Pravidla pro distanční výuku na ZŠ Božice

Vychází z doporučení uveřejněných v materiálech „Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem, MŠMT, Praha, 23.9.2020“, „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19, MŠMT, 24. 8. 2020“ a „Stručné shrnutí informací k distančnímu vzdělávání pro základní a střední vzdělávání, ČŠI, 2020“.

Kdy začít s distanční výukou : viz „Provoz škol …“ strana 13. Smíšená výuka v případě, že se onemocnění Covid-19 či karanténa týká více jak 50% účastníků vzdělávání ve skupině. Kompletní distanční výuka, pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí ve škole nebo třídě (skupině).

Pravidla :                                                                                                                                                                                

1.Způsob komunikace : a) škola on-line – informace o hodnocení a běžná komunikace se zákonnými zástupci žáků (textová zpráva i s přílohou, pokud je zadán e-mail na kartě ZZ),                                         

b) office.com -  školní e-mail, který mají všichni žáci a pedagogičtí pracovníci  (pokyny k užívání jsou uvedeny na stránkách zsbozice.cz). Tento způsob je  určen především pro distanční výuku.                Pro případy bez možnosti připojení k internetu je možná papírová korespondence (dle dohody s pedagogickými pracovníky školy).                                                                                                                                                                       

2.Časové vymezení pro komunikaci :                                                                                                              

 on-line výuka (videokonference) podle přiloženého rozvrhu možnost 1x týdně v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk,                                                                                                                    

on-line zadávání práce (přečíst, vypsat, úkoly,…) pouze ve všední dny v časovém rozsahu daném rozvrhem hodin, t.j od 7:30 do 14:00 hodin.  Může být každý den, kdy je předmět v rozvrhu nebo jen jednou za týden (například, kdy je předmět poprvé v týdenním rozvrhu).                                                

Pokud bude pro některé žáky domluvena výuka off-line, předání úkolů papírem dle dohody s vyučujícím, kdykoliv v pracovní době vymezené rozvrhem hodin .                                                                     

3.Zadávání prácejen ve všední dny (právo na volný čas a jiné aktivity žáků) a v době od 7:30 hodin do 14:00 hodin ve všední dny (viz text ad 2). Při zadávání volit rozsah odpovídající vyučovací hodině (méně je více) a protože ne všechno lze předat  a naučit distančně, zaměřit se především  na důležité výstupy (viz RVP, ŠVP). Pokud je součástí  zadávané práce domácí úkol, který má prověřit míru pochopení  učiva žákem  platí, že obtížnost zadání odpovídá  schopnostem žáků (nejlépe diferencovaně nebo alespoň odpovídá úrovni nejslabších žáků ve skupině s možností volby náročnějších zadání), rozsah a časová náročnost  vyhovující požadavkům práv žáka – cca 15 minut práce na jednu vyučovací hodinu v týdenním rozvrhu. Povinný úkol  je vhodné  kontrolovat. Je to vhodná zpětná vazba ze strany pedagoga s doporučením formativního hodnocení (pochopili x nepochopili, zvládli x nezvládli, co je třeba dovysvětlit, procvičit,…  Domácí úkoly slouží pedagogům ke zpětné vazbě o míře pochopení učiva žákem a k plánování své práce. Domácí úkol slouží žákům a jejich zákonným zástupcům k posouzení vlastních schopností a naplánování práce na dobrovolných úkolech resp. využití konzultace s pedagogickým pracovníkem. Domácí úkoly není vhodné hodnotit známkou, ale mohou pedagogickému pracovníkovi  pomoci s naplánováním objektivního způsobu získání podkladů ke klasifikaci přezkoušením znalostí  prezenčním způsobem.                                                                                                

4.Důležitá obecná doporučení :                                                                                                                                            

 - není  reálný stejný rozsah učiva při distanční výuce jako při prezenční                                                        

 - nepřeceňovat možnosti rodičů, není úlohou rodičů přebírat povinnosti školy                                                               - stanovovat realistické termíny pro plnění úkolů                                                                                                        

 - pro komunikaci v rámci distanční výuky používat jen výše uvedené způsoby                                            

- konzultační hodiny by měly korespondovat se zveřejněným  plánem konzultačních hodin všech pedagogických pracovníků (viz příloha)                                                                                                                

- on-line synchronní výuka by neměla přesahovat 3 vyučovací hodiny po sobě