Informace k zápisu do první třídy

INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (ZÁPIS DO 1. TŘÍDY):

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis se týká všech dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2018

 

Zápis proběhne v následujících dnech:

pondělí 9. dubna a úterý 10. dubna 2018 od 14,00 do 18,00 hodin

v přízemí základní školy Přerov, Boženy Němcové 16

 

K zápisu si přineste:

 • rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
 • u dítěte po odkladu přineste i rozhodnutí o odkladu, bylo-li vydáno jinou ZŠ

 

 KRITÉRIA PŘIJETÍ:

1. trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy

2. věk dítěte (dítě narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012)

Do Základní školy, Přerov, Boženy Němcové 16, příspěvková organizace, budou k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu.

V případě, že po přijetí těchto zájemců bude kapacita dovolovat přijetí dalších žáků, budeme uplatňovat následující kritéria:

 • děti z přípravné třídy základní školy
 • děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast školy

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ:  

 • vydá ředitelka školy do 30 dnů od zápisu a bude zveřejněno na vstupních dveřích školy a webových stránkách školy
 • rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy
 • rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně na adresu zákonného zástupce

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

 • zákonný zástupce může u zápisu písemně požádat o odklad školní docházky svého dítěte
 • k žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa - objednejte Vaše dítě co nejdříve k posouzení školní zralosti do PPP

 

PŘEDČASNÉ ZAŠKOLENÍ:

 • podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let od 1. září 2018 do 31. prosince 2018 je žádost zákonných zástupců doplněna o doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let od 1. ledna 2019 do 30. června 2019 je žádost zákonných zástupců doplněna o doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře