Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, tel. 581 297 921, zsbn@zsbn-prerov.cz

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku ……2018/2019……

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

ZŠBN 0011/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0012/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0013/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0014/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0015/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0016/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0017/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0018/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0019/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0020/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0021/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0022/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0023/2018

ŘÍZENÍ PŘERUŠENO

 

ZŠBN 0024/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0025/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0026/2018

PŘIJAT

 

ZŠBN 0027/2018

ŘÍZENÍ PŘERUŠENO

 

 

 

 

 

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy Mgr. Bc. Ilony Bočinské ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje - odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy 16. 4. 2018

Mgr. Bc. Ilona Bočinská, ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí 16. 4. 2018