ZŠ Boženy Němcové - centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Tento projekt realizuje ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 již od 1. 11. 2010 a je reakcí na situaci žáků školy, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělání.

       Díky tomuto projektu bylo na ZŠ B. Němcové vytvořeno školní poradenské pracoviště, ve kterém jsou zaměstnáni odborníci napomáhající vytvoření rovných příležitostí dětí znevýhodněných sociálním prostředím, ve kterém vyrůstají. Dále byli proškoleni pedagogové na 1. i 2. stupni této ZŠ ve vzdělávací metodě „Začít spolu“. Toto proškolení společně s nabízenou speciálně pedagogickou a psychologickou podporou pomáhá pedagogům lépe zvládat obtížnost práce s touto specifickou skupinou žáků. Kromě žáků se sociálním znevýhodněním se tato podpora také velmi osvědčila u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně u žáků s poruchami chování, ADHD apod. V období realizace bude nakoupeno také vybavení učeben včetně interaktivní tabule a další např. didaktické pomůcky. Vycházející žáci školy a jejich rodiče mohou využít služeb kariérového poradce, který jim pomáhá s volbou povolání. Organizuje také exkurze zameřené na orientaci na trhu práce a motivaci k dalšímu studiu.

 

Cíle projektu:

- Vytvoření fungujícího vzdělávacího centra

- Speciálně pedagogické služby pro žáky

- Psychologické služby pro žáky

- Služby kariérového poradce

- Poradenské služby pro rodiče, děti, učitele i pro pomáhající organizace

- Realizace volnočasových aktivit pod vedením pedagoga

 

Ukončení projektu: 30. 6. 2012Více zde: http://cepoza.webnode.cz/