Přípravná třída pro školní rok 2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 otevíráme přípravnou třídu, pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy.

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Prvořadým posláním přípravné třídy je připravit dítě k bezproblémovému nástupu do první třídy základní školy.

Do přípravné třídy lze přijmout děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přednostně děti, kterým byl povolen odklad školní docházky, pak i děti pětileté na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

Je určena především pro děti:

  • s odkladem školní docházky;
  • se sníženou schopností soustředit se;
  • s vadou řeči;
  • s grafomotorickými obtížemi;
  • s poruchou koordinace pohybu, zrakovou či sluchovou;

 

O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.