Sociální pedagog

Mgr. Jiří Daněk, sociální pedagog

1. patro, školní poradenské pracoviště, dveře č. 16

Pro rodiče: pondělí 8:00 – 8:45

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 24

E-mail:danek.konzultace@seznam.cz Jak pomáhá sociální pedagog?

  • spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, asistenty, žáky, rodiči, úřady práce a jinými organizacemi
  • spolupracuje s obecními a městskými úřady, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi
  • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými žáky
  • spolupracuje s OSPOD, Policií ČR, PPP, SVP, SPC, lékaři, diagnostickými ústavy
  • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení
  • vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou
  • zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání , sociálně patologické jevy, kriminalita, ...)
  • poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky)
  • zajišťuje přípravu na přijímacího řízení (pomoc sociálně znevýhodněným žákům s agendou spjatou s přijímacím řízením - přihlášky, zápisové lístky, ...)