Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Adresa školy: Ulice: Pospíšilova tř. 324
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:Mgr. Jan Štěrba
Kontakt na školu Telefon: 495 514 691
Email: gbn@gybon.cz
Fax: 495 514 693
Web: www.gybon.cz
IČ:62690043
RED-IZO:600011666
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Pospíšilova tř. 324
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 691
Fax: 495 514 693
IZO:062690043
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 532
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, dějepis, hudební výchova, knihovna, cizí jazyky, chemie, zeměpis, biologie, fyzika, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, latinský, anglický, ruský, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, vodácký kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva