Zde může být obrázek školy.

ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1279
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Kateřina Blaha Hlavňovská
Kontakt na školu Telefon: 576 037 216
Email: info@ssot.cz
Web: https://www.orbiszlin.cz/
IČ:26215829
RED-IZO:600014479
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1279
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu:
IZO:181122391
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 41
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11.2022
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 8205
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Vícejazyčná
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, Bruslení
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému:
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1279
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu:
IZO:181120941
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 144
Aktuální počet žáků: 86
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.20
Roční školné v Kč: 8750
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1279
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 576 037 216
IZO:107870568
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 104
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2022,26.11.2022,8.12.2022, 12.1.2023,26.1.2023,9.2.2023,23.2.2023
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023, 20. 14. 4. 2023 (náhradní termín 10.5.2023, 11.5.2023)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: www.dzso.cz, ČSAD Vsetín
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6 hod. 30 min.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:20
Roční školné v Kč: 25000
Rozšířené informace o ročním školném: možnost zvýšení na další rok o max 20%
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní, Podnikavost, IKAP
Domácí spolupráce : firmy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: ingrace žáků se SVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Školní družina
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1279
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu:
IZO:181122405
Školní klub
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1279
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu:
IZO:181122413
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 1279
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu:
IZO:181122421