Distanční a prezenční výuka - informace

Na základě sady opatření pro školy od 12.10. do 23.10.2020 bude výuka probíhat následovně:

  1. stupeň  - stejný režim jako doposud (detaily případně sdělí třídní učitel)
  2. stupeň – střídavá výuka po třídách

do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků, zbytek je vzděláván distančně a to následovně:

1. týden:

Prezenčně 12.10.2020 – 16.10.2020 – 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

Distančně 12.10.2020 – 16.10.2020 – 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

 

2. týden (naopak, tedy):

Prezenčně 19.10.2020 – 23.10.2020 – 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

Distančně 19.10.2020 – 23.10.2020 – 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

 

Distanční vzdělávání bude realizováno na základě pokynů jednotlivých vyučujících (on-line, zasíláním materiálů, aj.) a je povinné. Pokud se žák on-line výuky (videokonference) nemůže zúčastnit, je nutné tuto absenci omluvit. Klasifikace probíhá jako při prezenční výuce.

 

Další omezení na tuto dobu:

  • zákaz plavání
  • zákaz kroužků a klubů (mimo individuální výuku na hudební nástroje)

 

26.10. a 27.10. byly vyhlášeny jako celoplošné dny volna – boj proti COVID 19. Následuje státní svátek 28.10. a dva dny řádných prázdnin 29.-30.10.2020.

 

 

Distanční výuka – 2. stupeň

Pravidla:

  • distanční výuku v jednotlivých předmětech koordinují daní vyučující;
  • pro aktuální informace je nutno sledovat bakaláře (na následující týden budou informace zaslány dnes či nejpozději během víkendu);
  • vyučující v dané hodině distanční výuky (dle rozvrhu) může zvolit on-line či off-line distanční formu, o které bude předem žáky informovat;
  • on-line výuka probíhá na jakémkoliv zařízení s internetem, kde žáci spustí aplikaci MS Teams;
  • off-line výuka (zasílání materiálů, aj.) probíhá rovněž přes aplikaci MS Teams (všichni žáci byli seznámeni s tímto prostředím, dostali přihlašovací údaje a ve škole se přihlásili a komunikovali s vyučujícími);


Výňatek z METODICKÉHO DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM / MŠMT:

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky, jak je popsáno níže. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí/žáků/studentů, tak také personálním a technickým možnostem školy. O konkrétních vnitřních pravidlech organizace výuky (smíšené, distanční a prezenční) ve škole rozhoduje ředitel školy s ohledem na aktuální možnosti a podmínky školy.

Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji. Rozlišujeme synchronní a asynchronní on-line výuku. I Při synchronní výuce je učitel propojen s dětmi/žáky/studenty zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy3 v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu.

Při asynchronní výuce děti/žáci/studenti pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány pro tento druh práce mohou být nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby.

Je zřejmé, že obě formy on-line výuky, synchronní i asynchronní, mají své klady i zápory. Jejich využití se musí řídit konkrétními podmínkami školy i dětí/žáků/studentů. Nejlepšího efektu je dosahováno tam, kde jsou obě formy vhodně kombinovány.