Informace pro rodiče a zákonné zástupce žáků

Základní škola informuje zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách. 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 – tuto skutečnost sdělte, prosím, na e-mail školy: zsbn@zsbn-prerov.cz nebo na telefonní čísla 581 297 921 a 602 500 681.

Zároveň vás upozorňujeme na povinnost při prvním vstupu do školy odevzdat pečlivě vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), které je k dispozici v příloze. Formulář si můžete stáhnout a vyplnit, nebo vyzvednout v kanceláři školy. Pečlivě se, prosím, seznamte s vymezením rizikových skupin, abyste neohrozili dítě, sebe ani osoby, které s vámi žijí ve společné domácnosti.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např.  u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Škola bude otevřena vždy od 7:40.

Před školou a v šatně se žáci nebudou zdržovat a plynule budou pokračovat do třídy.

Výuka bude probíhat v dopoledním bloku od 8:00 do 11:40 ve skupinách maximálně 15 žáků.

O rozdělení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy, pedagogický pracovník pro skupinu bude určen ředitelkou školy. Ve skupině mohou být žáci více tříd i ročníků, dle zájmu o obnovení osobní přítomnosti ve škole.

Upozorňujeme vás, že složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Způsoby předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.

Pokud zákonní zástupci doprovázejí žáka, musí ho předat pedagogickému pracovníkovi před školou. Jejich vstup do budovy je zakázán.

Zákonní zástupci si budou žáky vyzvedávat po vyučování po domluvě s pedagogickým pracovníkem na stanoveném místě nebo budou písemně informovat školu o tom, že žák odchází ze školy sám.

V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Hygienická opatření
Každý žák bude s sebou mít ke vzdělávání minimálně 2 roušky a igelitový sáček na jejich uložení

  • roušku bude mít žák nasazenou při vstupu do budovy a ve společných prostorách
  • nošení roušek ve třídě(skupině) vždy určuje vyučující
  • škola zajistí dezinfekci rukou a prostor pro všechny žáky a zaměstnance

 Při podezření nákazy COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Podrobné informace naleznete v příloze Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce roku 2019/2020.

Soubory ke stažení