Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2024/2025

INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (ZÁPIS DO 1. TŘÍDY):

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis se týká všech dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2024

K zápisu si přineste:

• rodný list dítěte

• občanský průkaz zákonného zástupce

• u dítěte po odkladu přineste i rozhodnutí o odkladu, bylo-li vydáno jinou ZŠ

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

1. trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy

2. věk dítěte (dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)

3. kapacita školy

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ:

  • vydá ředitelka školy do 30 dnů od zápisu a bude zveřejněno na vstupních dveřích školy a webových stránkách školy
  • rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy
  • rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně na adresu zákonného zástupce

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

  • zákonný zástupce může u zápisu písemně požádat o odklad školní docházky svého dítěte
  • k žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa - objednejte Vaše dítě co nejdříve k posouzení školní zralosti do PPP

 

PŘEDČASNÉ ZAŠKOLENÍ:

  • podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let od 1. září 2024 do 31. prosince 2024 je žádost zákonných zástupců doplněna o doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let od 1. ledna 2025 do 30. června 2024 je žádost zákonných zástupců doplněna o doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře