Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola služeb, obchodu a gastronomie
Adresa školy: Ulice: Velká 3/64, Pouchov
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 41
Ředitel:Mgr. Alena Kloučková
Kontakt na školu Telefon: 495 212 860
Email: sou.obchodni@volny.cz
Fax: 495 212 860
Web: www.sssoghk.cz
IČ:00527939
RED-IZO:600011712
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Velká 3/64, Pouchov
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 41
Kontakt na školu: Telefon: 495 212 860
Fax: 495 212 860
IZO:000527939
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1450
Aktuální počet žáků: 984
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.1.2019, 19.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum, periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD pro budovy v HK, budova Smiřice - vlak + autobus, budova Černožice vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy v 1.ročníku, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : charitativní akce
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Individuální konzultace k fixaci učiva, úzká spolupráce s vých. poradcem.
Nabídka dalšího vzdělávání: kurzy a zkoušky dle NSK pro PK Florista, Krajinář, Údržba veřejné zeleně, Vazačské práce, Ruční práce v produkčním zahradnictví
Rozvrhy hodin: rozvrh.docx (39,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, i další předměty, využívání e-learningu MOODLE
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka

Domov mládeže

Adresa: Ulice: č.p. 185
Obec: Černožice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 04
Kontakt na školu:
IZO:110020987