Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční..

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v pondělí dne 6. dubna 2020 v předem dohodnutou dobu v budově školy

Zápis bude vzhledem k mimořádným opatřením organizován bez osobní přítomnosti dětí tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy (viz Opatření ministra školství,  č.j.: MSMT-12639/2020-1).

 

Zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, § 36, odst 3 :

 

(3)  Povinná školní  docházka začíná  počátkem školního roku, který následuje  po  dni,  kdy  dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce  června  příslušného  školního  roku,  může  být přijato k plnění povinné  školní  docházky  již  v  tomto  školním roce, je-li přiměřeně tělesně  i  duševně  vyspělé  a  požádá-li  o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou  přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince

k  plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření  školského  poradenského  zařízení,  podmínkou přijetí dítěte narozeného  od  ledna  do konce června doporučující vyjádření školského poradenského  zařízení  a  odborného  lékaře,  kterou  k žádosti přiloží

zákonný zástupce.

 

 Zákonný zástupce přinese s sebou : občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání