Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021

 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, tel. 581 297 921, zsbn@zsbn-prerov.cz

 

V Přerově 7.5. 2020

Číslo jednací: ZSBN/0050/2019

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16, od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

ZŠBN/0021/2020                    ZŠBN/0031/2020                    ZŠBN/0041/2020

ZŠBN/0022/2020                    ZŠBN/0032/2020                    ZŠBN/0042/2020

ZŠBN/0023/2020                    ZŠBN/0033/2020                    ZŠBN/0043/2020

ZŠBN/0024/2020                    ZŠBN/0034/2020                    ZŠBN/0044/2020

ZŠBN/0025/2020                    ZŠBN/0035/2020                    ZŠBN/0045/2020

ZŠBN/0026/2020                    ZŠBN/0036/2020                    ZŠBN/0046/2020

ZŠBN/0027/2020                    ZŠBN/0037/2020                    ZŠBN/0047/2020

ZŠBN/0028/2020                    ZŠBN/0038/2020                    ZŠBN/0048/2020

ZŠBN/0029/2020                    ZŠBN/0039/2020                    ZŠBN/0049/2020

ZŠBN/0030/2020                    ZŠBN/0040/2020                   

 

 

 

Odůvodnění:

Děti s těmito evidenčními čísly splnily kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, Mgr. Bc. Ilony Bočinské, ke krajskému úřadu Olomouckého kraje.

Mgr. Bc. Ilona Bočinská, ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí 7.5. 2020