přebere.

 7. Ve dnech odpoledního vyučování musí být všichni žáci zapsáni do ŠD. Tím za ně přebírá odpovědnost vychovatelka.

 8. ŠD realizuje svou výchovně vzdělávací činnost podle schváleného programu. Umožňuje žákům i přípravu na vyučování.

 9. Žáci se v družině chovají slušně a dbají všech pokynů vychovatelky. Řídí se školním řádem. Žáci bez dovolení neopouštějí prostor ŠD.

 10. Žák udržuje v družině čistotu a pořádek. Šetrně zachází se školním majetkem, který používá k zájmovým činnostem. Vypůjčené hry před vrácením urovná a překontroluje. Dojde-li k poškození, čestně to oznámí.

 11. Nevolnost nebo poranění hlásí žáci vychovatelce.

 12. Do ŠD není dovoleno nosit cenné předměty nebo větší částky peněz.

 13. Žáci odcházejí ze ŠD v doprovodu rodičů nebo samostatně podle sdělení v zápisovém lístku. Vzhledem k režimu družiny je možný odchod po vyučování do 13.30 hodin a poté až od 15.00 hodin, aby mohly děti pobývat venku.

 14. Příspěvek na ŠD je 100,- Kč měsíčně a vybírá se přes sběrný účet školy spolu se stravným. Pokud žák navštěvuje ŠD pouze ráno, činí měsíční poplatek Kč 50,-.

 15. Žáci, kteří navštěvují ŠD výhradně ve dnech odpoledního vyučování, a to pouze mezi vyučováním, tento pobyt v družině nehradí.

 

 

 

Tento vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti 17. 9. 2018

 

 

Mgr. Lenka Vernerová, ředitelka

Soubory ke stažení