PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.
 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

 

PRACOVNÍCI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

 

Ředitel: Mgr. Jan Peterka

Zástupce ředitele:  PaedDr. Růžena Baráková

Výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog: Mgr. Petra Polínková

Školní poradenský pracovník:  Ing. Zuzana Ralenovská

 

KONZULTACE:    dle konzultačních hodin (na webových stránkách školy)

                              příp. po předchozí telefonické domluvě

PRACOVIŠTĚ:     učebna č. 38 (přízemí naproti ředitelny)

 

PROGRAM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
  potřebami

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

- prevenci školní neúspěšnosti

- kariérové poradenství      

- poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  

- podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 
  prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a  
  vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností  
  ve škole a školském zařízení

- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 
  diskriminace

- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

- metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně 
  pedagogických     postupů ve vzdělávací činnosti školy

- spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

 

671 64 Božice, č.p.393, tel. 515257137, E-mail : info@zsbozice.cz, IČO  75023105, IZO 102855510

 

- spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 
  zařízeními

- poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné 
  situaci 

- evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření

- práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj 
  spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a 
  sociálních dovedností)

- anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, 
  vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s 
  vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním 
  učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření 
  účastnili

- preventivní programy pro žáky

V Božicích 1. 9. 2016