Zápis dětí do 1. ročníků základních škol v Přerově

 K zahájení povinné školní docházky se do 1. ročníků základních škol povinně zapisují děti, které do 31. 08. 2024 dovrší 6-ti let. Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, lze ve stejném termínu zapsat i děti, které jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a dosáhnou šestého roku věku do 30. 06. 2025. Nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce lze stíhat dle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitel základní školy, kde bylo dítě u zápisu, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonní zástupci dítěte (dále jen rodiče) mají ze zákona právo volby školy. Na území statutárního města Přerova platí Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova, v platném znění. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu této školy. Uvedená vyhláška je vyvěšena na všech základních školách. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel základní školy ve správním řízení. Krajský úřad Olomouckého kraje rozhoduje o odvoláních proti tomuto rozhodnutí ředitele podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Soubory ke stažení