Školní řád

Základní škola a mateřská škola, Božice, příspěvková organizace

Školní řád

(zpracovaný v souladu se Zák.č.561/2004 Sb.,Školský zákon)

Č.j.:

 

Vypracoval :

Jan Peterka

Schválil :

Rada školy dne ……...2019

Pedagogická rada projednala dne :

30. 8. 2019

Účinnost ode dne :

 1. 9. 2019

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona   

 

1.1.  Žáci mají právo (školský zákon § 21) :

 

1)      na vzdělávání a školské služby

2)      na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

3)      volit a být voleni do školního parlamentu

4)      vyjadřovat se přiměřenou formou, které neodporuje zásadám slušného chování, ke všem rozhodnutím týkajícím se  podstatných záležitostí jejich vzdělávání

5)      na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se  vzdělávání

6)      na rozvoj osobnosti podle míry nadání , rozumových a fyzických schopností

7)      na ochranu před informacemi a vlivy ohrožujícími jeho rozumovou a mravní výchovu

8)      na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a zneužíváním

9)      na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho zdravý tělesný a duševní vývoj

10)  na respektování soukromého života svého i své rodiny

11)  na odpočinek o přestávkách

 

1.2.  Žáci jsou povinni (školský zákon § 22 odst. 1) :

 

1)      řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat

2)      dodržovat školní  předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

3)      plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

4)      účastnit se výuky nepovinných předmětů a mimoškolních akcí, na které se přihlásili

5)      účastnit se třídnických hodin

6)      při zkoušení bez vyzvání předložit žákovskou knížku, pokud je tato v papírové podobě užívána 

7)      odkládat si věci cenné a finanční hotovost pouze na místech k tomu určených                ( ředitelna) nebo obvyklých (uzamykatelná šatna, kabinet učitele)

8)      oznámit bez odkladu pracovníkům školy škodu způsobenou na zdraví svém nebo jiného žáka školy, případně na majetku svém resp. školním

9)      upozornit vyučujícího nebo pracovníka školy na chování související s ponižováním, ubližováním nebo šikanou.

10)  nepoškozovat úmyslně majetek školy ani spolužáků, úmyslně způsobené škody uhradit

 

1.3.  Práva rodičů, zákonných zástupců žáků (školský zákon § 21)

 

        Zákonní zástupci žáků mají právo :

 

1)      na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte a další informace, které vyplývají z docházky do školy a na poradenskou pomoc. Informace škola poskytuje výhradně prostřednictvím žákovských knížek, třídních schůzek nebo individuálních konzultací v předem domluvené době mezi zákonným zástupcem žáka a zaměstnancem školy. Domluva je možná osobně nebo telefonicky (o přestávkách nebo konzultačních hodinách), také je možno využít elektronické pošty (pokud pracovník tuto možnost nabízí) 

2)      volit a být voleni do školské rady

3)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí

4)      požádat o uvolnění dítěte z výuky na základě písemné žádosti v deníčku, žákovské knížce nebo na volném listu papíru

5)      vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících, vedení školy a školské rady

6)      požádat ředitele školy o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

 

 

       1.4. Povinnosti rodičů, zákonných zástupců žáků (školský zákon § 22 odst.3)

 

1)      zajistit, aby dítě (žák) docházelo řádně do školy

2)      na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka ve škole

3)      informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

4)      dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

5)      doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (tj. nejpozději) třetí den nepřítomnosti žáka včetně (do 24:00 hodin).

6)      zajistit vyzvednutí nebo odchod dítěte ze školy při jeho náhlé nevolnosti nebo pro případ krátkodobé návštěvy lékaře v době během vyučování

7)      oznamovat škole údaje nezbytné pro vedení školní matriky

 

 

 

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (školský zákon § 30 odst .1 písm.a)

 

 

 

1)      Všichni účastníci vzdělávacího procesu (žáci, pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků mají právo na respekt a slušné chování druhé strany a povinnost při jednání dodržovat školní řád a další předpisy, které se vztahují ke vzdělávacímu procesu

2)      Všichni žáci a zaměstnanci školy dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušného chování

3)      Všichni účastníci vzdělávacího procesu dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy

4)      Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření

5)      Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení. Dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nevměšují se do soukromí žáků. Zjistí-li skutečnosti podle § 6 Zákona č.359/1999 Sb. (např. neplnění povinností plynoucích z rodičovské zodpovědnosti, zneužívání práva rodiče, zahálčivý nebo nemravný život,…) jsou povinni tyto skutečnosti oznámit příslušným orgánům.

6)      Speciální pozornost všichni věnují ochraně před návykovými látkami

7)      Všechny informace poskytované zákonnými zástupci o dítěti jsou považovány za důvěrné. 

8)      Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují třídních schůzek a konzultací, na kterých informují zákonné zástupce o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí škola, aby zákonní zástupci žáka byli informováni jiným způsobem. 

9)      V odůvodněných případech má škola právo ověřit si omluvenou nepřítomnost žáka ve škole u ošetřujícího lékaře.

 

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy(školský zákon § 30 odst.1 písm.b) :

 

      3.1. Provoz a chování žáků

 

1)      Vyučování začíná v 7.30 hodin. Škola se pro žáky otevírá 20 min  před začátkem vyučování. V případě nepřízně počasí se žákům umožní vstup do šaten v 7:00 hodin.

2)      Žáci se přezují z obuvi venkovní do obuvi určené pro vnitřní používání (vhodná je obuv bezpečná, pevná dostatečně prodyšná), venkovní oděv a obuv odloží v šatně a odcházejí do tříd. Do tříd přijdou žáci nejpozději v 7:25 hodin.

3)      Každý žák má ve třídě své místo („zasedací pořádek“), které bez svolení třídního učitele nebo jiného vyučujícího svévolně nemění.

4)      Do příchodu vyučujícího do třídy si žáci připraví všechny potřebné věci na vyučování včetně žákovské knížky (pokud je používána). Předměty nesouvisející s výukou do školy nenosí.

5)      Z vyučovací hodiny smí žák odejít jen se svolením vyučujícího.

6)      Není-li žák na vyučování připraven, omluví se na začátku vyučovací hodiny.

7)      Při zkoušení žák bez vyzvání předkládá žákovskou knížku (pokud je tato školou používána). Žák je informován o svém hodnocení  pedagogem a  má právo na konzultaci s vyučujícím.

8)      Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školní budovu. Žák, který odchází z vyučování (nevolnost, lékařská prohlídka,..), odchází  pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo jiné jimi pověřené dospělé osoby, případně sám na základě písemného uvolnění podepsaného zákonným zástupcem žáka  

9)      Začíná-li žákům vyučování pozdější hodinu, vcházejí do budovy se zazvoněním na

přestávku před touto hodinou.

10)  Na přechod do jiné třídy, odborné pracovny a před hodinami Tv a Pv se žáci

připraví před zvoněním a vyčkají příchodu vyučujícího.

11)  Při výuce v odborných učebnách školy se žáci řídí řádem odborných učeben.

12)  Do dílen, tělocvičny a speciálních učeben nevstupují žáci bez vědomí

pedagogů.  V odborných pracovnách nesmějí žáci bez dovolení 

vyučujícího manipulovat s přístroji, pomůckami nebo nářadím, aby neohrozili sebe ani  

své okolí.

13)  Před odchodem ze třídy nebo pracovny uvedou žáci své pracovní místo do

pořádku. Nad touto činností dohlíží a odpovídá za ni pedagogický pracovník v té 

hodině.

14)  Třídní knihu přenáší během vyučování určený žák.

15)  Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny školy bez vyzvání  

zaměstnance školy.

16)  Po zvonění vyčkají žáci příchodu vyučujícího ve své lavici. Pokud se vyučující nedostaví do 5 minut po zvonění, ohlásí služba jeho nepřítomnost v ředitelně nebo ve sborovně školy.

17)  O malých přestávkách se může žák kultivovaně pohybovat po chodbě při dodržování pravidel bezpečného a slušného chování. Přemísťování mezi podlažími školy a vstup do cizí třídy jsou možné pouze se souhlasem pedagogického dozoru.  

18)  Po ukončení výuky odvádí žáky vyučující až do prostoru šaten, obědvající žáky do školní jídelny.

19)  Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.

20)  V době mimo vyučování se žáci nesmějí zdržovat ve školní budově bez dozoru, nesmí také otevírat velké okenice ve všech místnostech školy.

21)  Je-li žák krátkodobě nepřítomen je povinen si učivo, které nepřítomností zameškal doplnit po dohodě s vyučujícím.

22)  V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 kalendářních dnů (viz školský zákon § 50 odst. 1), tj. nejpozději třetí kalendářní den od počátku nepřítomnosti do 24:00 hodin. Způsob předávání informací o nepřítomnosti žáka : osobně  nebo telefonicky vždy jen příslušnému třídnímu učiteli, písemně v žákovské knížce, volném listu papíru s předem danou formou nebo e-mailem na adresu školy.

23)  Svoji neúčast na vyučování jsou žáci do dvou dnů po návratu do výuky povinni řádně omluvit (tj. nejpozději druhý den do 24:00 hodin). Veškeré omluvenky a žádosti o uvolnění žáka se dějí písemnou formou s uvedením celého jména žáka, odůvodnění absence – nevolnost, onemocnění, rodinné důvody, účast na akci jiné organizace, data absence a podpisem zákonného zástupce. Za rodinné důvody dle tohoto školního řádu se považuje – účast na pohřbu, na svatbě, úředním jednání, stěhování, apod. Písemnou omluvenku podepsanou zákonným zástupcem žák nebo jeho zákonný zástupce dodá osobně, poštou nebo e-mailem (sken) třídnímu učiteli nebo řediteli školy ve stanoveném termínu. U absence žáka delší než tři dny v odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení nebo omluvenku u lékaře prověřit – viz č.j.MŠMT-10862/2015, odst. h).Omluvenky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti, bude škola brát jako nedostačující a absence nebude omluvena.

24)  Neomluvenou absenci žáka (viz MP MŠMT č.j. 10194/2002-14) :

a)      do 10 hodin projedná TU se zákonným zástupcem třídní učitel (se zápisem)

b)     od 10 hodin do 25 hodin svolává ředitel školy výchovnou komisi za přítomnosti  zákonného zástupce žáka (se zápisem)

c)      nad 25 hodin informuje ředitel školy orgán sociálně-právní ochrany dětí

25)  V případě, že se žák nemůže vyučování zúčastnit z důvodů předem známých, požádá    

zákonný zástupce žáka školu nejpozději jeden den předem o uvolnění žáka z vyučování. Žádost o uvolnění lze podat : osobně, telefonicky příslušné osobě (vyučující předmětu, TU nebo ŘŠ), v žákovské knížce, na volném listu papíru s předem danou formou nebo e-mailem na adresu školy. 

Pravidla pro předávání žádosti o uvolnění  : z jedné vyučovací hodiny příslušnému   

vyučujícímu, který ji předává třídnímu učiteli, na jeden až dva dny třídnímu učiteli, na

dobu delší řediteli školy (opět předá TU).

26)   Při mimotřídním vyučování se žáci scházejí před 

školní budovou a vyčkávají příchodu vedoucího. Pouze s ním odcházejí 

do školní budovy. Vedoucí nad nimi vykonává dozor po celou dobu pobytu ve škole.

27)   Žáci mohou nosit do školy mobilní telefony za podmínky, že po celou dobu pobytu ve  

            škole budou vypnuté. V této době mohou žáci použít mobilní telefon ke komunikaci se               

            svolením pedagogického pracovníka školy.

28)  Vstup do školní budovy bez omezení  je umožněn žákům školy v době jejich  rozvrhu hodin  a zaměstnancům školy v určené pracovní době.  Mimo tento rámec pouze s vědomím vedoucích pracovníků školy (ředitel školy, zástupce ředitele školy). Ostatní osoby vstupují do školy pouze na základě ohlášení  v ředitelně školy (ve sborovně), po zapsání do knihy návštěv a v doprovodu  zaměstnance školy, který vstup umožnil.

29)  Do učeben  vstupují zákonní zástupci žáků a třetí osoby pouze za přítomnosti  pedagogického pracovníka školy.

30)  Postup při vyřizování podnětů žáků :                                                                                        - forma podání (ústně zaměstnanci školy, písemně do „schránky důvěry“ nebo    v dotazníkovém šetření),                                                                                                    - vyřízení (ústně – přímo na dotaz, na třídnické hodině, shromáždění školy, písemně –   nástěnka výchovného poradce),                                                                                    - -- termín – podle povahy a závažnosti do třiceti dnů.

 

    

     3.2. Rozpis vyučovacích hodin a přestávek

 

Vyučovací hodina

zvonění

Přestávka

1. hodina

   7:30  -  8:15

   8:15  -  8:25  (10 minut)

2. hodina

   8:25  -  9:10

   9:10  -  9:25  (15 minut)

3. hodina

   9:25  - 10:10

 10:10  - 10:30 (20 minut)

4. hodina

 10:30  - 11:15

 11:15  - 11:30 (15 minut)

5. hodina

 11:30  - 12:15

 12:15  - 12:25 (10 minut)

6. hodina

 12:25  - 13:10

 13:10  - 13:40 (30 minut)

7. hodina

 13:40  - 14:25

 14:25 – 14:35 (10 minut)

8. hodina

 14:35  - 15:20

  -

 

 

1)      Vyučování dle rozvrhu začíná v 7.30 hodin.

2)      Zaměstnání ve vyučovací hodině začíná a končí zvoněním :

3)      Přestávky jsou v souladu s Vyhl.č.48/2006 Sb. O základním vzdělávání v aktuálním znění nejméně 10 min.(po 2. vyučovací hodině 15 min. a po 3. vyučovací hodině 20 min. na  relaxaci). Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávka 30 minut.

4)      Nejdelší přestávka – 20 minut po 3. vyučovací hodině je určena k otužování a odpočinku   na odpočinkové zóně  za školou, kam se po zvonění přemístí postupně žáci celé školy  v pořadí : I. stupeň pod dohledem dozorů na přízemí  a následně II. stupeň se svými  dozory. Poslední odchází stínový dozor, který zajistí odchod všech dětí ze šaten ( lichý týden I. stupeň a sudý týden II. stupeň).

Plochu budou opouštět ve stejném pořadí cca 5 minut před zvoněním.

5)      Dohled vyučujících v prostorách školy je určen vyvěšeným plánem dozorů.

6)      Přestávek žáci využívají k přípravě na vyučování, hygienickým potřebám, osvěžení a 

odpočinku.

7)      Během přestávek je v učebnách prováděno větrání.

8)      Zájmové kroužky a útvary jsou zařazeny do provozu školy.

9)      Rozvrhy hodin jsou vyvěšeny na viditelném místě ve třídách, sborovně a v ředitelně.       

10)  Žákovská samospráva ve třídě (předseda, pokladník, 2 nástěnkáři), zvolená počátkem

školního roku, pracuje podle pokynů třídního učitele a plní úkoly, které jí stanovil.

11)  Na každý týden stanoví třídní učitel žákovskou službu. Služba dohlíží na pořádek ve třídě, obstarává křídy, popř. pomůcky, hlásí vyučujícímu absenci žáků ve třídě. Nedostaví-li se vyučující do vyučovací hodiny, hlásí toto služba  v ředitelně školy (sborovně).

 

 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  žáků

 

 

1)      Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole jsou řešeny metodickým pokynem MŠMT č.j.37014/2005-25, vyhláškou MŠMT č.64/2005 Sb. „O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů“ ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.410/2005 Sb. „O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých“, Vyhláškou č.48/2006 Sb. „O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky“ a minimálním preventivním programem školy..

2)      Všechny osoby jsou ve škole povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a řídit se protipožárními předpisy. Zároveň jsou povinny chovat se tak, aby neohrozily zdraví svoje nebo druhých.

3)      Úraz, který vznikne žákovi v době vyučování ve škole je tento povinen nahlásit okamžitě nejpozději do konce vyučování (vyučujícímu v té hodině , pedagogickému dozoru při úrazu o přestávce) nebo jinému zaměstnanci školy. Dále se postupuje dle vyhlášky č.64/2005 Sb. V platném znění (knihy úrazů, záznam o úrazu, hlášení úrazu).

4)      Obecné podmínky BOZ řeší MP MŠMT č.j.37014/2005-25, Vyhl.48/2006.

5)      Dodržování BOZ při výuce v odborných učebnách a v tělesné výchově upřesňují řády odborných učeben. Aktuální řády odborných učeben jsou vyvěšeny na viditelném místě v každé speciální učebně opatřeny velkým razítkem školy a podpisy správce učebny a ředitele školy.

6)      Mezi obecné zásady bezpečnosti patří zejména tyto : žáci chodí čistě oblečeni a upraveni, jsou povinni přezouvat se, dbát na osobní hygienu zvláště před jídlem a po použití WC, žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, žákům je zakázáno vyklánět se z oken školy, otevírat velká okna v celé budově školy, svévolně manipulovat s otevřeným ohněm .

7)      Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před těmito akcemi doprovázející učitel žáky poučí o bezpečnosti.

8)      Žákům není dovoleno nosit do školy věci, které by mohly ohrozit jejich zdraví nebo  způsobit úraz (zbraně, střelivo, pyrotechnika,..).

9)      V všech  prostorách školy platí zákaz kouření, používání žvýkaček.

10)   Žák má povinnost dodržovat zákaz užívání, přinášení, držení a distribuce alkoholu a jiných omamných látek ve škole a všech akcích pořádaných školou. Porušení tohoto  zákazu bude oznámeno zákonným zástupcům žáka, případně policii ČR a orgánům                        OSPOD. Toto chování je v rozporu s pravidly chování.

11)  Žákům je zakázán vstup do školy a na akce pořádané školou pod vlivem alkoholu a    jiných omamných látek. Při porušení tohoto ustanovení bude přivolána Policie ČR.

12)  Doporučuje se nenechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně                      ve stolech, ve skříních jak ve škole, tak v kabinetech. Cenné věci je žákům      doporučeno mít neustále při sobě a odkládat pouze na místa určená (ředitelna) nebo  obvyklá (kabinet TU, kabinet tělocvičny, uzamykatelné šatny)

13)  Šatní skříňky s odloženými svršky žáků je doporučeno zamykat.

14)  Šatní skříňky je žák povinen udržovat v čistotě a pořádku a před velkými prázdninami umožní přístup do skříněk uklízečkám.

15)  Při výskytu žáka s příznaky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem,…) je zaměstnanec školy povinen okamžitě žáka izolovat od ostatního kolektivu (volná místnost) a zajistit nad žákem dohled zletilé fyzické osoby. Dále ihned informovat vedení školy.

 

 

 

 

 

5. Podmínky zacházení se školním majetkem

 

 

1)      Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou. Při této činnosti jsou povinni řídit se pravidly bezpečnosti práce a pokyny zaměstnanců školy.

2)      Žáci i zaměstnanci školy chrání majetek školy před poškozením, třídy, odborné učebny a ostatní prostory školy udržují v čistotě a pořádku.

3)      S učebnicemi a školními pomůckami jsou žáci povinni zacházet šetrně (obaly), jejich nadměrné poškození mají povinnost ihned hlásit učiteli.            

4)      Platí zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy .

5)      Žáci neotvírají velké okenice ve třídě o přestávkách bez souhlasu vyučujícího.               

6)      Každé poškození nebo závady na majetku školy hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo řediteli školy.

7)      Úmyslně způsobenou škodu nahradí žák, který ji způsobil. Při zaviněném poškození školního majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při neúměrném úmyslném poškození učebnic nebo poškozením z nedbalosti  uhradí žák poměrnou částku z ceny učebnice.

8)      Žákům není dovoleno vynášet ze školy věci patřící k zařízení školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 

6.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na  akcích pořádaných školou

 

 

6.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

 

 

 1. Hodnocení  žáka je  organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
 2. Na konci prvního  pololetí vydává škola žákovi opis vysvědčení a na konci druhého pololetí vydává vysvědčení...
 3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. Žáci mohou být  také na žádost rodičů hodnoceni slovně nebo kombinací obou způsobů.
 4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. Stejným způsobem se postupuje,přestupuje-li žák na jinou školu,která používá odlišný způsob hodnocení žáků,na žádost této školy nebo zákonného zástupce.
 5. Výsledky klasifikace  se vyjadřují stanovenou stupnicí.
 6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje  klasifikace průběžná a celková.
 7. Průběžná klasifikace  se uplatňuje  při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.

8.      Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na  konci každého pololetí a není  aritmetickým průměrem běžné klasifikace.

9.      Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole  hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních plánech jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka v jejich vývoji. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

 1. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
 2. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci  pedagogický pracovník uplatňuje  přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
 3. Klasifikační  stupeň  určí  učitel, který vyučuje  příslušnému předmětu.
 4. V předmětu, ve kterém vyučuje  více učitelů, určí  výsledný  klasifikační  stupeň  za  klasifikační  období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
 5. Ohodnocením  výkonu  žáka  klasifikačním  stupněm  posuzuje  učitel výsledky  práce objektivně  a přiměřeně náročně.
 6. Pro  určování  stupně  prospěchu  v  jednotlivých  předmětech  na  konci  klasifikačního  období se hodnotí učební výsledky,  jichž žák dosáhl  za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým  zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu  klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro  určitou indispozici. Přihlíží se i ke  snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům.
 7. Ředitel školy je  povinen působit na sjednocování  klasifikačních měřítek všech učitelů.
 8. Zákonní zástupci žáka jsou o  prospěchu  žáka informováni  třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

-          průběžně prostřednictvím žákovské knížky (pouze známky, které mají zásadní vliv na konečnou klasifikaci) nebo elektronického informačního systému

-          před  koncem  klasifikačního  období, nejpozději tři týdny před uzavřením klasifikace

-          kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.

 

 1. V  případě mimořádného zhoršení prospěchu  informuje  učitel  zákonné  zástupce žáka  bezprostředněprokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě.
 2. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
 3. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí, na vysvědčení se uvede „nehodnocen“.
 4. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Nelze-li hodnotit žáka na konci 2.pololetí ani v náhradním termínu,žák opakuje ročník.
 5. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. Na vysvědčení se uvádí : „uvolněn(a)“.
 6. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.
 7. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
 8. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole

 

1)      Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po  projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a rozhoduje o ní ředitel po  projednání v pedagogické radě.

2)      Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu  během klasifikačního období.

3)      Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální  a rozumové vyspělosti žáka.

4)      Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou. 

5)      Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.

6)      Zákonní zástupci žáka jsou o chování  žáka informováni  třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

a)      průběžně prostřednictvím žákovské knížky nebo elektronického informačního systému

b)     před  koncem  každého  čtvrtletí (klasifikační období),

c)      okamžitě v případně mimořádného porušení vnitřního řádu školy.

 

6.2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

 1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
 2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
 3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.
 4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

a)      co se mu daří,

b)     co mu ještě nejde.

c)      jak bude pokračovat dál.

 1. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
 2. Známky nejsou jediným zdrojem motivace žáků.

 

 

 

 

 

6.3.  Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a  

    jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

 

 

6.3.1 Stupně hodnocení prospěchu žáků  (viz Vyhláška č.48/2006 Sb v platném znění, § 15)

 

 Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu :

 

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

 

 

 

 6.3.2 Kriteria pro jednotlivé stupně klasifikace žáků v předmětech s převahou teoretického zaměření :

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky a dovednosti uceleně, přesně a úplně.  Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a získané dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost při práci. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Úspěšně rozvíjí své estetické cítění a tělesnou zdatnost. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky a dovednosti v podstatě uceleně, přesně a úplně.  Samostatně,ale s menší jistotou , nebo podle menších podnětů učitele, uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný, na základě využívání svých předpokladů a nadání.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků a dovedností  nepodstatné  mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb.  Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. V činnostech je žák málo aktivní, tvořivý, samostatný, pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků velké mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby.         V logice myšlení se objevují značné nedostatky, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má velké nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je málo estetický. V činnostech je žák málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností je málo uspokojivý. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti.Závažné nedostatky a chyby dovede žák , s pomocí učitele, opravit.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.     

V uplatňování vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů má velmi podstatné nedostatky. Nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení.

V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti je nedostatečná. Projevuje malý zájem a snahu. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

 

6.3.3.  Kriteria pro jednotlivé stupně klasifikace žáků v předmětech výchovného zaměření a praktických činností :

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o vyučovaný předmět.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák méně tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a  návyky. Má zájem o vyučovaný předmět.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá  dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o vyučovaný předmět.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje nesamostatně jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

 

V předmětu tělesná výchova, kde hodnocení probíhá v oblastech pořadových, atletických, gymnastických dovedností a praktických znalostí míčových her, lyžování, plavání se při hodnocení výkonů přihlíží k :

-          snaze o zlepšení dosaženého výkonu (aktivitě celkové)

-          k somatotypu žáka

-          aktivní aplikaci pravidel pohybových činností a účasti na těchto činnostech

-          reprezentaci školy ve sportovních aktivitách

-          dodržování zásad zdravého sportování (cvičební úbor, zásady fair play chování,…)

 

 

6.3.4. Pomocný klíč ke klasifikaci ve vyučovacích předmětech

 

Klasifikační klíč : pro předměty, kde lze stanovit prokazatelně a spravedlivě celkový počet požadovaných jevů (písemná práce na určité téma, opakující učivo za více probraných tematických celků nebo na vybrané jevy,…). U jazykových prověrek – diktátů (které obsahem  sledovaných jevů vycházejí z běžného mluveného, či psaného projevu a jsou přiměřené věku žáka klasifikace vychází z četnosti chyb.

 

 

 

Předměty

Úspěšně splněno % požadovaných jevů

Klasifikační stupeň

Matematika

+ ostatní předměty

kromě jazyků

(jevy)

100% - 91 %

 90% -  71%

 70% -  48%

 47% -  21%

 20% -    0%

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

Český jazyk

Cizí jazyk

 I.stupeň

(diktáty-chyby)

Chyby

0 – 1  chyby

2 – 3  chyby

4 – 6  chyb

7 – 9  chyb

10- více chyb

 

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

Český jazyk

Cizí jazyk

 II.stupeň

(diktáty-chyby)

Chyby :

0 chyb                           0 chyb

1 chyba                         1 – 3 chyby

2 chyby                         4 – 5 chyb

3 chyby                         6 – 9 chyb

4 chyby                        10 – a více ch 

 

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

 

 

 

 

 

6.3.5. Pravidla pro systém hodnocení pomocí elektronické žákovské knížky s využitím rozlišení „váhy“ známky :

 1. Pravidla pro rozlišení „váhy“ známky : obecně platí zásada, že hodnota známky                                                     25% odpovídá opakování jednoho tématu, jevu, krátkému opakování novějšího učiva; hodnota známky  50% opakování jednodruhový matematických operací, jednoho tematického celku, jednoho gramatického jevu, krátkých cvičení, slovíček, za dlouhodobější domácí projekty, hodnota známky 75%  odpovídá opakování více tematických celků, vícečetných matematických operací, více gramatických jevů a hodnota  100% opakování učiva za klasifikační období, čtvrtletní tematické práce, delšího rozsahu (nad 30 minut). Podrobnější rozpracování pravidel podle předmětů, obsahu a věku žáků nabízí následující tabulka :

I.stupeň – matematika

25%

práce v hodině, krátká opakování jednodruhových mat. operací, novější učivo z geometrie

50%

Opakování jednodruhových mat. operací, procvičené učivo z geometrie

75%

Vícečetné mat. operace, geometrie dostatečně zopakovaného a procvičeného učiva

100%

Čtvrtletní tematické práce

I.stupeň – český jazyk

25%

Práce v hodině, krátká opakování novějšího učiva

50%

Opisy, přepisy, psaní, krátká písemná cvičení jednoho gramatického jevu, slohová cvičení, čtení, přednes básní, dramatizace

75%

Diktáty, pravopisná , doplňovací cvičení více gramatických jevů dostatečně zopakovaného a procvičeného učiva

100%

Čtvrtletní a tematické práce

I.stupeň – prvouka, vlastivěda, přírodověda

25%

Práce v hodině, jednoúkolové pracovní listy nebo práce v PS, drobné referáty, projekty

50%

Víceúkolové pracovní listy nebo práce v PS, pracnější projekty

75%

Průběžné opakování jednotlivého učiva

100%

Tematické práce

I.stupeň – výchovné předměty

100%

Všechny hodnocené jevy a činnosti

I.stupeň – cizí jazyk

25%

Krátká cvičení, práce v hodině

50%

Slovíčka, dlouhodobější domácí projekty

75%

Překlady, kratší gramatická písemná cvičení

100%

Čtvrtletní hodinové práce

II.stupeň – matematika

25%

Práce v hodině, krátká opakování mat. operací, geometrie do 10 min.

50%

Jednodruhové mat. operace, jednodušší geometrie do 20 min

75%

Vícečetné matematické operace, náročnější geometrie dom 25 min

100%

Čtvrtletní a tematické práce (více než 30 min)

II.stupeň – cizí jazyk

25%

Práce v hodině, krátká opakování novějšího učiva, krátká slohová cvičení, práce v PS

50%

Psaní, kratší písemná cvičení jednoho gramatického jevu, jednodušší slovíčka, delší slohová cvičení, čtení a překlad, dialog, projekty a prezentace

75%

Diktáty, pravopisná, doplňovací cvičení více gramatických jevů, nová složitější slovíčka

100%

Čtvrtletní tematické práce

 

 1. Pravidla pro využívání průměru známek : platí zásada, že klasifikační stupeň 1 udělujeme při průměru známek od 1,00 do 1,40, stupeň 2 při průměru známek od 1,60 do 2,40, stupeň 3 při průměru známek od 2,60 do 3,40, stupeň 4 při průměru známek od 3,60 do 4,40, stupeň 5 při průměru známek od 4,60. Rozsah průměrů od X,41 do X,59 dává možnost  pedagogovi přihlédnout k aktivitě a snaze žáka, k posouzení jeho pečlivosti při práci a zájmu o dosažení co nejlepšího výsledku.

 

 

 

 

 

6.3.5.  Stupně hodnocení chování (viz Vyhl.č.48/2006 Sb v platném znění, § 15 odst. 1)

 

(1) Při použití klasifikace se chování žáka ve škole  a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni :

a)  1 – velmi dobré,

b)  2 – uspokojivé,

c)  3 – neuspokojivé.

 

 

 

 

 

 

Obecná kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

 

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu . Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu . Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků i přes jejich kázeňská řešení, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy nebo ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Neomluvená absence od 11 do 25 vyučovacích hodin.

 

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Neomluvená absence nad 25 vyučovacích hodin.

 

 

Konkretizace pravidel pro udělování výchovných opatření žákům.

Výchovné opatření

Naplnění

1.Pochvala třídního učitele

- opakovaná účast na školních soutěžích

- jednorázový úspěch ve školní soutěži

- účast v okresním a vyšších kolech soutěží

- iniciativní přístup k plnění školních povinností (ne  

  výsledek, ten je oceněn známkou)

- pomoc při organizování školních akcí

- poctivé plnění funkce v třídní samosprávě

2. Pochvala ředitele školy

- úspěšná reprezentace v okresním a vyšších kolech  

  soutěží (1.-3.místo)

- záchrana života nebo majetku (bezprostředním zásahem nebo upozorněním)

3. Napomenutí třídního učitele

- opakované neplnění funkce třídní samosprávy

- opakované zapomínání pomůcek

- opakované porušení školního řádu (např. mimo místo    

   po zvonění)

- nepřezutí bez svolení pedagogického pracovníka

- opakovaně neoprávněný pobyt ve škole po vyučování

- opakované cílené vyrušování

4. Důtka třídního učitele

- opakované porušení zákazu vypnutí mobilního telefonu

- odmítnutí příkazu zaměstnance školy

- úmyslné poškození majetku školy

- drobná krádež (svačina, pití)

- opakované lhaní

- opakované vyrušování v hodinách (vykřikování,   

   vydávání zvuků….)

- nevhodné společenské chování (plivání, říhání, …

- narušování soukromí spolužáků (používání a osahávání   

  věcí spolužáků bez jejich svolení, obsah školní tašky…

- narušování osobního prostoru

- provokace, schovávání věcí,..

- nabádání spolužáků k porušování stanovených pravidel

- úmyslné ničení výsledků práce

- opakované neslušné chování vůči spolužákům (urážky,  

   vulgarismy,…

- neomluvená absence (0-4 hodin)

- žák přinese do školy cigarety, alkohol

5. Důtka ředitele školy

- opakované nepřezutí

- rvačka bez újmy na zdraví (facky, rány pěstí, chvaty,..

- úmyslné poškozování majetku školy a majetku  

  spolužáků

- krádež (věc, peníze)

- odmítání plnění příkazů zaměstnanců školy

- neslušné chování vůči zaměstnanci školy

- falšování (podvod)

- opakovaná rvačka

- nebezpečné předvádění ohrožující zdraví

- neomluvená absence (5-10 hodin)

- žák požije na půdě školy alkohol (cigareta)

- žák přechovává ostatní návykové látky

 

Konkretizace pravidel pro hodnocení chování žáka.

Stupeň z chování

Naplnění stupně z chování

Stupeň 1 – velmi dobré

-žák uvědoměle dodržuje  pravidla chování,  

 méně závažné přestupky ojedinělé, přístupný  

 výchovnému působení

Stupeň 2 – uspokojivé

-neomluvená absence 11-25 hodin

-opakované úmyslné poškozování majetku školy

-opakované krádeže (věci, peníze)

-opakované úmyslné neslušné chování vůči zaměstnanci  školy nebo spolužákům

-opakované falšování (podvody)

-jednání s možným následkem ohrožení nebo  

 poškození zdraví

-úmyslné zranění

- žák na půdě školy rozdává cigarety, alkohol

- žák na půdě školy je pod vlivem ostatní  

 návykové látky

Stupeň 3 - neuspokojivé

-neomluvená absence nad 25 hodin

-fyzické napadení zaměstnance školy

- žák rozdává na půdě školy ostatní návykové  

  látky

 

 

6.3.6 Výchovná opatření (viz Vyhláška č.48/2006 Sb § 17)

 

A) Pochvala ředitele školy – uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě,   

     zaznamenává se na vysvědčení (za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní    

     iniciativy, záslužný nebo statečný čin, mimořádně úspěšnou práci).

 

B) Pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel po projednání s ředitelem školy (za   

     výrazný projev školní  iniciativy, déletrvající úspěšnou práci). 

 

C) Napomenutí třídního učitele- uděluje třídní učitel (viz pravidla pro udělování výchovných opatření)

 

D) Důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel po projednání s ředitelem školy (viz pravidla pro udělování výchovných opatření)

 

E) Důtka ředitele školy – lze uložit po projednání v pedagogické radě ( viz pravidla pro udělování výchovných opatření)

 

 

Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly nebo uložení napomenutí nebo důtky a důvody jejich udělení prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Výchovné opatření zaznamená do katalogového listu.

 

 

 

 

 

 

6.4. Zásady pro používání slovního hodnocení

 

 

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení

Prospěch

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami

1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Úroveň myšlení

1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

1 – výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení

1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě

3 – dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

 

6.5.Celkové hodnocení žáka na vysvědčení  (viz Vyhl.č.48/2006, § 16 odst. 4)

 

A/Prospěl/a/  s vyznamenáním : není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školní vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2-chvalitebný,průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. Musí tomu odpovídat i slovní hodnocení.

 

B/Prospěl/a/ : není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5-nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 

C/Neprospěl/a/  je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5- nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí.

 

D/ Nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí .

 

 

6.6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

 

 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky :

a)      soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

b)     soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na vyučování,

c)      různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,  praktické, pohybové) ,didaktickými testy,

d)     kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  předepsanými učebními osnovami,

e)      analýzou různých činností žáka,

f)       konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP),

g)      rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

 1. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň deset  známek v hlavních předmětech (matematika,jazyky), resp. tři známky v ostatních předmětech za každé pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Zkoušení znalostí učiva je vymezeno povinnými výstupy učiva a podloženo prokazatelným probráním tohoto učiva (viz zápis v sešitě žáka a třídní knize). Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
 2. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel prokazatelně sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka.
 3. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
 4. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do přílohy třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Za dodržení tohoto opatření odpovídá ve své třídě třídní učitel.
 5. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
 6. Vyučující zajistí zapsání známek také do katalogového listu žáka a dbá o jejich úplnost. Do katalogového listu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatřenídalší údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
 7. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům.
 8. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:

a)      většinou neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden (striktně platí pro učivo probrané v době jejich nepřítomnosti),

b)     žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací,

c)      účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí,

d)     učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé  třídě není přípustné,

e)      před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva,

f)       prověřování znalostí s klasifikací je možné provádět až po dostatečném procvičení učiva.

 1. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů na pedagogické radě.

11.  Na konci klasifikačního období , nejpozději 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky klasifikace do katalogového listu  žáka a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Podrobnosti o komisionálním přezkoušení  (viz Vyhl.č.48/2006, § 22)

 

6.7.1 Komisionální zkouška

 

 1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:

a)      má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí (viz Zákon č.561/2004 Sb, § 52, odst. 4), 

b)     při konání opravné zkoušky (viz Zák.č.561/2004 Sb, § 53, odst. 1).

2.      Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad (viz. Vyhl.č.48/2006, § 22 odst.1).   V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst.4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor (Zák.č.561/2004 Sb,§ 53 odst.4).

3.      Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a)      předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,

b)     zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,

c)      přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

4.      Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

5.      O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

6.      Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

7.      Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

8.      Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

9.      Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch podle výsledku přezkoušení a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky, pokud došlo ke změně hodnocení.

 

 

 

6.8. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.
 2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.

3.      Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a poradce pro práci se žáky s poruchou učení s ostatními vyučujícími.

 1. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
 2. Žák zařazený do zdravotní  tělesné výchovy při  částečném  osvobození nebo při  úlevách  doporučených lékařem se klasifikuje v  tělesné výchově s přihlédnutím  k druhu a  stupni   postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.
 3. Podle výsledků z vyšetření na odborném pracovišti (PPP, speciální pedagogická centra,..) rozlišujeme žáky zohledňované (při klasifikaci se nezapočítávají specifické chyby) a integrované (u kterých platí totéž, ale podle upravených učebních plánů pro vzdělání).

 

 

 

6.9.  Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b, § 30 odst. 3 školského zákona)

Tento školní řád platí pro všechny zaměstnance, žáky a jejich zákonné zástupce školy :

Základní škola, Božice 393, PSČ 67164