Logo školy

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hovorčovická 1281
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA
Kontakt na školu Telefon: 233 543 233
Email: praha@trivis.cz
Web: www.trivispraha.cz
IČ:25109138
RED-IZO:600006051
Zřizovatel:TRIVIS, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hovorčovická 1281
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 543 233
IZO:049356062
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 715
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. listopadu, 24. listopadu, 26. listopadu 2022 + 12.ledna 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13./14.duben 2023 + náhradní termín 10./11. května 2023 = určuje Cermat
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C - Kobylisy, bus linky 144, 200, 152, 177 do stanice Písečná
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 23000
Rozšířené informace o ročním školném: od září 2023 dojde k navýšení na 25 000 Kč/rok= denní studium; dálkové studium od září 2023 bude 15 000 Kč
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Výzva 54 - program zaměřený na začleňování žáků s OMJ - odlišným mateřským jazykem do výuky
Domácí spolupráce : praxe v bezpečnostních složkách a složkách veřejné správy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Šance na návrat
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, slabší žáci, žáci s odlišným mateřským jazykem
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: střelecký kroužek, Army kroužek, SOTT - kroužek sebeobrany, sportovní, jazykové, zdravotnické, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hovorčovická 1281
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 911 561
IZO:110350201
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 500
Aktuální počet studentů: 135
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 40
Dny otevřených dveří (termíny): jaro 2023, viz web školy TRIVIS PRAHA VOŠ
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor
Termín přijímacích zkoušek: červen 2023
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: metroC - Kobylisy, bus linky 144, 200, 152, 177 do stanice Písečná
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Roční školné v Kč: 22500
Snížené školné: ne
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: bezpečnostně právní činnost- vzdělávací program: Krizové řízení a Prevence kriminality
Speciálně vybavené odborné učebny: učebny jazyků, IT učebna, učebna kriminalistiky
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, plesy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: prevence kriminality, krizové řízení
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: individuální přístup
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, respirium
Ubytování: ne
Stravování: ano