Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Žižkovo nám. 186, Rakovník I
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Ředitel:PhDr. Zdeňka Voráčková
Kontakt na školu Telefon: 313 251 310
Email: info@gzw.cz
Web: www.gzw.cz
IČ:47019671
RED-IZO:600007952
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. J. Žižky 186
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 19
Kontakt na školu: Telefon: 313 251 311
Fax: 313 251 319
IZO:000068951
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 435
Aktuální počet žáků: 430
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4., 13. 4. 2021 pro čtyřleté gymnázium, 14. 4., 15. 4. 2021 pro osmileté gymnázium
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 0
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Koncepce školy: Šap 5.pdf (881,3 KB)
Školní vzdělávací program: svp_2018-19.rar (3078,4 KB)
Školní řád: Školní řád 2020_2021.docx (868,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2019_20.pdf (1206,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, latinský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin: rozvrhy.pdf (459,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, ICT, technické, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka