Programové cíle školy

Vážení rodiče,

 

naše škola Vám a Vašim dětem nabízí na nadstandardní služby, které jsou poskytované v rámci Školního poradenského pracoviště. Nabízíme Vám služby speciálního pedagoga, školního psychologa, sociálního pedagoga a kariérového poradce.

Nabízíme:

  • poradenství v oblasti vzdělávání, výchovy či v sociálně právní oblasti
  • poskytnutí logopedické péče
  • pomoc při řešení krizových situací žáků
  • podporu volnočasových aktivit
  • zprostředkování kontaktu s poradenskými, zdravotnickými a jinými pracovišti, neziskovými organizacemi, státními institucemi,
  • individuální přístup ke každému dítěti – spolupráce učitelů, rodičů a odborníků poradenského pracoviště

 

Našim cílem není speciální škola pro speciální děti, které budou vzdělávány
podle speciálních programů speciálními učiteli, ve speciálních třídách.

Inkluzivní prostředí, metody učení, při kterých je žák aktivní, koordinace
činností pedagogů v rámci školy, mezi školami, přizpůsobení vzdělávacích
programů směrem k potřebám našich žáků (nikoli v oblasti naplnění výstupů,
rozvoje klíčových kompetencí, ale spíše v oblasti výběru vzdělávacích obsahů,
postavení učebního plánu, způsobu organizace výuky) jsou nutné pro to, aby
ze škol odcházeli vzdělaní a kompetentní žáci, kteří se uplatní
na středním stupni vzdělávání a trhu práce.

 

Důležitou roli má v koncepci školy i tzv. včasná péče pro děti předškolního věku.
Máme přípravnou třídu, kde se naši pedagogové snaží pracovat jak se sociálním
znevýhodněním žáků, tak i předcházet jejich školní neúspěšnosti, poskytnout rodině,
dítěti i společnosti předpoklady k sociální integraci.

Přípravná třída je určena:

  • dětem s odkladem školní docházky, u kterých se vyskytuje oslabení některých psychických funkcí, popř. jejich nerovnoměrný vývoj, jenž brání dobrému startu ve škole
  • pětiletým dětem, kterým poskytuje kvalitní přípravu na úspěšné zahájení školní docházky

Do přípravné třídy jsou přednostně přijímány děti s potřebou komplexního rozvoje pro nástup do ZŠ. Je vhodná i pro děti nesoustředěné a úzkostné.

Nabízíme bohatý program cílené péče a optimální podmínky k rozvinutí všeho dobrého a tvůrčího, co v dětech je.

V případě zájmu rodičů je možno zařadit i dítě bez uvedeného oslabení.