Zde může být obrázek školy.

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Keplerova 7
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 07
Ředitel:Mgr. Pavel Caitaml
Kontakt na školu Telefon: 475 669 150
Mobil: 721 500 391
Email: reditel@obchodniskola.cz
Web: http://www.obchodniskola.cz
IČ:00082627
RED-IZO:600011429
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Fügnerova 22
Obec: Trmice
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 04
Kontakt na školu: Telefon: 475 620 575
Fax: 475 620 575
IZO:102517576
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 210
Dny otevřených dveří (termín/y): PRŮBĚŽNĚ
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 19, 7,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, cizí jazyky, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: taneční sál, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: V učebnách jsou multimediální tabule., Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:50
Konec výuky: 11:30
Střední škola
Adresa: Ulice: Keplerova 7
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 07
Kontakt na školu: Telefon: 475 669 150
Fax: 475 620 268
IZO:000082627
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1236
Aktuální počet žáků: 800
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.11.-8.11. 2018, 3.12 - 6.12. 2018, 8.1. - 10.1. 2019.
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 51, 56, 58, 59, 3, 19, 7,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: škola - 8:00, OV - 7:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Erasmus +
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní družina
Adresa: Ulice: Fügnerova 22
Obec: Trmice
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 04
Kontakt na školu: Telefon: 475 669 150,-1
Fax: 475 620 268
IZO:181024756
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Slepá 2
Obec: Trmice
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 04
Kontakt na školu: Telefon: 475 669 159
Fax: 475 620 347
IZO:110021347
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-35
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano