Logo školy

Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10
Adresa školy: Ulice: Podskalská 10
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 128 46
Ředitel:Ing. Milan Chmelař
Kontakt na školu Telefon: 224 921 948,22
Email: info@podskalska.cz
Web: www.podskalska.cz
IČ:61385930
RED-IZO:600004856
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Podskalská 10
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 128 46
Kontakt na školu: Telefon: 224 919 990
Fax: 221 595 433
IZO:000638366
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 840
Aktuální počet žáků: 650
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B, tramvaj 3, 17, 4, 7, 14, 16, 18, 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, Exkurze pro žáky základních škol a přednášky o potravinářském průmyslu., sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Škola se pravidelně zapojuje svými pivovarskými produkty do mnoha soutěží - Jarní cena minipivovarů na Zvíkově nebo Táborské slavnosti, kde výrobky žáků se u,isťují na předních místech nebo jsou vítězové jednotlivých kategorií.
Domácí spolupráce : Škola je zapojena do soutěže o nejlepší tradiční potravinářský výrobek Česká chuťovka a Dětská chuťovka, kde je spoluorganizátorem a vybraní žáci působí i porotě.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Všichni učitelé mají vyhrazenou konzultační dobu, ve které může přijít jakýkoliv žák se studijním problémem.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Podskalská 10
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 128 46
Kontakt na školu: Telefon: 221 595 403
Fax: 221 595 433
IZO:110026063
Základní informace
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 850
Aktuální počet studentů: 240
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 105
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaje na zastávku Palackého náměstí 3, 4, 7, 10, 16, 17 a zastávka metra Karlovo náměstí trasy B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: ekonomické, personální
Speciálně vybavené odborné učebny: jazykové učebny, učebny na výpočetní techniku, posluchárny
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: účetnictví a finance, personální řízení
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ano
ŠJ
Adresa: Ulice: Podskalská 10
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 128 46
Kontakt na školu: Telefon: 224 918 251
Fax: 224 910 317
IZO:102413142