Zde může být obrázek školy.

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Zavadilská 2472
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Ředitel:Mgr. Markéta Švadlenová
Kontakt na školu Telefon: 381 282 830
Email: sekret@tabsg.cz
Web: www.tabsg.cz
IČ:25160184
RED-IZO:600008835
Zřizovatel:Mgr. Věra Komzáková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Zavadilská 2472
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu:
IZO:181067978
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 76
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.1.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č.10,11,50,13,30,40
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 0d 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 8000
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, knihovna, ICT, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence,výuka matematiky ve vyšších třídách
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, rukodělné, hudební, turistické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Zavadilská 2472
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 282 830
Fax: 381 282 830
IZO:000582875
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 192
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. - 17.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č.30,40,11,10,13,50
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50
Roční školné v Kč: 18000
Rozšířené informace o ročním školném: 18000 - 20000 Kč
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, plesy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: latinský, německý, francouzský, španělský, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, cyklistický kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní družina
Adresa: Ulice: Zavadilská 2472
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu:
IZO:181079461
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zavadilská 2472
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 282 830
Fax: 381 282 830
IZO:110034945