Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 16/5
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Ředitel:RNDr. Václav Klement
Kontakt na školu Telefon: 517 307 010
Email: info@gykovy.cz
Web: www.gykovy.cz
IČ:00559270
RED-IZO:600015629
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 16/5
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 307 010
IZO:102807655
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1150
Aktuální počet žáků: 750
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, plesy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, přírodovědná praktika pro primu a kvartu
Zapojení ve specifických programech : Škola podporující zdraví
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Otevřená věda (AV ČR), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Můžeš to změnit! (Mezigenerace, Eutis)
Specifické formy podpory žákům: plány pedagogické podpory
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 7
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 350 641
Fax: 517 350 343
IZO:110010418