Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy..

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k po-vinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021

Praha, 18. 3. 2020

Č. j.: MSMT-12639/2020-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Minis-terstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemoc-nění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,

 

 1. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:

Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

Pokud již vyhlášená kritéria neodpovídají níže uvedenému, je třeba upravená kritéria publi-kovat ještě před samotným zahájením zápisu v konkrétní ZŠ.

 

 1. Škola zřízená obcí, nebo svazkem obcí s dostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí (nedochází k převisu žádostí o přijetí nad kapacitu školy)

 

 1. Škola zřízená obcí nebo svazkem obcí s nedostatečnou kapacitou pro zápis spádo-vých dětí

 

 1. Škola s dostatečnou kapacitou k zápisu spádových dětí, ale převisem zájmu nespá-dových dětí

 

 1. Školy zřizované soukromým zřizovatelem nebo církví

 

 1. Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

 

Ad A

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

 

Ad B

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Situaci dětí, které škola nemůže při-jmout, musí řešit zřizovatel. Více viz Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016.

 

Ad C

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část bude zrušena, v případě nutnosti do-poručujeme případně s asistencí rodičů využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola před-nostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje loso-vání, které je provedeno transparentně.

 

Ad D

Ve smyslu mimořádných opatření a minimalizace osobního styku doporučujeme aktualizo-vat kritéria přijetí. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Doporučujeme v případě nutnosti, případně s asistencí rodičů, využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

 

Ad E

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

 

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

 

 1. poštou,

 

 1. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je ne-zbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákon-ného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,

 

 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

 

 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),

 

 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávně-nou, je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálko-vým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto pří-padech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

Ing. Robert Plaga Ph.D.

Digitálně podepsal Ing. Robert Plaga Ph.D.