Informace školy o plánovaných aktivitách pro žáky 2.stupně ZŠ Božice.

S ohledem na možnost osobní účasti ve škole i žáků  2.stupně základních škol ještě v tomto školním roce, přikládám zaslaný manuál MŠMT . Je v podstatě stejný, jako ten, vydaný MŠMT  30.4.2020 k nástupu žáků I.stupně.  Na straně 9 dole přibyl odstavec, který se  týká   žáků II.stupně.                                                         

Organizace vzdělávacích aktivit  - po skupinách s maximálním počtem 15 žáků naplánovaných v takovém čase, aby se minimalizovalo velké shromažďování  osob .  Stravování  těchto žáků s ohledem na způsob organizace nebude možné. Osobní přítomnost žáka ve škole bude využita k individuálním nebo skupinovým konzultacím ke klasifikaci na konci školního roku nebo k aktuálnímu učivu, vyzvednutí  školních potřeb a osobních věcí žáků, odevzdávání učebnic  u žáků, kteří na konci školního roku odcházejí na jiné školy a seznámení s termínem a způsobem předání vysvědčení.  

Bližší informace obdrží žáci i jejich zákonní zástupci od třídních učitelů.                                                                                                           

Dále platí povinnost pro zákonné zástupce žáků podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory.                                                      

Provozní doba zařízení je od 6:00 do 16:00 hodin. Pro žáky  2.stupně je vyhrazena doba od 8:00 do 11:00, pro skupinu žáků maximálně 45 minut (ne každý den).                                                             

Provoz školy a hygienická opatření se řídí metodickým materiálem MŠMT (odstupy, roušky, skupiny …).                                                                                                                                                                   

Předávání a vyzvedávání žáků bude v tomto období uskutečňováno obvyklým způsobem stejně jako omlouvání absence žáka.                                                                                                                                          

Prosím žáky 2.stupně naší školy i jejich zákonné zástupce, aby sledovali obvyklé informační cesty, kde budou informace průběžně upřesňovány.

                                                                                                             Jan Peterka, ředitel školy