Zde může být obrázek školy.

Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13

Škola / charakteristika školy
Název školy:Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13
Adresa školy: Ulice: Jiřího z Poděbrad 936/13
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:RNDr. Radim Slouka
Kontakt na školu Telefon: 588 501 111
Email: sgo@sgo.cz
Web: www.sgo.cz
IČ:00601781
RED-IZO:600016943
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: tř. Jiřího z Poděbrad 13
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 771 11
Kontakt na školu: Telefon: 588 501 111
Fax: 585 220 448
IZO:000601781
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Dny otevřených dveří (termín/y): Ano
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku, mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Zelená škola OK
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, Školní metodické pracoviště, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: tř. Jiřího z Poděbrad 13
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 771 11
Kontakt na školu: Telefon: 585 223 191
Fax: 585 220 448
IZO:102908249