Ochrana osobních údajů - GDPR

Správce osobních údajů: ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16

Kontakty na pověřence: Ing. Renata Lounová

e-mail: poverenec@prerov.eu

telefon.: 581 268 135

adresa: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

 

Statutární město Přerov (dále jen „SMPr“) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.

SMPr tímto informuje subjekty údajů o právu za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů námitky.

Výše uvedená práva je stěžovatel oprávněn uplatnit v písemné listinné (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem nebo datová schránka) na kontaktních údajích správce uvedených výše.

SMPr tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

SMPr tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR.

 SMPr informuje o právu konzultace problematiky zpracování osobních údajů s pověřencem pro ochranu osobních údajů SMPr, přičemž je možné po předchozím objednání využít osobní konzultace s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

SMPr nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V rámci SMPr nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10