Informace k otevření školy od 12. 4. 2021

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Prezenční výuku zahájí od pondělí 12. 4. 2021 žáci 1., 3., 4. třídy v pravidelném denním režimu. 

Žáci ostatních tříd pokračují v dosavadních režimech distanční výuky. 


1) RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA JE V PROVOZU POUZE PRO ŽÁKY 1. A 2. TŘÍDY 

Omlouváme se. V ranním čase nedokážeme personálně dodržet předepsanou homogenitu skupin ŠD. Navíc byl předchozí zájem o ranní ŠD minimální. 


2)RANNÍ VSTUP DO BUDOVY 

a) Pro všechny osoby platí povinnost mít při vstupu nasazenou předepsanou ochranu dýchacích cest. 

b) Třetí osoby (mj. i rodiče) mohou vstupovat do budovy školy pouze výjimečně a po předchozím sjednání návštěvy (výjimkou je možný doprovod rodičů žáků k testování – viz část 3) 

c) Prosíme – neshlukujte se. Děkujeme. 

d) Doba vstupu žáků je od 7:25 do 7.45 hod, vstup žáků bude koordinovat pan školník. 


3) TESTOVÁNÍ 

 

a) V testovacích učebnách jsou dodrženy hygienické požadavky a rozmístěn příslušný materiál, místnost se větrá. 

b) TU a další osoba u testování každé třídy jsou poučeny. 

c) TU a další osoba provádí dohled a dopomoc u testování žáků. 

d) Po provedení stěru je předepsána čekací doba na výsledek testování - 15 minut. 

e) Vyhodnocení ukazuje výsledek negativní nebo pozitivní. 

f) Žák ukáže výsledek TU, a po kontrole umístí test do odpadového pytle. 

g) Po celou dobu TU dbá na dodržování předepsaných hygienických pravidel. 

h) Žáci s negativními výsledky pokračují už společně ve výuce v kmenové třídě. 

i) Žáky s pozitivním výsledkem zůstává v karanténní místnosti. 

j) Hospodářka školy paní Walterová informuje zákonné zástupce žáka s?pozitivním výsledkem a požádá je o vyzvednutí jejich dítěte ze školy. 

k) Žáci s pozitivním výsledkem testu počkají na zákonného zástupce (k dispozici mají oddělenou toaletu). 


4)DOPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ 

a) Výuka probíhá v kmenové učebně. 

b) V učebnách se často větrá. Doporučujeme vzít v úvahu při výběru oblečení. 

c) Výuka v pondělí a ve čtvrtek bude časově ovlivněna délkou testování. 

d) Vyučující úvodní hodiny připomene žákům hygienická pravidla. 

e) Vyučující úvodních hodin předmětů se zaměří na socializační aktivity napříč třídou, na připomenutí školních režimů a připomenutí pravidel svého předmětu. 

f) Výuka probíhá podle stálého rozvrhu (drobné úpravy u některých tříd viz bakaláři – rozvrh). 

 

6) OBĚD 

Platí zachování homogenity kolektivu tříd. 

Žáci do ŠJ vstupují pouze v celém kolektivu třídy. 

Samostatně žák do ŠJ vstupovat nemůže. 

Časy příchodu tříd na oběd jsou proto přesně stanoveny. 

Nastává i situace, kdy se čas oběda dané třídy nekryje přesně s koncem jejího vyučování. 

Na oběd žáky odvádí vyučující. 

Pozor – některé odchody na oběd jsou určeny na dobu v průběhu vyučovací hodiny. 

V takovém případě vezme učitel do ŠJ i neobědvající žáky. 

Po dobu oběda setrvá učitel s žáky v ŠJ. 

Nedružinové žáky, kterým skončilo vyučování, odešle učitel z jídelny do šatny. 

Žádáme rodiče, kteří osobně vyzvedávají dítě po obědě, aby čas vyzvedávání přizpůsobili časovému režimu výdeje oběda (viz přehled níže). 

12. – 16.4.2021 (resp. každý lichý týden, po dobu rotačního režimu) 

1. třída – svačina 8:15 h, oběd 11:30 h 

3. třída – svačina 8:30 h, oběd 11:55 h 

4. třída – svačina 9:30 h, oběd 12:15 h 

 

19. – 23.4.2021 (resp. každý sudý týden, po dobu rotačního režimu) 

2. třída – svačina 8:15 h, oběd 11:30 h 

5. A – svačina 8:30 h, oběd 11:55 h 

5. B – svačina 8:45 h, oběd 12:15 h. 

 

7) ŠKOLNÍ DRUŽINA - odpolední 

Je zachována homogenita tříd i pro oddělení ŠD. Vychovatelky ŠD zůstávají ve svém oddělení do 16,30 (1.a 3. tř.), do 15,00 (4.tř.) 

Prosíme rodiče, aby při vyzvedávání svého dítěte ze školní družiny nevstupovali do prostor šaten a vyčkali na jeho příchod před vstupem do budovy školy. Děkujeme. 

12. - 16.4.: 

Vychovatelka třída ve třídě 

Obořilová            3.               ŠD (nad tělocvičnou) 

Bláhová               1.               malá ŠD (2.tř.) 

Šebková              4.                4. 

 

 

Distanční vyučování od 12. 4.:  

režimy pro uvedené třídy probíhají nadále beze změn - žáci 2.tř., 5.A, 5.B, 6.- 9. ročníku. 

Zbývající žáci 1. stupně zahájí rotační prezenční výuku v pondělí 19. 4. V?případě změn vás budeme operativně informovat.