PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ BOŽICE

 1. Zásady provozu
  1. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů hygienickými a bezpečnostními předpisy.
  2. Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou.
  3. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržováním spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

 

 1. Provoz školní jídelny
  1. Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé a zaměstnanci ZŠ.
  2. Výdejní doba pro žáky a zaměstnance 11.10 hodin - 13.30 hodin.
  3. Do jídlonosičů (zadní vchod do kuchyně) 10.45 hodin - 11.00 hodin.
  4. Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě.
  5. Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí z prostor ŠJ.
  6. Výdej oběda do jídlonosiče je povolen žákům pouze v případě má-li zabezpečit stravování žáka v první den onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit, a to v době od 10.45 do 11.00 hodin u zadního vchodu do kuchyně.
  7. Do skleněných nádob se strava nevydává.
  8. Jídelní lístek sestavuje kuchařka ve spolupráci s vedoucí školní jídelny podle zásad zdravé výživy. Je sestavován vždy na celý týden dopředu a vyvěšen ve školní jídelně nebo na webových stránkách školy – www.zsbozice.cz
  9. Připomínky k jídelnímu lístku mohou strávníci sdělit vedoucí školní jídelny.

 

 1. Vnitřní řád školní jídelny
  1. Každý nový strávník musí mít řádně vyplněnou přihlášku ke stravování. Veškeré další informace mu budou poskytnuty v kanceláři ŠJ. Jakékoli změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy je povinen neprodleně nahlásit opět v kanceláři ŠJ. (např. přechod na jinou školu).

Školní jídelna poskytuje stravování žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla provozního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a dozoru v jídelně.

 1. Dozor ve školní jídelně je zajišťován pedagogickými pracovníky.
 2. Strávníci dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Udržují v jídelně čistotu při odebírání stravy a při stolování a po obědě odnášejí použité nádobí na místo určené.
 3. Povinností žáka je nahlásit veškeré závady ať technického nebo hygienického charakteru kuchařce nebo vedoucí ŠJ.
 4. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor, za nevhodné chování a opětovné porušování provozního řádu může být strávník vyloučen ze stravování.
 5. Ve stravovací části jídelny se nesmí zdržovat osoby, které se nestravují.
 6. Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování má žák nárok na stravu v době pobytu ve škole.

 

 1. Přihlašování a odhlašování obědů
  1. Odhlašování obědů je možné den předem nebo ještě ráno do 7.00 hodin/ pouze náhlé onemocnění/, na tel. č. 515 257 623 nebo v sešitě na vozíku před jídelnou/.
  2. Při školním výletě, lyžařském výcviku, exkurzi nebo jiné školní aktivitě se odhlašují obědy nejméně 3 dny předem.

 

 1. Cena stravného
  1. Strava se hradí předem!
  2. Cena stravy platné od 1.9. 2019:
   1. Strávníci       7 až 10 let                21,00 Kč
   2. Strávníci       11 až 14 let             24,00 Kč
   3. Strávníci       15 a více                   25,00 Kč

 

 1. Platby stravného
  1. Placení stravného je převodem na bankovní účet č. 4211288161/6800 nejpozději do 20 dne předcházejícího měsíce. Přeplatky se převádí do dalšího měsíce.
  2. Na konci školního roku k  30.6. bude provedeno vyúčtování obědů a případné přeplatky budou vráceny během měcíce července zpět na účet z kterého jsou posílány zálohy.
  3. Přílohou provozního řádu je vypočítaná kalkulace mzdových a věcných nákladů na jeden oběd, která je uložena u vedoucí školní jídelny.

 

Marcela Sucháčková

vedoucí školní jídelny

telefon: 515 257 623

 

Božice 1.5.2020