Jak probíhá distanční výuka?

Kdyby nám učitelům někdo před rokem řekl, že nás čeká výuka na dálku – tedy distanční výuka přes počítač, asi bychom si ukazovali na čelo. A vidíte, bude to rok, co se školy poprvé uzavřely.

Nyní distanční výuka probíhá od 3. třídy až po deváté ročníky. Ve škole je přítomna pouze 1. a 2. třída.

Jak distanční výuka probíhá? Každá třída má pevný rozvrh on-line hodin. Žáci i učitelé se připojují přes aplikaci Microsoft Teams. Zde dochází ke komunikaci, sdílení souborů, zobrazování zadání či přímo postupné řešení příkladů, jako kdyby byly psány na školní tabuli. Doma žáci samostatně pracují i na zadaných úkolech, které nahrazují vyučovací hodiny, které nejsou on-line. Vypracované úkoly žáci vyfotí a zašlou vyučujícímu ke kontrole. Ověřování znalostí probíhá obdobným způsobem – hodnocení samostatných prací, ústní zkoušení, písemná práce vytvořená učitelem v aplikaci Forms, skupinové práce přímo v on-line hodině atd.

Distanční výuka je též založena na technice a přenosu dat. To do výuky vnáší určitá úskalí. Stává se, že se žáci nemohou připojit do hodiny, někdy se jim přenos „seká“, někdy se jim zobrazí zadání písemné práce až po čase, kdy ji měli odevzdat.

Domníváme se, že pokud se dítě poctivě on-line výuky účastní, nemělo by mít problémy. Žáci též mohou kdykoliv své učitele požádat o pomoc (dovysvětlení látky, pomoc se zadaným úkolem,…).

Na závěr si všichni přejeme, aby se žáci mohli vrátit do školy nejen proto, že budou pokračovat v tak potřebné prezenční výuce, ale i z hlediska sociálních kontaktů a vztahů.

V Hostomicích 22.2.2021                                                                                                                              Za ZŠ D. Fatková