Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční

ve středu dne 3. dubna 2019 od 14:00 do 16:00 hodin

v učebnách I.,II., III.A a IV. třídy Základní školy v Božicích.

 

(Zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění :

(3)  Povinná školní  docházka začíná  počátkem školního roku, který následuje  po  dni,  kdy  dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce  června  příslušného  školního  roku,  může  být přijato k plnění povinné  školní  docházky  již  v  tomto  školním roce, je-li přiměřeně tělesně  i  duševně  vyspělé  a  požádá-li  o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou  přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince

k  plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření  školského  poradenského  zařízení,  podmínkou přijetí dítěte narozeného  od  ledna  do konce června doporučující vyjádření školského poradenského  zařízení  a  odborného  lékaře,  kterou  k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 Rodiče si přinesou s sebou : občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník, žádost o přijetí a přezůvky

       

Soubory ke stažení