Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
Adresa školy: Ulice: Legionářů 402
Obec: Příbram VII
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Ředitel:Mgr. Ivana Kadeřábková
Kontakt na školu Telefon: 326 531 139
Email: info@gym.pb.cz
Web: http://gympb.cz
IČ:61100226
RED-IZO:600007847
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Legionářů 402
Obec: Příbram VII
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 02
Kontakt na školu: Telefon: 326 531 139
IZO:000068926
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 598
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 12. 2022; 14. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: od 22. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD linky 2A, 2B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, zahraniční poznávací zájezdy, zahraniční výměnné zájezdy, tuzemské poznávací pobyty
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Certifikáty škol: Škola UNESCO, Fakultní škola PřF UK
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, ruský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: především nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, literárně-dramatické, společenské hry, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 402
Obec: Příbram VII
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 02
Kontakt na školu: Telefon: 318 622 991
IZO:108051714