Historie školy

První zmínky o školství na Hostomicku

 První zmínka o školství na Hostomicku pochází z roku 1370. V nedalekých Bezdědicích prý tamější střídník (tj. placený náhradník za duchovního) vyučoval chlapce. Z Bezdědic pochází ještě o tři staletí mladší zpráva o tom, že v nich vyučoval voják Matěj Michaláč, kterého roku 1696 vystřídal kostelník Kašpar Hrdlička.

 

Historie školství v Hostomicích

První škola je v Hostomicích doložena po skončení třicetileté války. Vyučovalo se v polorozbořeném statku, ke kterému se nikdo nehlásil. Byla v něm upravena jedna místnost pro vyučování a jedna jako byt učitele. Roku 1717 obec statek prodala a školu přestěhovala do poničeného domu při cestě na Dobříš. Roku 1734 byla škola přesunuta na důstojnější místo do dřevěného domu na náměstí. Zde setrvala šest desetiletí, než zanikla při velkém požáru, který zachvátil Hostomice roku 1797. Škola byla proto přeložena do jiného, avšak nevyhovujícího domu na náměstí. Na stálé stížnosti učitele Lémana, že stavení je pro školu velmi nezdravé, zakoupila obec roku 1801 dům na náměstí. Ten byl ovšem pro školu příliš malý, a tak město přikročilo ke stavbě nové školní budovy. Za tímto účelem byly na náměstí zbourány dřevěné masné krámy u dnes již neexistujícího rybníku Jordánu. Nová škola byla slavnostně otevřena roku 1822. Měla dvě učebny a byt pro učitele. Dnes je tato budova využívaná jako pošta.

 

Současná školní budova

Školní budova na náměstí se postupně stávala pro rostoucí počet žáků zcela nedostačující. V roce 1853 byla zřízena třetí třída, která musela sídlit v jiné budově. Do roku 1880 byla škola rozšířena na pětitřídní. Vyučovat se muselo dokonce i v budově radnice. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o stavbě nové školní budovy. Její základní kámen byl položen roku 1899. Stavělo se dle projektu ing. Josefa Srba z Prahy, stavbu prováděl František Eliášek z Hostomic.

Nová budova školy byla slavnostně vysvěcena a otevřena 29. září 1900. Původně pojmula obecnou školu, průmyslovou školu a trojtřídní měšťanskou školu pro chlapce i dívky. Dnes se v této budově nachází druhý stupeň základní školy.

 

Dějiny školy v minulém století

V minulém století doznala škola řady změn, naštěstí, přes nepřízeň doby, mnohdy pozitivních. Tak například roku 1955 byla ve škole zřízena školní jídelna. (Ke "hromadnému stravování" se toho roku přihlásilo padesát strávníků. O čtyři roky později to však bylo již sto třicet).

Přelom padesátých a šedesátých let přinesl necitlivý zásah do vzhledu školní budovy. Z jejího průčelí a bočních stěn byly odstraněny ozdobné římsy a plastické ornamenty. Krásná budova, která představovala směsici neorenesance a neobaroka, ztratila do zanačné míry svůj půvab. Původní vzhled zůstal částečně zachován jen v zadní části budovy. Podotkněme však, že vzhled mnohých školních budov (a nejen jich) byl v období vlády komunistické strany často poškozen ještě výrazněji devastujícím způsobem. 

 V roce 1985, v období velkého populačního růstu, byla k původní budově školy dostavěna přístavba pro první stupeň. Ta svým nevýrazným vnějším architektonickým řešením odpovídá době svého vzniku. Během rekonstrukce školy v roce 2002 však tato budova byla vnitřním vybavením zcela přizpůsobena moderním podmínkám.

Od roku 1992 nese škola jméno hostomického rodáka, akademického malíře Pavla Lisého. Téhož roku byla ke škole přistavěna moderní tělocvična a družina.

Při příležitosti oslav stého výročí otevření nové školní budovy byl roku 2000 vyňat základní kámen, ve kterém byla nalezena skříňka s dobovými předměty, které nám na odkázali naši předkové (dobové mince, noviny aj.). Do skříňkdy byly vloženy předměty z naší doby a poté byla i se základním kamenem uložena zpět na původní místo.

Výrazné zlepšení prostředí ve škole znamenal rok 2002. Byla zřízena nová plynová kotelna, postaven nový komín, zrekonstruována všechna sociální zařízení, zavedena voda do tříd, položena nová dlažba, přistavěn spojovací koridor do tělocvičny a nový vchod do školy s novým vstupním vestibulem. Téhož roku proběhla rekonstrukce krovů a celé střechy. K budovám školy přibyla nová, vkusně architektonicky řešená školní jídelna.