Logo školy

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hovorčovická 1281
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA
Kontakt na školu Telefon: 233 543 233
Email: praha@trivis.cz
Web: www.trivispraha.cz
IČ:25109138
RED-IZO:600006051
Zřizovatel:TRIVIS, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hovorčovická 1281
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 543 233
IZO:049356062
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 715
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. listopadu, 24. listopadu, 26. listopadu 2022 + 12.ledna 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13./14.duben 2023 + náhradní termín 10./11. května 2023 = určuje Cermat
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C - Kobylisy, bus linky 144, 200, 152, 177 do stanice Písečná
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 23000
Rozšířené informace o ročním školném: od září 2023 dojde k navýšení na 25 000 Kč/rok= denní studium; dálkové studium od září 2023 bude 15 000 Kč
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Výzva 54 - program zaměřený na začleňování žáků s OMJ - odlišným mateřským jazykem do výuky
Domácí spolupráce : praxe v bezpečnostních složkách a složkách veřejné správy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Šance na návrat
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, slabší žáci, žáci s odlišným mateřským jazykem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, zdravotnické, sportovní, programování/robotika, střelecký kroužek, Army kroužek, SOTT - kroužek sebeobrany
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hovorčovická 1281
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 911 561
IZO:110350201
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 500
Aktuální počet studentů: 135
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 40
Dny otevřených dveří (termíny): jaro 2023, viz web školy TRIVIS PRAHA VOŠ
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor
Termín přijímacích zkoušek: červen 2023
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: metroC - Kobylisy, bus linky 144, 200, 152, 177 do stanice Písečná
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Roční školné v Kč: 22500
Snížené školné: ne
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: bezpečnostně právní činnost- vzdělávací program: Krizové řízení a Prevence kriminality
Speciálně vybavené odborné učebny: učebny jazyků, IT učebna, učebna kriminalistiky
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, plesy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: prevence kriminality, krizové řízení
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: individuální přístup
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, respirium
Ubytování: ne
Stravování: ano