Zde může být obrázek školy.

Sportovní gymnázium Plzeň

Škola / charakteristika školy
Název školy:Sportovní gymnázium Plzeň
Adresa školy: Ulice: Vejprnická 663/56, Skvrňany
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Milena Majerová
Kontakt na školu Telefon: 378 605 711
Email: posta@sgpilsen.cz
Web: www.sgpilsen.cz
IČ:49778137
RED-IZO:600009459
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vejprnická 663/56, Skvrňany
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 605 711
IZO:049778137
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 488
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.11.2019 (uchazeči do třídy A; obor 79-42-K/41), 9.1.2020 (uchazeči do třídy Prima; obor 79-41-K/81), 13.1.2020 (uchazeči do třídy B; obor 79-41-K/41 a k doplnění do budoucí třídy Kvinta; obor 79-41-K/81))
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, Obor 79-42-K/41-Gymnázium se sportovní přípravou - jednotné příjímací zkoušky z ČJ a M + talentová zkouška; obor 79-41-K/81 a 79-41-K/41 Gymnázium - jednotné příjímací zkoušky z ČJ a M + pohybové testy
Termín přijímacích zkoušek: Jednotné testy ČJ a M - celostátní termíny; obor 79-42-K/41 - 14.1.2020 nebo 28.1.2020 (talentová zkouška), 79-41-K/41 - 16.4.2020 nebo 17.4.2020 (pohybové testy); 79-41-K/81 14.4.2020 nebo 15.4.2020(pohybové testy) nebo 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, turniket
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj č. 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:10 h
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2018_19.pdf (1283,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, zeměpis, fyzika, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), bazén, venkovní hřiště, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů v rámci projektů
Domácí spolupráce : ZČU, LF UK Plzeň, Sdružení přátel SG, UMO Plzeň 3, Úřad práce Plzeň a další sociální partneři
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz, Výuka sportovní přípravy a tělesné výchovy odpovídá oborům vzdělání.
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Podpora žáků nadaných a talentovaných - IVP, změna organizace vzdělávání, plánované zkoušení. Podpora žáků s SVP - dle plánů pedagogické podpory. Podpora sociálně znevýhodněných žáků formou příspěvku ze Sdružení přátel SG.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, prostor prodejny Občerstvení Malinová , relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, Domov mládeže
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace